Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

Opdateret 17. juni. Dansk Sejlunion har samlet information om Corona, der er relevant for klubber og sejlere.

Senest ajurført d.17. juni 2021

Indhold

  Ekspandér

  OBS

  Nedenstående retningslinjer gælder fra 14. juni.

  Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

  Dansk Sejlunion får mange henvendelse med spørgsmål om corona. Vi har herunder samlet de hyppigste. Svarene kan ses som gode råd til sejlklubber og sejlere om, hvordan de bedst forholder sig under de gældende corona-restriktioner.

  Overordnet

  1. Hvorfor er sejlsporten underlagt corona-restriktioner?
   1. Hele samfundet er underlagt restriktioner for at undgå smittespredning.
   2. Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet (med 1,9 mio. udøvere i DIF og 1,6 mio. udøvere i DGI). Derfor betyder det samlet set en stor forskel for smittespredningen, hvad vi allesammen gør i disse tider.
   3. Som en del af DIF-idrætten med mange udøvere kan vi ikke gå egne veje.
   4. Vi kan ikke se bort fra, at der er en reel smitterisiko blandt aktive sejlere, ligesom der blandt sejlere er mange ældre, som er i en særlig risikogruppe.
   5. Dansk Sejlunion ønsker ikke at lave anbefalinger, som går imod de retningslinjer, som DIF har aftalt med Kulturministeriet og Sundhedsstyrelse.
   6. På enkelte områder har Dansk Sejlunion ”oversat” retningslinjerne, så de giver mening for sejlere og sejlsport.
  2. Skal man følge anbefalinger og retningslinjer?
   1. Anbefalinger og retningslinjer er ikke ”love” og ”regler”. Alligevel opfordrer Dansk Sejlunion til, at alle sejlklubber og sejlere følger dem.
   2. Det skyldes dels, at det faktisk gør en forskel, hvad sejlere og andre idrætsudøvere gør for at begrænse smitten.
   3. Det skyldes også, at vi er bedst tjent ved, at vi og DIF selv fastlægger, hvordan vi bedst passer på hinanden, i stedet for at myndighederne går ind med endnu mere rigide regler.
   4. Endelig er sejlsporten – og andre idrætter – meget privilegerede i forhold til tilskud og andre gode vilkår i Danmark. Derfor er det i vores egen interesse at fremstå som ansvarlige og positive medspillere i en svær tid for hele samfundet.
   5. Man kan ikke blive straffet for at undlade at følge anbefalinger og retningslinjer.

  Forsamlingsforbuddet

  1. Hvad er forsamlingsforbuddet udendørs?
   1. Det er pt. tilladt at samle 500 personer til udendørs aktiviteter. Loftet er inkl. trænere, følgevoksne, officials mv.
   2. Det er muligt at træne flere grupper af 500 personer samtidig. Læs mere om mulighederne under menupunktet Træning.
   3. Ved kapsejlads er det tilladt at samle op til 500 personer i flere sektioner (dog maks 5.000), såfremt retningslinjer for opdeling af grupper overholdes. I særlige tilfælde vil det også være muligt at samle flere end det. Se mere under menupunktet Kapsejlads.
   4. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forsamlingsforbuddet gælder således også på havet.
   5. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.
  2. Hvad er forsamlingsforbuddet indendørs?
   1. Det er pt. tilladt at samle op til 100 personer (stiger til 250 1. juli) indendørs til både idræts- og foreningsaktiviteter.
   2. Alle personer fra 18 år og op skal have gyldigt coronapas for at deltage i indendørs aktiviteter.
   3. Gælder det møder, konferencer og generalforsamlinger er der et ubegrænset forsamlingsforbuddet forudsat plads- og afstandskrav opfyldes.

  Coronapas

  1. Hvem skal have coronapas?
   1. Der gælder et krav om coronapas for voksne på 18 år og derover, der deltager i indendørs aktiviteter.
  2. Hvilke coronapas er godkendte?
   1. Der stilles krav om et gyldigt coronapas i form af et af nedenstående:
    1. Første vaccination mod COVID-19 kan anvendes som gyldigt coronapas. Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.
    2. Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
    3. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest(hurtigtest).
    4. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. 
    5. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
    6. Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk. Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
  3. Er der nogen undtagelser?
   1. Der gælder en række generelle undtagelser fra kravet om at fremvise coronapas, herunder:
    1. Børn og unge til og med 17 år.
    2. Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
    3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.
    4. I lokaler som er ubemandede i hele eller dele af åbningstiden, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger uden tilstedeværelse af en træner, holdleder eller lignende, skal kontrollen af coronapasset ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet.
    5. Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk
  4. Hvem skal kontrollere coronapasset?
   1. Der er et krav om, at coronapasset skal kontrolleres af den ansvarlige for aktiviteten eller klubbens ledelse.
   2. Kontrollen skal enten udføres ved hver aktivitet eller som stikprøvekontrol én gang i døgnet. 
   3. For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for trænere og nødvendige voksne, der er med i aktiviteter for børn og unge.

