Kapsejlads | Kapsejladsregler

Appelsager 2013 - 2016

Afsluttede appelsager efter regelbogen 2013 - 2016

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajurført d. 9. december 2019

I denne artikel

  Her finder du en oversigt over appelsager ved kapsejladser i Danmark fra 2013 og til 2016.

  Bemærk: Alle appeller er baseret på de udgaver af kapsejladsreglerne der gjaldt på daværende tidspunkt og det er muligt at disse sager ville blive behandlet/afgjort anderledes efter de nuværende regler.

  Appelsager 2016

  Appelsag 01 - 2016

  En kollision mellem to både, hvor begge forinden holdt deres kurs og intet foretog sig for at undvige, resulterede i en protest. Protestkomiteen diskvalificerede begge både. Båden med retten til vejen appellerede afgørelsen.

  En båd med retten til vejen skal undgå kollision hvis det med rimelighed er muligt. Hvis afstanden mellem bådene bliver så lille, at berøring er uundgåelig, har båden med retten til vejen brudt regel 14. Hvis en båd, der skal holde klar af en anden båd, ikke foretager sig noget for at holde klar på trods af at det er muligt, har den begået et bevidst regelbrud og har dermed brudt regel 2 (fair sejlads). 

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2016 (pdf)

  Appelsag 02 - 2016

  To både A og B nærmede sig på bidevind styrbord halse krydsmærket, som skulle holdes om bagbord. Da A kom ind i zonen var den klar foran B.

  Efter mærkerundingen sejlede B lidt hurtigere end A. Ca 1 bådslængde efter mærket etablerede B overlap til læ af A, men påsejelede samtidigt agterenden af A med sit bovspryd. Ved kollisionen blev  bovsprydet beskadiget.

  Protestkomiteen diskvalificerede B for ikke efter regel 15 at have givet A plads til at holde klar. Denne afgørelse appellerede B med henvisning til regel 11.

  Appel- og Regeludvalget tog ikke appellen til følge. Protestkomiteen havde handlet korrekt ved at anvende regel 15 i denne situation.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2016 (pdf)

  Appelsag 03 - 2016

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2016 (pdf)

  Appelsag 04 - 2016

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2016 (pdf)

  Fornyet høring iht. afgørelse af appelsag 4-2016 - kendsgerninger fastlagt, afgørelse truffet.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2016 fornyet høring (pdf)

  Appelsag 05 - 2016

  Under runding af et topmærke og efterfølgende afvisermærke, opstår der i forbindelse med kursændring omkring afvisermærke en kollision mellem to både.

  Da episoden foregår omkring rundingen af afvisermærket, er det påkrævet at protestkomiteen forholder sig til regel 18 og i sine kendsgerninger beskriver overholdelse af regel 18, med angivelse af afstande, manøvrer og evt. overlap imellem bådene under rundingen af afvisermærket. Dette var ikke tilfældet i den aktuelle protestbehandling, hvorfor kendsgerningerne ikke var fyldestgørende og sagen sendes derfor tilbage til fornyet behandling og afgørelse. Protestkomiteen skal fastlægge de fulde kendsgerninger.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2016 (pdf)

  Appelsag 06 - 2016

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 06 - 2016 (pdf)

  Appelsager 2015

  Sag 01 - 2015

  Den tabende part i en appelsag indbragte afgørelsen for DIFs appelinstans. Dette i sig selv er en overtrædelse af Kapsejladsreglernes regel 3, en af hovedreglerne i Kapsejladsreglerne. Dette blev gjort klart for den tabende part, før den indbragte sagen, men den valgte alligevel at fremsende sin appel til DIF. DIFs appelinstans afviste at behandle appellen under henvisning til, at den allerede var behandlet af to instanser i DS og at Appel- og regeludvalgets afgørelse i henhold til reglerne er endelig.

  ARU betragtede dette brud på regel 3(b) og (c) som meget alvorligt og indledte en undersøgelse mod besætningen under regel 69.3(a) og DS vedtægter § 15C.

  ARU fandt, at indbringelsen af sagen for DIF var et bevist brud på regel 3, men der var formildende omstændigheder. Besætningen blev tildelt en advarsel for brud på regel 69.1(a).

  Hent hele afgørelsen: Sag 01 - 2015 (pdf)

  Appelsag 02 - 2015

  Når en protestkomité har fastlagt kendsgerninger, der beskriver en hændelse uden regelbrud, og derefter alligevel diskvalificerer en båd, skal den nationale myndighed omstøde kendelsen. En tydelig tegning er en meget væsentlig del af kendsgerningerne, og protestkomitéen skal om nødvendigt selv fremstille en.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2015 (pdf)

  Appelsag 03 - 2015

  Der er intet krav om, at protestkomiteen i sin afgørelse skal referere vidneforklaringer eller anføre, hvorledes den er nået frem til de fastlagte kendsgerninger. Når protestkomitéen har fastlagt fyldestgørende kendsgerninger, kan disse ikke ændres gennem en appel (RRS 70,1).

