Indhold

  Ekspandér

  DS Pejlemærker 2022

  • Flere skal sejle
  • Stærkere sejlklubber
  • Kompetent, sikker og sportslig sejlads
  • En vindende idræt
  • En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
  • Mere synlig værdi

  Mål for DS Pejlemærker 2022

  Flere skal sejle

  • Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet i danske sejlklubber med 15 procent frem mod 2022
  • Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, i klubberne og på vandet - og gøre den organiserede sejlsport lettere tilgængelig
  • Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge - ikke mindst de børn og unge, som ikke begejstres af konkurrence
  • Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

  Stærkere sejlklubber

  • Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten
   Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste ramme for at dyrke sejlsport og udvikle godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at:
   • Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive, afprøvede tilbud til eksistererende og nye medlemmer
   • Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur
   • Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke som frivillig
  • Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere.Målet er, at 2/3 skal bruge to eller flere tilbud i 2022

  Dansk Sejlunions vision og værdier

  Afsættet for Dansk Sejlunions aktiviteter er forankret i vores vision, mission og værdier. Derudover har Dansk Sejlunion defineret fire primære målgrupper for vores virke. Læs om Dansk Sejlunions vision, mission og værdier her. 

  Kompetent, sikker og sportslig sejlads

  • Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud fra sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion
  • Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker sejlads - og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads
  • Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig konkurrence
  • Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejads

  En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

  • Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil vi have fokus på ansvarlig adfærd, og vi vil deltage i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet i vandet og på havnene. Vores reference er FN's 17 verdensmål
  • Vi vil gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund og inkluderende for ressourcesvage befolkningsgrupper

  En vindende idræt

  • Vil vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter.
   Det kræver bl.a., at vi:
   • Understøtter udvikling af aldersrelateret træning i klubberne med rådgivning og inspirationsmateriale
   • Øger vores talent-pipeline med 50 pct. frem mod 2022
   • Systematisk udvikler "den danske model" i elitearbejdet både på vandet og i eliteorganisationen

  Mere synlig værdi

  • Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport
  • Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og komercielle samarbejdspartnere
  • Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretnings-partnere oplever, at Dansk Sejlunion vedholdende skaber værdi

  Midler for DS Pejlemærker 2022

  Ressourcer

  • Vi leverer vores kerneydelser til vores vigtigste målgrupper på baggrund af kendte ressourcer (kontingenter, DIF-midler og Team Danmark-bidrag)
   • Ressurcerne skal udnyttes effektivt, og vi skal sikre midler til udvikling
   • Andre ydelser og nye initiativer forudsætter nye midler - fra sponsorer, myndigheder, fonde eller brugerbetaling

  Skarp og involverende organisation

  • Vi vil udvikle frivillighedskulturen og tilknytte flere frivillige – bl.a. ved at opbygge faglige fora, arbejdsgrupper m.v. omkring vores aktiviteter
  • Vi skal arbejde agilt med projekter og fornyende initiativer, som skaber værdi for vores vigtigste målgrupper, og som kan kommunikeres
  • Vi skal have effektive og transparente beslutningsprocesser, udvise god ledelse og skabe grundlag for god klubledelse. Vores traditionelle leverancer skal "stresstestes" ift. værdi for de vigtigste målgrupper
  • Vi har fokus på læring, og evaluering er en del af arbejdet

  Fokuserede, faglige strategier

  • Vi vil arbejde med klare strategier for vores vigtigste arbejdsfelter. Vi skal have kendte og kommunikerbare politikker, hvor det er relevant.
   • Inden 2021 skal der udvikles klare strategier eller politikker for:
   • En samlet rød tråd for fra ung til ældre sejler
   • Elite/talent
   • Børn/ungdom (bredde)
   • Kapsejlads
   • Kommercielt virke og funding
   • Kommunikation og branding
  Rul til toppen