Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

Opdateret 20. november: Dansk Sejlunion får mange henvendelser med spørgsmål om corona. Vi har i denne artikel samlet de hyppigste.

Senest ajurført d. 20. november 2020

I denne artikel

  Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

  Dansk Sejlunion får mange henvendelse med spørgsmål om corona. Vi har herunder samlet de hyppigste. Svarene kan ses som gode råd til sejlklubber og sejlere om, hvordan de bedst forholder sig under de gældende corona-restriktioner.

  Overordnet

  1. Hvorfor er sejlsporten underlagt corona-restriktioner?
   1. Hele samfundet er underlagt restriktioner for at undgå smittespredning.
   2. Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet (med 1,9 mio. udøvere i DIF og 1,6 mio. udøvere i DGI). Derfor betyder det samlet set en stor forskel for smittespredningen, hvad vi allesammen gør i disse tider.
   3. Som en del af DIF-idrætten med mange udøvere kan vi ikke gå egne veje.
   4. Vi kan ikke se bort fra, at der er en reel smitterisiko blandt aktive sejlere, ligesom der blandt sejlere er mange ældre, som er i en særlig risikogruppe.
  2. Hvorfor er retningslinjerne strengere i sejlsport end andre steder?
   1. Sejlsport er underlagt helt de samme regler, retningslinjer og anbefalinger, som gælder for andre idrætter i den kategori, som hedder ”udendørs idrætter uden kropskontakt”.
   2. Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet har på nogle punkter pålagt idrætten at følge lidt strengere forholdsregler end samfundet i øvrigt, fordi vi er mange idrætsudøvere med fysisk aktivitet.
   3. Andre steder har vi lempeligere vilkår, herunder at idrætsaktivteter fortsat må samle op til 50 personer i kategorien børn og unge t.o.m. 21 år.
   4. Dansk Sejlsport ønsker ikke at lave anbefalinger, som går imod de retningslinjer, som DIF har aftalt med Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen.
   5. På enkelte områder har Dansk Sejlunion ”oversat” retningslinjerne, så de giver mening for sejlere og sejlsport.
   6. Tilsvarende har andre forbund tilpasset retningslinjerne til netop deres forhold.
  3. Skal man følge anbefalinger og retningslinjer?
   1. Anbefalinger og retningslinjer er ikke ”love” og ”regler”. Alligevel opfordrer Dansk Sejlunion til, at alle sejlklubber og sejlere følger dem.
   2. Det skyldes dels, at det faktisk gør en forskel, hvad sejlere og andre idrætsudøvere gør for at begrænse smitten.
   3. Det skyldes også, at vi er bedst tjent ved, at vi og DIF selv fastlægger, hvordan vi bedst passer på hinanden, i stedet for at myndighederne går ind med endnu mere rigide regler.
   4. Endelig er sejlsporten – og andre idrætter – meget privilegerede i forhold til tilskud og andre gode vilkår i Danmark. Derfor er det i vores egen interesse at fremstå som ansvarlige og positive medspillere i en svær tid for hele samfundet.
   5. Man kan ikke blive straffet for at undlade at følge anbefalinger og retningslinjer.

  Forsamlingsforbuddet

  1. Hvad er forsamlingsforbuddet?
   1. Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig frem til 13. december gælder et nyt forsamlingsforbud for idrætten
   2. Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
   3. Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år.
   4. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere.
   5. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
   6. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.
   7. Politiet håndhæver forbuddet, og der gives bøde på 2.500 kr. pr. person for overtrædelse.
   8. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forbuddet gælder således også på havet.
   9. Se i øvrigt mere under ”Kapsejlads”, ”Træning” og ”Sejlerskole og prøver”.

  Mundbind

  1. Skal der bæres mundbind i klubhuse?
   1. Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
   2. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.
  2. Skal der bæres mundbind under træning?
   1. Nej, der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere.
   2. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætspladsen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

  Afstand og kropskontakt

  1. Hvad er afstandskravet?
   1. Sundhedsstyrelsens anbefaling til idræt uden kropskontakt er at holde god afstand, herunder mindst 1 meter – dog 2 meter ved aktivitet i bevægelse og ved kraftig udånding fx ved fysisk anstrengelse. Dansk Sejlunion overlader det til den enkelte sejler eller sejlklub at fortolke dette i forhold til den enkelte bådtype eller aktivitet.
   2. Hvis afstandskravet på 1 eller 2 meter ikke kan overholdes, så anbefaler vi, at man sejler med fast(-e) makker(-e) eller med sin familie. Man skal også undgå ansigt-til-ansigt kontakt.
   3. Sejlerne og klubben skal overveje, hvordan man kan undgå kontakt.
  2. Må vi have kropskontakt?
   1. Det anbefales, at minimere andelen af tid med kropskontakt særligt ansigts- til ansigtskontakt. Sporadisk kropskontakt er tilladt.
   2. Under alle omstændigheder anbefales det at følge Sundhedsmyndighedernes råd om hygiejne og kontaktsmitte.