  Afholdelse af generalforsamling

  1. Må vi afholde fysisk generalforsamling under den nuværende nedlukning, og hvilke forholdsregler gælder? 
   1. Ja. Et ubegrænset antal personer må deltage. Alle deltagere have et gyldigt coronapas.
   2. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager. Hvis der er flere end 500 tilstede ved disse arrangementer, skal arrangementet opdeles i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 deltagere med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter.
   3. Der må aldrig være flere personer i lokalet, end svarende til kvadratmeterkravet. Se afsnit om afstand.
   4. Husk, I altid har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen digitalt.
   5. Her kan du finde råd og vejledning fra Danmarks Idrætsforbund om afholdelse af generalforsamling under nedlukning.
   6. Husk at lufte ud hyppigt.
   7. Hav sprit stående ved indgangsdøren.

  Afholdelse af kurser

  1. Må vi afholde kurser og undervisning?
   1. Ja, under det gældende forsamlingsforbud, kvadratmeterkrav og hygiejneretningslinjer.
   2. Det anbefales, at borde/stole ol. afvaskes grundigt efterundervisning og/eller sejlads eller ikke benyttes dagligt, da smitte kan overleve i flere døgn.
   3. Det anbefales, at udstyr som pejlekompas, whiteboard og lignende sprittes af efter brug – også hvis der benyttes handsker.
   4. Det anbefales, at sejlerskoleeleverne selv medbringer alt udstyr til undervisning som kuglepenne, kortplotter ol.

  Foreningsaktiviteter

  1. Må vi afholde aktiviteter i klubben?
   1. Ja. Også sociale aktivteter er tilladt under det gældende forsamlingsforbud, kvadratmeterkrav samt hygiejneretningslinjer. 

  Mundbind

  1. Skal der bæres mundbind i klubhuse?
   1. Nej.

  Afstand og kropskontakt

  1. Hvad er afstandskravet?
   1. Vi skal indtil videre holde mindst en meter, men gerne to meters afstand til hinanden, særligt ved aktiviteter i bevægelse eller fysiske anstrengelser.
   2. Afstanden måles fra næse til næse.
   3. I omklædningsrum, bad o.l. må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
   4. I klublokaler, der benyttes til kurser, generalforsamlinger o.l., må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne overvejende sidder ned. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og evt. optrædende.
   5. Det er tilladt at dyrke idræt med kropskontakt udendørs.
   6. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Dog skal I have ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
   7. Hvis afstandsanbefalingen på 1 til 2 meter ikke kan overholdes, anbefaler vi, at man så vidt muligt sejler med fast(-e) makker(-e) eller med sin familie. 
   8. Sejlere og klubben skal overveje, hvordan man kan undgå kontakt.
   9. Under alle omstændigheder anbefales det at følge Sundhedsmyndighedernes råd om hygiejne og kontaktsmitte.

  Klubhuse, omklædningsrum, toiletter m.v.

  1. Må vi benytte klubhuset?
   1. Ja. Vi henviser til afsnit om GF, kurser og undervisning, foreningsaktiviteter, afstandskrav samt forsamlingsforbuddet for nærmere info.
   2. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., må der åbnes op for gæster. Vi henviser til at orientere sig i de gældende regler for restaurationsområdet.
   3. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne, rengøring og minimering af fysisk kontakt skal respekteres.
   4. Der skal være sprit tilgængeligt og plakater om smittebegrænsning ophængt (find dem nederst på siden).
  2. Må vi benytte bad, toiletter og omklædningsrum?
   1. Ja, men kødannelse skal undgås. Se yderligere information under punkt om afstand og kropskontakt.
   2. Det er også tilladt at benytte toiletter uden coronapas for en kort bemærkning.

