Kapsejlads | Kapsejladsregler

Vejledning: Begrænsning af appelret

Vejledning til nægtelse af appelret og hurtig appelbehandling ved kapsejlads.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 1. marts 2018

Indhold

  Ekspandér

  Følgende vejledning er udarbejdet at Appel- og regeludvalget.

  Kapsejladsreglerne omkring protestbehandling indeholder muligheden for at appellere en protestkomités afgørelse. Herved opnår deltagere og protestkomitéer en ekstra sikkerhed for korrekte og ensartede afgørelser. Der skal være tungtvejende grunde for at nægte appelret, men i visse situationer kan det være nødvendigt for et stævnes praktiske afvikling.

  Arrangører har følgende muligheder, når det er nødvendigt at have et endeligt resultat under eller hurtigt efter et stævne:

  1. Nedsættelse af en international jury i overensstemmelse med kapsejladsreglernes Tillæg N.
  2. Nedsættelse af en protestkomité, hvis afgørelser er endelige.
  3. Aftale om hurtig appelbehandling med Appel- og Regeludvalget.

  I det følgende gennemgås bestemmelser og retningslinier for de to sidstnævnte muligheder.

  Nedsættelse af en protestkomité, hvis afgørelser er endelige.

  En sådan protestkomité kan nedsættes efter regel 70.5(a) eller (b).

  Forudsætningerne herfor er:

  1. Det skal være væsentligt at endelige resultater kendes under stævnet, f.eks:
   a. når resultatet i indledende sejladser kvalificerer en båd til at deltage i senere sejladser i det samme stævne,
   b. når resultatet af et stævne kvalificerer en båd til at deltage i et efterfølgende stævne, der tidsmæssigt ligger under 8 uger senere.
  2. Ansøgning om godkendelse af en protestkomité med endelige afgørelser skal være imødekommet af Appel- og Regeludvalget (se nedenfor).
  3. Det skal fremgå af såvel indbydelse som sejladsbestemmelser, at protestkomitéens afgørelser ikke kan appelleres.

  Kravene til protestkomitéen er følgende:

  1. Den skal have mindst 5 medlemmer
  2. Formanden skal være World Sailing International Judge eller medlem af Appel- og Regeludvalget
  3. Flertallet af protestkomitéens medlemmer skal være World Sailing International Judge, medlem af Appel- og Regeludvalget eller have gyldig licens som National Dommer.

  Ansøgning om godkendelse af en sådan protestkomité skal indsendes til Dansk Sejlunion, Appel- og Regeludvalget, senest 8 uger før stævnets start. Da det skal fremgå af indbydelsen, at protestkomitéens afgørelser er endelige, anbefales det at opnå godkendelsen inden indbydelsen udsendes.

  Ansøgningen skal indeholde:

  1. Stævnets navn, arrangerende klub og kontaktperson vedr. ansøgningen (normalt stævnelederen).
  2. Hvilke(n) klasse(r), der deltager.
  3. Begrundelse for ønsket om nægtelse af appelret.
  4. Liste med navne på formanden og de øvrige medlemmer af protestkomitéen.

  Ansøgningen vil normalt blive behandlet inden for 2 uger.
  En godkendelse er kun gyldig for de personer, som er nævnt i godkendelsen. Ved ændring i sammensætningen af juryen skal der straks indsendes fornyet ansøgning til Dansk Sejlunion.

  Aftale om hurtig appelbehandling med Appel- og Regeludvalget.

  Dette system fungerer som følger:

  1. Arrangøren søger mindst 6 uger før stævnet om hurtig appelbehandling med begrundelse for behovet og oplysning om protestkomitéens medlemmer (se pkt. 3). Ansøgning sendes til Dansk Sejlunion, Appel- og Regeludvalget.
  2. Det anføres i såvel indbydelse som sejladsbestemmelser, at der er mulighed for hurtig behandling af appeller. Følgende formulering skal anvendes:

   "Der er med Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg aftalt mulighed for hurtig behandling af appeller, som opfylder følgende krav:

   a. Hensigten om appel meddeles protestkomitéen enten inden protestfristens udløb på stævnets sidste dag, eller, for protester behandlet på stævnets sidste dag, senest 1 time efter meddelelsen af en afgørelse.
   b. Appellanten fremsender sin appel, så den modtages hos Dansk Sejlunion senest 3 dage efter stævnets afslutning.
   For sådanne appeller gælder, at sidste sætning i regel R3 samt hele regel R4 er slettet.
   Appeller, som ikke opfylder ovennævnte krav, behandles efter den normale procedure i reglernes Tillæg R."

  3. Protestkomitéen skal forhåndsgodkendes og være sammensat af mindst 5 medlemmer, hvoraf formanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er World sailing International Judge, medlem af Appel- og Regeludvalget eller har gyldig licens som National Dommer.
  4. Appel- og Regeludvalget udpeger på forhånd et antal medlemmer, som skal behandle evt. appeller fra stævnet.
  5. Såfremt protestkomitéen får meddelelse om, at dens afgørelse i en sag vil blive appelleret, skal den senest dagen efter stævnet indsende det materiale, som kræves i regel R2.2 til Dansk Sejlunion, Appel- og Regeludvalget. Fax eller e-mail bør anvendes, når det er praktisk muligt.
  6. Senest 5 dage efter modtagelsen af appellen og det tilhørende materiale i Dansk Sejlunion vil afgørelsen blive meddelt.
  .
  Rul til toppen