  Klubhuse, omklædningsrum, toiletter m.v.

  1. Må vi benytte klubhuset?
   1. Klubhuse mv. kan holdes åbne.
   2. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.
   3. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne og rengøring og ingen fysisk kontakt skal respekteres.
   4. Alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter bør frem til foreløbig den 2. januar 2021 aflyses. Dette gælder fx julehygge/afslutning, fester, fællesspisning, klubaftener mv. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
  2. Må vi benytte omklædningsrum og baderum?
   1. Ja, bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger til rengøring overholdes. 
  3. Må klubbens toiletter benyttes?
   1. Ja, hvis det sikres, at de bliver rengjort hyppigt, og at de generelle anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om hygiejne (sæbe og håndsprit bør være tilgængelige, og stofhåndklæder bør ikke benyttes) og om at holde behørig afstand overholdes. Toiletterne skal også indrettes, så der undgås kødannelse.

  Kapsejlads

  1. Må vi sejle kapsejlads og aftenmatch?
   1. Ja, såfremt at det gældende forsamlingsforbud samt øvrige restriktioner overholdes.
  2. Hvad betyder forsamlingsforbuddet for kapsejlads?
   1. Der må ikke afvikles en kapsejlads, hvor flere end 10/50 personer er samlet samtidigt – inkl. officials.
    For personer over 21 år gælder 10 personer.
    For børn og unge op til med 21 gælder 50 personer.
    Nedenfor er dette nævnt som 10/50 når der refereres til størrelsen af forsamlingsforbuddet.
  3. Kan vi arrangere kapsejlads for flere end 10/50 personer?
   1. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes kapsejladser med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud (10/50 personer) samme sted på samme tid.
   2. Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 10/50 personer (og højst 500 i alt):
    1. Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
    2. Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
    3. Inddeling i grupper, hvor der først deltager 10/50 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 10/50 personer tager på vandet.
   3. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?”
   4. Lav eventuelt en tydelig markering af både i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
   5. Undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
   6. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
   7. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
   8. Hold grupperne effektivt adskilt.
  4. Hvad med distancesejladser?
   1. Her gælder det om at undgå at samles flere end 10/50 personer – særligt i forbindelse med starten og udsejling/ankomst til havn.
   2. Ved ”store” formater anbefales det at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige for at få særlig rådgivning. Det anbefales også at kontakte det lokale politi for at få en mulig forhåndsgodkendelse.
  5. Må vi holde skippermøder og andre fælles aktiviteter?
   1. Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
  6. Ideer til ”andre kapsejladsformer”?
   1. Dansk Sejlunion foreslår, at man benytter gamle eller nye kapsejladsformer for at undgå at bringe sejlerne for tæt sammen og undgå at for mange personer er samlet. Få inspiration i de følgende punkter:
   2. Sejle match race.
   3. Sejle tripple race.
   4. Sejle et format, hvor flest mulige mærker skal rundes inden for et bestemt tidsrum, fx 24 timer eller 2 timer.
   5. Sejle med færre personer, fx kun 2, i hver båd.
   6. Starte forskudt efter omvendt respit/handicap (de langsomste både starter først.
   7. Starte med ”harestart” uden startlinje/officials. En båd er ”hare”, som sejler på bagbord halse foran hele feltet. Alle andre både skal sejle på styrbord halse bag om ”haren”.
   8. Sejle mod sig selv på tid ved at gentage samme distance flere gange.
   9. Sejle mod hinanden ved at tracke sejladsen og sammenligne tider på den baggrund, selvom man ikke starter samtidig.
   10. Tag i mål fra mole eller ”dommertårn”.
  7. Hvilke mærker og udstyr kan vi benytte?
   1. Det anbefales at minimere brugen af grej og udstyr, som flere berører.
   2. Det anbefales at benytte faste mærker – både for at minimere behovet for officials og for at undgå berøring af grej og udstyr.
  8. Hvad med følgebåde og officials?
   1. Vi anbefaler at minimere antallet af officials og følgebåde på vandet.
   2. Vi anbefaler at prioritere sikkerhed frem for håndtering eller optimering af startlinje og bane.
   3. Officials bør passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   4. Officials bør anbefale deltagere med sygdomstegn at blive hjemme.
  9. Gælder de sædvanlige kapsejladsregler?
   1. Dansk Sejlunion har udarbejdet et tillæg til kapsejladsreglerne, hvor 2 meters afstand er indarbejdet. Det gælder fx i definitionen på at ”holde klar”, ”mærke-plads” og ”plads. Dem finder du her: Tillæg CV – Regler for Covid-19 kapsejlads
   2. Dansk Sejlunion anbefaler, at dette tillæg benyttes, så længe der er særlige anbefalinger om at holde afstand (1-2 meter).
   3. Tillægget skal aktiveres i indbydelse og sejladsbestemmelser.
   4. Dansk Sejlunion anbefaler sejlerne at undlade at sejle ind i situationer, hvor der er risiko for at forsamlingsforbuddet overtrædes, eller hvor der ikke er mulighed for at holde afstand.