  Kapsejlads

  1. Må vi sejle kapsejlads og aftenmatch?
   1. Ja, såfremt at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 500 personer overholdes. Disse begrænsninger gælder både i havn, under aktiviteten (kapsejladsen) og under sejlads fra havn til sejladsområde – og retur.
  2. Hvad betyder forsamlingsforbuddet for kapsejlads?
   1. Der må ikke afvikles en kapsejlads, hvor flere end 500 personer er samlet samtidigt.
   2. Begrænsningen på 500 personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre..), gælder også startlinjen – uanset hvor lang denne er.
   3. Hold så vidt muligt 2 meters afstand, se mere under Afstand og kropskontakt.
  3. Kan vi arrangere kapsejlads for flere end 500 personer?
   1. Der må gerne afholdes kapsejladser med flere sektioner af op til 500 deltagere (dog maks. 5.000), så længe der aldrig er samlet flere deltagere samme sted samme tid end forsamlingsforbuddet tillader (500 personer). Kontakt evt. Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige.
    1. Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 500 personer (og højst 5.000 i alt):
    2. Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 500 personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
    3. Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
    4. Inddeling i grupper, hvor der først deltager 500 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 500 personer tager på vandet.
   2. Det vil kræve planlægning, der sikrer, at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 500 personer til enhver tid overholdes. Dette kan fx ske via forskudt afgang/ankomst fra/til havn, anvendelse af omvendt respit starter for kølbåde etc.
   3. Det anbefales at være særdeles omhyggelige med adskillelse af deltagerne, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 500 personer.
   4. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?” I sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.
   5. Lav eventuelt en tydelig markering af både i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
   6. Undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
   7. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
   8. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
   9. Hold grupperne effektivt adskilt.
   10. Klubber, som går med tanker om større stævner/kapsejladser, opfordres til at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer. Dansk Sejlunion har dog ikke myndighed til at give en forpligtende fortolkning.
  4. Hvad med distancesejladser?
   1. Her gælder det om at undgå at samles flere end 500 personer – særligt i forbindelse med starten og udsejling/ankomst til havn.
   2. Ved ”store” formater anbefales det at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige for at få særlig rådgivning.
  5. Må vi holde skippermøder og andre fælles aktiviteter?
   1. Der må gerne afholdes skippermøde, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
   2. Se gerne punkt om foreningsarrangementer for yderelige info.
  6. Ideer til ”andre kapsejladsformer”?
   1. Dansk Sejlunion foreslår, at man benytter gamle eller nye kapsejladsformer for at undgå at bringe sejlerne for tæt sammen og undgå at for mange personer er samlet. Få inspiration i de følgende punkter:
   2. Sejle match race.
   3. Sejle tripple race.
   4. Sejle et format, hvor flest mulige mærker skal rundes inden for et bestemt tidsrum, fx 24 timer eller 2 timer.
   5. Sejle med færre personer, fx kun 2, i hver båd.
   6. Starte forskudt efter omvendt respit/handicap (de langsomste både starter først.
   7. Starte med ”harestart” uden startlinje/officials. En båd er ”hare”, som sejler på bagbord halse foran hele feltet. Alle andre både skal sejle på styrbord halse bag om ”haren”.
   8. Sejle mod sig selv på tid ved at gentage samme distance flere gange.
   9. Sejle mod hinanden ved at tracke sejladsen og sammenligne tider på den baggrund, selvom man ikke starter samtidig.
   10. Tag i mål fra mole eller ”dommertårn”.
  7. Hvilke mærker og udstyr kan vi benytte?
   1. Det anbefales at minimere brugen af grej og udstyr, som flere berører.
   2. Det anbefales at benytte faste mærker – både for at minimere behovet for officials og for at undgå berøring af grej og udstyr.
  8. Hvad med følgebåde og officials?
   1. Vi anbefaler at minimere antallet af officials og følgebåde på vandet.
   2. Vi anbefaler at prioritere sikkerhed frem for håndtering eller optimering af startlinje og bane.
   3. Officials bør passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   4. Officials bør anbefale deltagere med sygdomstegn at blive hjemme.
  9. Gælder de sædvanlige kapsejladsregler?
   1. Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand (1 meter (2 meter ved fysisk anstrengelse)), se Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf).
   2. Dansk Sejlunion anbefaler, at dette tillæg benyttes, så længe der er særlige anbefalinger om at holde afstand (1 meter (2 meter ved fysisk anstrengelse)).
   3. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.
   4. Dansk Sejlunion anbefaler sejlerne at undlade at sejle ind i situationer, hvor der er risiko for at forsamlingsforbuddet overtrædes, eller hvor der ikke er mulighed for at holde afstand.
  10. Kapsejlads under DH – ændring af mål
   1. Mange kølbåde er i websejler registreret med en sejlføring optimeret til en fuld besætning. Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis - læs her hvordan det gøres.