  Ifølge regel R5 skal protestkomiteens kendsgerninger accepteres af den nationale myndighed undtagen, når den afgør, at de er utilstrækkelige.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2015 (pdf)

  Appelsag 04 - 2015

  En kapsejladskomité kan tildele en båd OCS ud fra egne optegnelser eller observationer som beskrevet i regel 90.3(b) og ikke på baggrund af information fra en interesseret part.

  Hvis en kapsejladskomité ønsker at protesterer mod en båd må det ikke ske på baggrund af information fra en interesseret part som beskrevet i regel 60.2(a) og protesten skal indleveres inden for tidsfristen beskrevet i regel 61.3.

  En protestkomité skal følge fremgangsmåden for en høring som beskrevet i regel 63 og må ikke træffe en afgørelse i en i en sag uden en høring.

  En båd der mener der er fejl i resultaterne og beder kapsejladskomitéen om at få dem rettet og herefter får bekræftelse på at de pågældende fejl er rettet og kan se af resultatlisten at dette er sket, har ikke grund til at søge om godtgørelse. Hvis det meddeles at resultatet ikke rettes eller efterfølgende rettes tilbage kan båden herefter søge om godtgørelse med skal overholde de krav der er beskrevet i regel 62.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2015 (pdf)

  Appelsag 05 - 2015

  Ifølge regel 61.1(a)(3) skal en båd, der har til hensigt at protestere, underrette den anden båd ved første rimelige lejlighed. Hvis hændelsen var en fejl i en anden båds gennemsejling af banen, men den skal informere den anden båd inden denne fuldfører eller ved første rimelige lejlighed efter den fuldfører. Denne pligt var i det aktuelle tilfælde gennemført af kapsejladskomiteen, dog uden at det kom til kendskab for protestkomiteen, der afviste at behandle sagen med henvisning til regel 61.1(a)(3), da modparten ikke mødte op til høringen.

  Ifølge de grundlæggende principper om Sportsmanship og reglerne, er det et krav, at en deltager, der overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå.

  I det aktuelle tilfælde, hvor en deltager er vidende om, at han ikke gennemsejler banen korrekt, er det derfor et krav, at han udgår af sejladsen. 

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2015 (pdf)

  Appelsager 2014

  Sag 01 - 2014

  På stævnets sidste dag var der en række hændelser, hvor en deltager kan have begået et groft brud på god opførsel, og hvor en forælder til deltageren angiveligt opførte sig utilstedeligt over for medlemmer af protestkomiteen. Protestkomiteen valgte ikke at bruge de muligheder, den havde for at indkalde deltageren til en høring under regel 69. På den baggrund mener Appel- og Regeludvalget ikke, at det vil være korrekt for udvalget at åbne en sag under regel 69.3(a). Appel- og Regeludvalget har sendt rapporten om deltagerens forælder videre til Dansk Sejlunions Ordensudvalg.

  Hent hele afgørelsen: Sag 01 - 2014 (pdf)

  Appelsag 02 - 2014

  Udvalget fandt, at de fundne kendsgerninger ikke var tilstrækkelige til at træffe en afgørelse. Sagen blev derfor sendt tilbage til fornyet behandling. I den nye behandling deltog et medlem af udvalget.

  Den afgørelse, der blev truffet i anden omgang, er ikke blevet appelleret.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2014 (pdf)

  Appelsag 03 - 2014

  To både på samme halser med overlap sejlede på næsten parallelle kurser mod den styrbord ende af startlinjen. På et tidspunkt var bådene kommet så tæt på hinanden, at den luv båd ikke længere kunne luffe og gå af vejen. Kort tid efter kolliderede bådene, og der opstod betydelig skade på den ene. Protestkomitéen diskvalificerede den læ efter RRS 14(b) for ikke at have forsøgt at undgå kollisionen. Appel- og regeludvalget fandt imidlertid, at den luv båd også havde sin andel i kollisionen, idet den - før situationen tilspidsede sig - skulle have holdt klar i overensstemmelse med RRS 11. Afgørelsen blev derfor, at begge både blev diskvalificeret.

  Det er en af protestkomiteens væsentligste opgaver at fastlægge tilstrækkelige kendsgerninger, uanset om der kun er de to parters modstridende udsagn til rådighed. Protestkomiteen skal vurdere begge parters overholdelse af reglerne i en hændelse, uanset om det kun er den ene part, der har protesteret.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2014 (pdf)

  Sag 04 - 2014

  Appel- og regeludvalget modtog en rapport fra en protestkomité, som havde behandlet en sag under RRS 69.1(a), hvor en deltager havde udvist truende adfærd over for en konkurrent.

  Udvalget indledte en undersøgelse i henhold til RRS 69.3(a) og DS vedtægter § 15.

  Undersøgelsen mundede ud i, at der blev indledt en disciplinærsag mod den pågældende sejler, som var fører af det, der i det følgende omtales som den luv båd.

  Ved den efterfølgende afhøring kom det frem, at der i sejladsen havde været udveksling af ukvemsord fra de to involverede parter. Ved krydsmærket skete der en kollision mellem de to både. Føreren af den luv båd mente ikke, at den læ båd var tilmeldt sejladsen og at den derfor ikke havde nogen rettigheder.

  Den alvorlige hændelse opstod i forbindelse med kollisionen, hvor føreren af den luv båd tog fat i føreren af den læ båd og ruskede ham i skulderen.

  Denne opførsel betragter udvalget som en voldelig handling, der er absolut uantagelig i sejlsport. Afgørelsen blev, at føreren af den luv båd blev frataget sin ret til at deltage i kapsejlads - under nogen form - i 6 måneder.

  Afgørelsen blev i henhold til regel 69.3(c) sendt videre til International Sailing Federation (ISAF), som reducerede fratagelsen af deltagelsesret til 3 måneder.

  "Sag 04-2014" indeholder både Appel- og Regeludvalgets afgørelse samt ISAFs efterfølgende redegørelse.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2014 (pdf)

  Appelsag 05 - 2014

  En forpligtelse til at holde klar omfatter mere end det at undgå kollision, og den nødvendige afstand mellem bådene skal afpasses efter forholdene, dvs. bådenes fart i forhold til hinanden, vindhastighed, bølgehøjde mm. Selv om kapsejlads indebærer, at både ofte sejler tæt på hinanden, må en båd, som skal holde klar, ikke være skyld i at båden med retten til vejen har god grund til at foretage en undvigemanøvre i henhold til regel 14.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2014 (pdf)

  Appelsager 2013

  Appelsag 01 - 2013

  Kapsejladskomiteen har et ansvar for at at skrive sejladsbestemmelserne, så de er praktisk gennemførlige under afviklingen af sejladserne og samtidig sikre at de forholder sig til og overholder RRS. Baneledelsen skal ligeledes sikre sig at både RRS og sejladsbestemmelserne overholdes under afviklingen af sejladserne. I dette tilfælde var de deltagende både ikke mærket med farvede bånd eller på anden måde, så det var muligt at adskille de to klasser fra hinanden ved deres fælles målgang, hvorved klasserne blev sammenblandet. Derved fik de to klasser ukorrekt samme tidsgrænse for at kunne gennemføre sejladsen indenfor tidsgrænsen og enkelte både blev derved fejlagtigt scoret som DNF.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 01 - 2013 (pdf)

  Appelsag 02 - 2013

  Når kapsejladskomitéen har begået en fejl der berettiger til godtgørelse, og kendsgerningerne klart gør det muligt at fastlægge det resultat sejladsen ville have fået uden fejlen, så er det den mest retfærdige afgørelse at tildele og ændre pointtal så fejlen elimineres. Det gælder også selv om nogle deltagere derved får et højere pointtal end de fik i måltagningen.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 02 - 2013 (pdf)

  Appelsag 03 - 2013

  Protestkomiteen skal fastlægge kendsgerninger der beskriver hændelsen. Når disse er ufuldkommene, kan Appel- og Regeludvalget sende sagen retur til fornyet behandling. I denne situation var kendsgerningen "Max afstand mellem bådene var 10 meter" ikke præcis nok til at beskrive situationen.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 03 - 2013 (pdf)

  Appelsag 04 - 2013

  En protestkomites kendsgerninger kan ikke appelleres, men mangelfulde kendsgerninger kan blive bedømt til at være et utilstrækkeligt grundlag for den trufne afgørelse. I denne appel om en mærkerunding og overlap var der en række uklarheder om bådenes indbyrdes placering og kurser. Sagen blev sendt retur for at fastlægge de manglende kendsgerninger og basere en ny afgørelse på disse.

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 04 - 2013 (pdf)

  Appelsag 05 - 2013

  Bemærk: Appellen er på engelsk da sejleren er tysk.

  Regel 90.3(c) pålægger kapsejladskomitéen at rette fejl i pointtildelingen når de opdages, også hvis fejlen først findes efter stævnets afslutning. I en sådan situation kan det tage tid, før de berørte deltagere bliver opmærksomme på ændringen, og protestkomitéen må tage hensyn til de særlige omstændigheder, når den vurderer fristen for anmodning om godtgørelse som følge af den ændrede pointtildeling."

  Hent hele afgørelsen: Appelsag 05 - 2013 (pdf)