  Sejlerskole, prøver m.v.

  1. Må vi undervise i Sejlerskolen?
   1. Ja, hvis det er muligt i klubben, og hvis forsamlingsforbud og afstandskrav respekteres. Derudover skal alle sidde på faste pladser med næsen i samme retning, og der bæres mundbind.
   2. Der bør kun sejles med uerfarne elever, såfremt det er muligt at overholde afstandskravet.
  2. Må vi holde undervisning indendørs?
   1. Vi opfordrer til at holde kurser digitalt eller udendørs. Hvis det er nødvendigt at mødes fysisk, så bør følgende overholdes:
    1. Lokalet bør være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum en meters afstand.
    2. Husk at vaske hænder eller bruge håndsprit, inden du går ind i mødelokalet.
    3. Vær opmærksom på, at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning.
    4. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes – og følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.
    5. Ligeledes bør der sikres 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne, hvis disse ikke synger eller lign.).
    6. Alle sidder på faste pladser med næsen i samme retning.
    7. Alle bærer mundbind, når de går rundt.
  1. Hvilke bådtyper må vi sejle i?
   1. Dansk Sejlunion overlader det til den enkelte klub og sejlerskole at vurdere, om bådene er egnet til undervisning og aktivitet i lyset af anbefalingen om at holde 1-2 meters afstand og undgå kropskontakt.
  2. Hvilke forholdsregler skal vi tage i båden?
   1. Anbefalingen om at holde 1-2 meters afstand bør iagttages.
   2. Det skal være muligt at holde afstand og undgå kropskontakt.
   3. Overvej at inddele båden med tape i tydeligt markerede felter for den enkelte elev/instruktør.
   4. Vask båd og grej grundigt før og efter brug. Sprit det grej af, som berøres, fx rorpind eller rat (også hvis der sejles med handsker).
   5. Når man er tæt sammen, bør man undlade at tale ansigt-til-ansigt.
   6. Der bør bæres mundbind.
   7. Kan afstandskravet ikke overholdes, skal de andre hygiejneforanstaltninger intensiveres.
  3. Hvilke forholdsregler bør instruktører tage?
   1. Instruktører skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   2. Instruktører bør tilrettelægge undervisningen, så afstandskrav overholdes og kropskontakt undgås.
   3. Instruktører bør afvise sejlere med sygdomstegn.
   4. Instruktører skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
   5. Instruktører skal holde særlig stor afstand ved instruktion og undlade at råbe.
   6. Instruktører bør bære bundbind.