  Træning

  1. Må vi afholde udendørs træning i sejlklubben?
   1. Ja, træningsaktivitet er mulig, så længe at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 500 personer overholdes, afstandskravet respekteres (se mere under Afstand og kropskontakt), og Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne og at undgå kropskontakt iagttages. 
  2. Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet?
   1. Se afsnit om forsamlingsforbuddet.
   2. Husk, at træneren tæller med, når der tælles til 500, ligesom forældre gør det. Derfor bør forældre ikke være tilstede på havnen, men kun transportere børn og unge, hvis de ikke selv kan klare transporten.
   3. Det anbefales at inddele sejlerne i mindre grupper.
  3. Hvordan håndteres flere grupper på land?
   1. Det anbefales at planlægge træningen omhyggeligt, så ugen udnyttes bedst muligt. Lad grupperne møde på forskellige tidspunkter eller på forskellige dage. Tag hele ugen i brug.
   2. Udnyt pladsen på land optimalt, så de enkelte grupper af sejlere rigger til og af langt fra hinanden. Inddel og marker gerne felterne på land meget tydeligt.
   3. Lav felterne tilstrækkeligt store til, at der er mindst 2 meter mellem hver båd, når der rigges til eller af.
   4. Undgå, at sejlere bliver blandet eller går gennem områder, hvor en anden gruppe opholder sig.
   5. Pas på med trængsel eller blanding af flere grupper på slæbestedet eller i havnen i øvrigt.
  4. Hvordan håndteres flere grupper på vandet?
   1. På vandet anbefales det at lade grupperne træne langt fra hinanden. Vi har ikke nogen anbefaling til afstand, men det skal være tydeligt (fx fra land), at der er tale om forskellige aktiviteter.
   2. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?”
   3. Lav eventuelt en tydelig markering af bådene i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
   4. Det anbefales at benytte forskellige mærker på vandet.
   5. Overvej også at undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
   6. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
   7. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
   8. Det anbefales at undgå at være ”for mange” grupper i nærheden af hinanden.
  5. Skal der være en træner tilstede?
   1. Der skal være en træner/frivillig til stede, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
  6. Hvad skal træneren være opmærksom på - generelt og i land?
   1. Trænere skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   2. Trænere bør afvise sejlere med sygdomstegn.
   3. Trænere skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
  7. Hvad skal træneren være opmærksom på, på vandet?
   1. Overvej, om urutinerede sejlere kan træne sikkert.
   2. Hold god afstand til sejlerne.
   3. Prioriter sikkerhed frem for instruktion eller optimering af bane.
   4. Kommuniker fx ved brug af aftalte lyd- og håndsignaler.
   5. Lad være med at råbe, når du er tæt på sejlerne.
   6. Hold øje med, at sejlere ikke klumper sig sammen – det gælder både på vandet og ved ind- og udsejling fra havn.
   7. Hold øje med, at sejlerne ikke blander sig med andre grupper.
   8. Benyt gerne det særlige tillæg til kapsejladsreglerne (se under kapsejlads), hvor afstandskravet er indarbejdet.
  8. Kan vi træne alene?
   1. Voksne sejlere kan træne alene. Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, har offentliggjort en række øvelser, som den enkelte sejler kan benytte. De findes her: https://dansksejlunion.dk/talent-og-elite/sejltraening.
  9. Må vi benytte klubbens både og udstyr?
   1. Det anbefales at benytte egne både, joller, boards og eget udstyr.
   2. Det anbefales, at klubbens udstyr benyttes af så få forskellige personer som muligt
   3. Hvis klubbens joller og udstyr benyttes, anbefales det at vaske disse grundigt før og efter brug – og gerne afspritte de flader, der berøres
   4. Hvis dragter og redningsveste benyttes af flere, skal disse afvaskes efter hver bruger
  10. Hvad med RIBs og andre trænerbåde?
   1. Det anbefales, at samme båd benyttes af så få personer som muligt.
   2. Det anbefales, at bådene vaskes grundigt med sæbe før og efter brug.
   3. Det anbefales at spritte kontaktpunkter grundigt af efter brug (fx rat, gear, starter, ponton, m.v.).
  11. Råd til sejlere
   1. Ingen skal deltage mod deres vilje.
   2. Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
   3. Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
   4. Hold afstand på land og på vandet. Mindst 1 meter og gerne 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
   5. Undgå så vidt muligt kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt.
   6. Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
   7. Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.
  12. Må vi afholde fysisk træning indendørs?
   1. Ja. Så længe I overholder gældende regler som forsamlingsforbud, afstandskrav, hygiejne, mv.

  Sejlerskole, prøver m.v.

  1. Må vi undervise i Sejlerskolen?
   1. Ja. Det er muligt at undervise udendørs i sejlerskolen, hvis forsamlingsforbuddet mv. overholdes.
  2. Må vi holde undervisning indendørs?
   1. Ja. Se punkt om GF og kurser.
  3. Må vi afholde teoretiske duelighedsprøver og yachtskipperprøver?
   1. Ja. Se under punkt om GF og kurser.
  4. Må vi afholde praktiske duelighedsprøver?
   1. Ja. Så længe anbefalingerne om afstand, forsamlingsforbud og andre gældende restriktioner overholdes.
  5. Hvilke bådtyper må vi sejle i?
   1. Dansk Sejlunion overlader det til den enkelte klub og sejlerskole at vurdere, hvilke både der er egnede.
  6. Hvilke forholdsregler skal vi tage i båden?
   1. Anbefalingen om at holde 1-2 meters afstand skal så vidt muligt overholdes.
   2. Idræt med kropskontakt er tilladt, hvis man er særlig opmærksom på at forebygge smitte.
   3. Undgå så vidt muligt kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt.
   4. Overvej at inddele båden med tape i tydeligt markerede felter for den enkelte elev/instruktør.
   5. Vask båd og grej grundigt før og efter brug. Sprit det grej af, som berøres, fx rorpind eller rat (også hvis der sejles med handsker).
   6. Overvej at bære mundbind.
  7. Hvilke forholdsregler bør instruktører tage?
   1. Instruktører skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   2. Instruktører skal tilrettelægge undervisningen, så afstandskrav overholdes og kropskontakt undgås.
   3. Instruktører bør afvise sejlere med sygdomstegn.
   4. Instruktører skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
   5. Instruktører skal holde særlig stor afstand ved instruktion og undlade at råbe.
   6. Instruktører kan, men behøver ikke, at bære mundbind under selve aktiviteten.

  Gode råd til sejlklubber og medlemmer

  1. Overordnede råd
   1. Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
   2. Husk at overholde forsamlingsforbuddet og afstandsanbefalingerne.
   3. Forældre tæller med i begrænsningerne og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
   4. Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
   5. Ingen deltager mod egen vilje.
   6. Download Sundhedsstyrelsen Smittestop app, da det letter opsporingsarbejdet ved evt. smitte.
  2. Hygiejne, helbred og omtanke
   1. Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
   2. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
   3. Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
   4. Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
   5. Gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  3. Faciliteter og udstyr
   1. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat nedenfor).
   2. Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
   3. Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt.
   4. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn.

  Fritidssejlads

  1. Hvilke regler og anbefalinger gælder for mig, der sejler privat?
   1. Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes, og at overholde det gældende forsamlingsforbud. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.
   2. Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.
   3. Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard og vise hensyn over for andre.

  Sejlads til andre havne eller lande

  1. Må vi sejle på tur til andre havne, og hvilke forholdsregler gælder?
   1. Alle lystbåde havne er åbne for danske gæstesejlere.
   2. Husk at give plads til gæstesejlere, når du forlader hjemhavnen (vend dit skilt til grønt).
   3. Vær forberedt på, at du i mange havne kan komme til at ligge uden på andre både. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både, og rør så få punkter som muligt.
   4. Vask hænder og sprit af ofte.
   5. Der er med få undtagelser adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden med dette spørgsmål.
   6. Brug gerne eget toilet og bad i båden for at minimere smittespredningen (forudsat, at der er holdingtank i båden). Benyt havnens anlæg til tømning.
   7. Forvent, at betalingsautomater er i drift.
   8. Benyt gerne MarinaBooking.dk for at reservere plads
  2. Må vi sejle til andre lande?
   1. Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
   2. Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

  Hierarki af regler, retningslinjer og anbefalinger

  1. Love eller bekendtgørelser (fx om forsamlingsforbuddet)
  2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger (fx fra Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Find det meste på www.coronasmitte.dk)
  3. Retningslinjer fra DIF og DGI
  4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer

  Hvis der er uoverensstemmelser, så vægter love og bekendtgørelser tungere end retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Retningslinjer fra DIF og DGI er generelle for hele idrætten, mens Dansk Sejlunions råd og retningslinjer er målrettet sejlsport.

  Download plakat fra SST

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat til brug ved udendørs træning. Sejlklubberne opfordres til at hænge plakaten op synligt ved klubhusene og på havnen.

  Download Sundhedsstyrelsens plakat her.

  Rul til toppen