Information om kapsejlads under corona

Opdateret 13. januar: Dansk Sejlunions anbefalinger og vejledning til sejlere og klubber om kapsejlads i forbindelse med coronasituationen.

Af: Mikael Jeremiassen - Senest ajurført d. 13. januar 2021

I denne artikel

  OBS

  Sænket forsamlingsforbud og afstandskrav forlænget

  Bekymringerne for smittetallene er stigende – både hos politikere og myndigheder. Det skærpede forsamlingsforbud på fem personer og afstandskravet på to meter er derfor foreløbigt forlænget til og med 7. februar.

  Helt konkret betyder skærpelserne, at det er stærkt begrænset, hvad der kan gennemføres af foreningsidræt – selv udendørs. Vi må med andre ord kun træne op til fem personer sammen, og vi skal holde mindst to meters afstand til hinanden.

  Generalforsamlinger, kurser og undervisning

  Under perioden med de skærpede krav, der er pt. er gældende til og med 7. februar, er muligheden for at afholde generalforsamlinger samt undervisning med op til 500 personer siddende i samme retning ikke længere undtaget forsamlingsforbuddet. Det betyder, at al undervisning og eventuelle generalforsamlinger skal foregå digitalt i perioden.

  Den professionelle idræt

  Bekendtgørelsen for professionel idræt er fortsat gældende, men Dansk Sejlunion erfarer, at der fra politikere og myndighedernes side er stor fokus på også eliteidrætten. Samfundet befinder sig på risikoniveau 5, hvor total nedlukning af også den professionelle idræt er et af de greb, myndighederne på forhånd har lagt i værktøjskassen som en mulighed.

  Dansk Sejlunion bakker op

  Vi læner os desværre fortsat snarere op ad yderligere skærpelser end lempelser, og fra Dansk Sejlunions side bakker vi derfor op om myndighedernes udmelding i håbet om, at vi fortsat kan holde den professionelle idræt kørende og undgå en større eller længere nedlukning af samfundet og vores idræt.

  Foruden ovenstående gælder følgende retningslinjer, krav og regler også for idrætten i hele landet, foreløbigt frem til 7. februar 2021.

  • Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket.
  • Drives der spisested fra klubhuset må dette i perioden kun foregå som takeaway.
  • Masker skal bæres på alle offentlige områder (foreløbigt frem til 28. februar.)
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse skal være lukket for offentligheden, men at man under fx træning kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.

  Dansk Sejlunion opfordrer klubber og sejlere til at efterleve de nye bestemmelser. Når vi modtager eventuelle nye retningslinjer fra kulturministeriet og DIF opdaterer vi vores corona-sider med eventuelle afklaringer. Vi vil på den baggrund informere yderligere, hvis det er nødvendigt.

  Kapsejlads under corona

  På baggrund af de reviderede retningslinjer fra Kulturministeriet, DIF og DGI vurderer Dansk Sejlunion, at der kan afholdes kapsejladser for joller, windsurfere eller kølbåde inden for myndighedernes retningslinjer på betingelse af at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 5 personer overholdes, og at der minimum holdes to meters afstand til andre (se nedenfor under ”Vigtigt”). Disse begrænsninger gælder både i havn, under aktiviteten (kapsejladsen) og under sejlads fra havn til sejladsområde – og retur.

  Begrænsningen på 5 personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre..), gælder også startlinjen – uanset hvor lang denne er.

  I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes kapsejladser med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud (5 personer) samme sted på samme tid.

  Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 5 personer (og højst 500 i alt):

  • Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 5 personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
  • Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
  • Inddeling i grupper, hvor der først deltager 5 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 5 personer tager på vandet.

  Det vil kræve planlægning der sikrer at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 5 personer til enhver tid overholdes. Dette kan fx ske via forskudt afgang/ankomst fra/til havn, anvendelse af omvendt respit starter for kølbåde etc.

  Det anbefales at være særdeles omhyggelige med adskillelse af deltagerne, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 5 personer.
  Vær opmærksom på at det i sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.

  Se også afsnit om Kapsejlads under "Spørgsmål og svar om sejlsport og corona"

  Vigtigt

  • Forsamlingsforbuddet er formuleret således: ”Forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 5 personer er samlet”.
  • Forbuddet gælder både indendørs, udendørs og på vandet! Det er altså vigtigt, at man til enhver tid har overblik over hvor mange, der deltager, og at begrænsningen på 5 personer ikke overskrides.
  • Hold god afstand, mindst 2 meters afstand mellem personer.
  • Hold mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (ved fysisk anstrengelse) og ved aktiviteter i bevægelse.
  • Anbefaling om at holde afstand på 2 meter gælder også i en båd. Se også afsnit om Afstand og kropskontakt under "Spørgsmål og svar om sejlsport og corona"

  Klubber, som går med tanker om større kapsejladser, opfordres til at kontakte Mikael Jeremiassen direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer.


  Dansk Sejlunion har dog ikke myndighed til at give en forpligtende fortolkning. Hvis man vil være på den sikre side, bør forhåndstilladelse til større arrangementer indhentes hos den lokale politikreds.

  Corona tillæg til kapsejladsreglerne

  Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.

  Dansk Sejlunion opfordrer til at tillægget anvendes, så længe anbefalingen om afstand er gældende.

  Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf)

  Kapsejlads under DH – ændring af mål

  De fleste kølbåde i websejler er registreret med en sejlføring der er optimal til en fuld besætning. Den registrerede sejlføring (sejlmål) indgår i beregningen af bådens sømiletider.

  Da mange sejl (eller stor sejlføring) kan være svært at håndtere med en begrænset besætning eller med familie, kan der være behov for at reducere sejlføringen så den passer bedre til besætningens størrelse, fx ved at afmelde spiler (symmetrisk og/eller asymmetrisk) eller ved at skifte et stort forsejl (genua) til et mindre forsejl (fok).

  Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis og kan ske efter nedenstående retningslinjer.

  • Indberetning via enten klubmåler eller sejlmager
  • Hvis ejer har fået udleveret sejlmåleskema fra sejlmager eller klubmåler kan dette fremsendes pr. mail til websejler@sejlsport.dk – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer
  • Hvis ejer ønsker at anvende tidligere registrerede sejlmål med henvisning til bådens historik, fremsendes mail til websejler@sejlsport.dk med oplysning om hvilke ændringer der skal foretages – husk at oplyse cert.nr., bådtype og sejlnummer

  Når Dansk Sejlunion modtager henvendelse vedr. ønske om ændring af sejlmål, vil disse blive registreret og ejer vil efterfølgende blive informeret om ændringen.

  Spørgsmål vedr. ændringer af mål rettes til websejler@sejlsport.dk

  Lokale tilretninger

  I nogle klubber tilrettes bådes sejlføring lokalt via testberegning på websejler.dk.

  Dansk Sejlunion har tidligere accepteret denne model, og gør det fortsat, så længe den enkelte båd har en gyldig kapsejladslicens og at der er tale om sejladser i klubregi – dvs. sejladser hvor kun klubbens medlemmer deltager.

  Hvis en sådan model anvendes, så er det Dansk Sejlunions opfordring at retningslinjer for hvad der kan ændres samt hvordan det udføres, er beskrevet og tilgængelig, så alle kender præmisserne.

  Læs mere om