I denne artikel

  Bemærk: Alle appeller er baseret på de udgaver af kapsejladsreglerne der gjaldt på daværende tidspunkt og det er muligt at disse sager ville blive behandlet/afgjort anderledes efter de nuværende regler.

  Appelsager 2008

  Appelsag 01 - 2008

  Uanset om en deltager mener at en klasseregel er uklar, kan fortolkes på mange måder eller ikke håndhæves, skal en protestkomité skride ind og straffe, når der foreligger en dokumenteret overtrædelse.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2008 (pdf)

  Appelsag 02 - 2008

  En båd, som ikke har omsejlet banen korrekt, skal gives point som "ikke fuldført". Hvis protestkomitéen beslutter, at en fejl fra kapsejladskomitéen var årsag til at banen ikke kunne omsejles korrekt, kan protestkomitéen tildele godtgørelse. Bådens placering i en måltagningsrækkefølge er ikke nødvendigvis den mest retfærdige godtgørelse.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2008 (pdf)

  Appelsager 2007

  Appelsag 01 - 2007

  Tillæg P beskriver fremgangsmåden for dommere og sejlere, når dommerne kan protestere på vandet mod både, der bryder regel 42 (Fremdrivningsmidler). Det fremgår klart, hvordan en båd skal handle, hvis der protesteres mod den med gult flag. En båd, der ikke handler som forlangt i Tillæg P, pådrager sig en yderligere straf.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2007 (pdf)

  Appelsag 02 - 2007

  Når kapsejladskomitéen viser signalflag "N", er deltagerne berettiget til at tro at sejladsen er opgivet. Deltagerne er uden egen skyld, hvis de reagerer på signalet, uanset om der afgives lydsignaler.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2007 (pdf)

  Appelsag 03 - 2007

  Hvis man mener, at en protestkomité handler ukorrekt, må man under stævnet påtale de skete fejl i en anmodning om godtgørelse eller anmodning om genåbning. Andre - udokumenterede - påstande kan ikke behandles af Appel- og Regeludvalget.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2007 (pdf)

  Sag 04 - 2007

  Appel- og Regeludvalgets behandling af indberetning i henhold til regel 69.1(c) af en straf for dårlig opførsel ved DIF-DM for Nordisk Folkebåd.

  Hent hele afgørelsen: Sag 04 - 2007 (pdf)

  Appelsag 05 - 2007

  Regel 26 siger, at der skal ses bort fra manglende lydsignaler, men det gælder kun de signaler som er nævnt i reglen. For alle andre kapsejladssignaler der skal gives med lydsignal - f.eks. udsættelse - er det en fejl, hvis lydsignalet udebliver.  
  Når kendsgerningerne i en sag er ufuldstændige, returneres en appelsag til fornyet protestbehandling.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2007 (pdf)

  Appelsager 2006

  Appelsag 01 - 2006

  Sejladsbestemmelser skal være klare omkring pointberegning og fratrækkere. Bruger man teksten uændret fra DS' standard-skabeloner, kan en del problemer undgås.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2006 (pdf)

  Appelsag 02 - 2006

  En protestkomité skal udføre sine opgaver på en måde som viser kompetence og skaber respekt om afgørelserne.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2006 (pdf)

  Appelsag 03 - 2006

  I entypeklasser er det helt afgørende, at klassereglerne overholdes til punkt og prikke. Det gælder uanset at en deltager vurderer, at en afvigelse er uden betydning for bådens kapsejladspotentiale. Derfor skal ethvert brud på klassereglerne straffes.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2006 (pdf)

  Appelsag 04 - 2006

  Protestkomitéens vigtigste opgave er at fastlægge kendsgerninger. For at kunne fastlægge brugbare kendsgerninger er det nødvendigt, at protestkomitéen løser modstrid mellem parters og vidners udsagn. Ved fastlæggelsen af kendsgerninger er det næsten altid nødvendigt at se bort fra visse udsagn fra parter eller vidner, eller at tilføje manglende informationer. Dette må ske ud fra en kvalificeret vurdering af hvad der var muligt eller mest sandsynligt i den givne situation.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2006 (pdf)