  Træning

  1. Må vi afholde træning i sejlklubben?
   1. Ja, træningsaktivitet er mulig, så længe forsamlingsforbuddet overholdes, afstandskravet respekteres, og Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne og at undgå kropskontakt iagttages.
  2. Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet?
   1. Se under det tidligere separate afsnit om forsamlingsforbuddet.
   2. Forbuddet gælder både på land og på vandet.
   3. Forældre tæller med. Derfor bør forældre ikke være tilstede på havnen, men kun transportere børn og unge, hvis de ikke selv kan klare transporten.
   4. Det anbefales at inddele sejlerne i mindre grupper.
  3. Hvordan håndteres flere grupper på land?
   1. Det anbefales at planlægge træningen omhyggeligt, så ugen udnyttes bedst muligt. Lad grupperne møde på forskellige tidspunkter eller på forskellige dage. Tag hele ugen i brug.
   2. Udnyt pladsen på land optimalt, så de enkelte grupper af sejlere rigger til og af langt fra hinanden. Inddel og marker gerne felterne på land meget tydeligt.
   3. Lav felterne tilstrækkeligt store til, at der er mindst 2 meter mellem hver båd, når der rigges til eller af.
   4. Undgå, at sejlere bliver blandet eller går gennem områder, hvor en anden gruppe opholder sig.
   5. Pas på med trængsel eller blanding af flere grupper på slæbestedet eller i havnen i øvrigt.
  4. Hvordan håndteres flere grupper på vandet?
   1. På vandet anbefales det at lade grupperne træne langt fra hinanden. Vi har ikke nogen anbefaling til afstand, men det skal være tydeligt (fx fra land), at der er tale om forskellige aktiviteter.
   2. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?”
   3. Lav eventuelt en tydelig markering af bådene i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
   4. Det anbefales at benytte forskellige mærker på vandet.
   5. Overvej også at undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
   6. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
   7. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
   8. Det anbefales at undgå at være ”for mange” grupper i nærheden af hinanden
  5. Skal der være en træner tilstede?
   1. Der skal være en træner/frivillig til stede, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
  6. Hvad skal træneren være opmærksom på - generelt og i land?
   1. Trænere skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
   2. Trænere bør afvise sejlere med sygdomstegn.
   3. Trænere skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
  7. Hvad skal træneren være opmærksom på, på vandet?
   1. Træn kun, når forholdene er gode, og det ikke kan forventes, at der er behov for assistance til kæntrede sejlere.
   2. Overvej, om urutinerede sejlere kan træne sikkert.
   3. Hold god afstand til sejlerne.
   4. Prioriter sikkerhed frem for instruktion eller optimering af bane.
   5. Kommuniker fx ved brug af aftalte lyd- og håndsignaler.
   6. Lad være med at råbe, når du er tæt på sejlerne.
   7. Hold øje med, at sejlere ikke klumper sig sammen – det gælder både på vandet og ved ind- og udsejling fra havn.
   8. Hold øje med, at sejlerne ikke blander sig med andre grupper.
   9. Benyt gerne det særlige tillæg til kapsejladsreglerne (se under kapsejlads), hvor afstandskravet er indarbejdet.
  8. Kan vi træne alene?
   1. Voksne sejlere kan træne alene. Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, har offentliggjort en række øvelser, som den enkelte sejler kan benytte. De findes her: https://dansksejlunion.dk/talent-og-elite/sejltraening.
  9. Må vi benytte klubbens både og udstyr?
   1. Det anbefales at benytte egne både, joller, boards og eget udstyr.
   2. Det anbefales, at klubbens udstyr benyttes af så få forskellige personer som muligt
   3. Hvis klubbens joller og udstyr benyttes, anbefales det at vaske disse grundigt før og efter brug – og gerne afspritte de flader, der berøres
   4. Hvis dragter og redningsveste benyttes af flere, skal disse afvaskes efter hver bruger
  10. Hvad med RIBs og andre trænerbåde?
   1. Det anbefales, at samme båd benyttes af så få personer som muligt.
   2. Det anbefales, at bådene vaskes grundigt med sæbe før og efter brug.
   3. Det anbefales at spritte kontaktpunkter grundigt af efter brug (fx rat, gear, starter, ponton, m.v.).

  Sejlads til andre havne eller lande

  1. Må vi sejle på tur til andre havne, og hvilke forholdsregler gælder?
   1. Alle lystbåde havne er åbne for danske gæstesejlere.
   2. Husk at give plads til gæstesejlere, når du forlader hjemhavnen (vend dit skilt til grønt).
   3. Vær forberedt på, at du i mange havne kan komme til at ligge uden på andre både. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både, og rør så få punkter som muligt.
   4. Vask hænder og sprit af ofte.
   5. Der er med få undtagelser adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden med dette spørgsmål.
   6. Brug gerne eget toilet og bad i båden for at minimere smittespredningen (forudsat, at der er holdingtank i båden). Benyt havnens anlæg til tømning.
   7. Forvent, at betalingsautomater er i drift.
   8. Benyt gerne MarinaBooking.dk for at reservere plads
  2. Må vi sejle til andre lande?
   1. Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Se også: