Hver kreds har egne vedtægter (godkendt af DS bestyrelse) med en årlig kredsgeneralforsamling, en bestyrelse samt eventuelt en række udvalg/arbejdsgrupper, der løser koordinerende og/eller fælles opgaver for klubberne i kredsen. Kredsene har sin egen relativt begrænsede økonomi, der typisk består af et kontingent på 1-5 kr. pr. klubmedlem.

Kredsenes opgaver består i væsentlig grad af koordinering af klubbernes aktiviteter, kapsejladser i området, uddannelse, erfaringsudveksling samt politisk arbejde i forhold til Sejlunionen, Friluftsrådets regioner, Idrætsråd/idrætssamvirker og andre lokale/regionale interesser.

I relation til f.eks. "tungere" miljø- og planlægnings opgaver kan kredsene trække på rådgivning hos Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund.

Sejlunionens 13 kredse er geografisk defineret, som vist på kortet ovenfor.