  Appelsag 05 - 2006

  Det påhviler en deltagende båd selv at holde sig underrettet om eventuelle protester efter sejladsen, på de tider og steder som sejladsbestemmelserne foreskriver.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2006 (pdf)

  Appelsag 06 - 2006

  En båd kan kun få godtgørelse efter regel 62, når den er uden egen skyld i at dens placering forringes. Når en protestkomité vil give godtgørelse ved at opgive en sejlads, skal den være sikker på at den ikke derved forringer placeringer for både, der har fuldført sejladsen korrekt.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 06 - 2006 (pdf)

  Appelsag 07 - 2006

  Den plads, som en båd har krav på i henhold til regel 16.1, er plads til at manøvrere omgående. En kapsejlende båd skal derfor være klar til at manøvrere omgående, når den er forpligtet til at holde klar.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 07 - 2006 (pdf)

  Appelsager 2005

  Appelsag 01 - 2005

  Hvis en sejlads opgives efter at et antal både er taget i mål, må en båd med en placering i mål ikke stilles ringere end den placering ved en omsejlads. Det er ikke nødvendigt at kende den nøjagtige konsekvens af en fejl fra kapsejlads- eller protestkomitéen for at indgive en anmodning om godtgørelse.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2005 (pdf)

  Appelsag 02 - 2005

  Når der er kollision med skade til følge, skal protestkomitéen fastlægge kendsgerninger, som gør det muligt at afgøre om båden med retten til vejen gjorde forsøg på at undgå kollisionen. Desuden skal protestkomitéen formulere sine kendsgerninger uden henvisning til specifikke udsagn fra parter og vidner. Kendsgerningerne er protestkomitéens beskrivelse af hændelsesforløbet, ikke en opsummering af udsagn.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2005 (pdf)

  Appelsag 03 - 2005

  Regel 60.3(a)(1) kan tages i anvendelse af en protestkomité, hvis det gennem en ugyldig protest bliver klart for protestkomitéen at en hændelse kan have resulteret i alvorlig skade. Protestkomitéen skal da selv indgive en protest mod de involverede både.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2005 (pdf)

  Appelsag 04 - 2005

  Når en klasseorganisation vil afprøve ændret udstyr med henblik på en mulig ændring af klassereglerne, skal den følge den normale procedure for ændringer af klassereglerne, også for en tidsbegrænset afprøvning.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2005 (pdf)

  Appelsag 05 - 2005

  Bevidst snyd ved at anvende sejl, som var ulovlige i forhold til bådens målebrev, førte til indberetning efter regel 69. De involverede sejlere blev alle udelukket fra kapsejlads i en periode af Appel- og Regeludvalget.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2005 (pdf)

  Appelsag 06 - 2005

  Selv om kapsejladskomitéen begår en alvorlig fejl, skal protestkomitéen sikre at enhver båd, den vil give godtgørelse, reelt har fået sit resultat forringet uden egen skyld som følge af fejlen. Når det ikke er muligt, vil det ofte være mest retfærdigt at lade sejladsens resultat stå uforandret.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 06 - 2005 (pdf)

  Appelsag 07 - 2005

  Når der er uenighed mellem parterne i en sag og der ikke er vidneudsagn, der kan løse uenigheden, skal protestkomitéen afklare uoverensstemmelserne, fastlægge kendsgerninger og træffe en afgørelse. Kendsgerninger i en protest er det hændelsesforløb, som protestkomitéen finder er det mest sandsynlige.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 07 - 2005 (pdf)

  Appelsag 08 - 2005

  Protestkomitéens vigtigste opgave er at fastlægge kendsgerninger og træffe en afgørelse på baggrund af disse. Fastlagte kendsgerninger kan ikke ændres ved en appel.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 08 - 2005 (pdf)