Information om kapsejlads under corona

Opdateret 23. oktober: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til sejlere og klubber om kapsejlads i forbindelse med coronasituationen.

Af: Mikael Jeremiassen - Senest ajurført d. 23. oktober 2020

I denne artikel

  OBS

  Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19. Et af disse tiltag er en opstramning af forsamlingsforbuddet, så grænsen sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. 

  Dansk Sejlunion afventer mere præcise informationer om de nye vilkår fra DIF, herunder om kravet om mundbind også gælder for klubhuse. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt skrive igen direkte til alle klubberne.

  Statsministeren indikerede på pressemødet, at der kan komme til at gælde forskellige vilkår for idrætten for henholdsvis børn/unge og for voksne. Det har kulturministeren efterfølgende været ude at præcisere. Meldingen er, at idrætsaktiviteter for børn og unge må samle 50, mens der for voksne gælder et forsamlingsforbud på ti.

  Vi ved, at mange medlemsklubber står over for generalforsamlinger i den kommende tid. I øjeblikket er generalforsamlinger helt undtaget fra forsamlingsforbuddet, men om det fortsat gælder på mandag, ved vi endnu ikke. Vi vil informere straks, vi modtager mere præcis information. 

  Vi opfordrer alle klubber og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

  Kapsejlads under corona

  Under de nugældende coronarestriktioner, kan sædvanlig kapsejladsaktivitet desværre ikke gennemføres. Det skyldes både forsamlingsforbuddet og anbefalingen om at holde afstand.

  På baggrund af de reviderede retningslinjer fra Kulturministeriet, DIF og DGI vurderer Dansk Sejlunion, at der kan afholdes kapsejladser for joller, windsurfere eller kølbåde inden for myndighedernes retningslinjer på betingelse af at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre (se nedenfor under ”Vigtigt”). Disse begrænsninger gælder både i havn, under aktiviteten (kapsejladsen) og under sejlads fra havn til sejladsområde – og retur.

  Begrænsningen på 50 personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre..), gælder også startlinjen – uanset hvor lang denne er.

  I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes kapsejladser med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud (50  personer) samme sted på samme tid.

  Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 50 personer (og højst 500 i alt):

  • Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 50  personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
  • Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
  • Inddeling i grupper, hvor der først deltager 50 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 50 personer tager på vandet.

  Det vil kræve planlægning der sikrer at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 50 personer til enhver tid overholdes. Dette kan fx ske via forskudt afgang/ankomst fra/til havn, anvendelse af omvendt respit starter for kølbåde etc.

  Det anbefales at være særdeles omhyggelige med adskillelse af deltagerne, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 50 personer.
  Vær opmærksom på at det i sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.

  Se også afsnit om Kapsejlads under "Spørgsmål og svar om sejlsport og corona"

  Vigtigt

  • Forsamlingsforbuddet er formuleret således: ”Forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 50 personer er samlet”.
  • Forbuddet gælder både indendørs, udendørs og på vandet! Det er altså vigtigt, at man til enhver tid har overblik over hvor mange, der deltager, og at begrænsningen på 50 personer ikke overskrides.
  • Hold mindst 1 meters afstand mellem personer. Hold dog mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (ved fysisk anstrengelse) og ved aktiviteter i bevægelse. Anbefaling om at holde afstand på 1-2 meter gælder også i en båd. Se også afsnit om Afstand og kropskontakt under "Spørgsmål og svar om sejlsport og corona"

  Klubber, som går med tanker om større kapsejladser, opfordres til at kontakte Mikael Jeremiassen direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer.
  Dansk Sejlunion har dog ikke myndighed til at give en forpligtende fortolkning. Hvis man vil være på den sikre side, bør forhåndstilladelse til større arrangementer indhentes hos den lokale politikreds.

  Corona tillæg til kapsejladsreglerne

  Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.

  Dansk Sejlunion opfordrer til at tillægget anvendes, så længe anbefalingen om afstand er gældende.

  Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf)

  Kapsejlads under DH – ændring af mål

  De fleste kølbåde i websejler er registreret med en sejlføring der er optimal til en fuld besætning. Den registrerede sejlføring (sejlmål) indgår i beregningen af bådens sømiletider.

  Da mange sejl (eller stor sejlføring) kan være svært at håndtere med en begrænset besætning eller med familie, kan der være behov for at reducere sejlføringen så den passer bedre til besætningens størrelse, fx ved at afmelde spiler (symmetrisk og/eller asymmetrisk) eller ved at skifte et stort forsejl (genua) til et mindre forsejl (fok).

  Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis og kan ske efter nedenstående retningslinjer.

  • Indberetning via enten klubmåler eller sejlmager
  • Hvis ejer har fået udleveret sejlmåleskema fra sejlmager eller klubmåler kan dette fremsendes pr. mail til websejler@sejlsport.dk – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer
  • Hvis ejer ønsker at anvende tidligere registrerede sejlmål med henvisning til bådens historik, fremsendes mail til websejler@sejlsport.dk med oplysning om hvilke ændringer der skal foretages – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer

  Når Dansk Sejlunion modtager henvendelse vedr. ønske om ændring af sejlmål, vil disse blive registreret og ejer vil efterfølgende blive informeret om ændringen.

  Spørgsmål vedr. ændringer af mål rettes til websejler@sejlsport.dk

  Lokale tilretninger

  I nogle klubber tilrettes bådes sejlføring lokalt via testberegning på websejler.dk.

  Dansk Sejlunion har tidligere accepteret denne model, og gør det fortsat, så længe den enkelte båd har en gyldig kapsejladslicens og at der er tale om sejladser i klubregi – dvs. sejladser hvor kun klubbens medlemmer deltager.

  Hvis en sådan model anvendes, så er det Dansk Sejlunions opfordring at retningslinjer for hvad der kan ændres samt hvordan det udføres, er beskrevet og tilgængelig, så alle kender præmisserne.

  Læs mere om