Kapsejlads | Kapsejladsregler

Ændringer til DH reglen

På denne side beskrives de ændringer, der har været til DH reglen de seneste år. Ændringerne er listet på årstal.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 23. marts 2022

Indhold

  Ekspandér

  DH 2023

  I forhold til 2022 er der foretaget en meget lille justering.
  En båds skrogareal er nu også afhængig af bådens stævnfribord (STF).

  Ligeledes er det nu muligt at fx. Knarr, Nordisk Folkebåd m. fl. kan fører et rimeligt flyvesejl (spiler og/eller asymmetrisk spiler).

  DH 2022

  Der er ingen ændringer i DH-beregningen til 2022, dvs. det er den samme beregning som blev anvendt i 2021.

  DH 2021

  I 2020 blev der lavet en ændring i beregning af skyggeeffekt på henholdsvis symmetriske og asymmetriske spilere. Denne ændring var fremprovokeret af at man kunne opnå en fordel ved at måle forstag (J) som et ”løst forstag” monteret på enden af bovspryd. Desværre var ændringen i 2020 versionen ikke tilfredsstillende hvorfor der er lavet en ny opdatering.

  Skyggeeffekten for symmetrisk spiler afhænger nu af spilerens halvbredde (SMG) i forhold spilerstagen (SPL). Tilsvarende for asymmetrisk spiler er det nu forholdet mellem halvbredden (SMGA) og afstanden, mast til asymmetrisk spilers fastgørelsespunkt (TPS) der er afgørende. Således har J målet ikke længere nogen betydning.
  Hvis en båd er indmålt med en spilerstage, så forventes det at den også kan bruges til en asymmetrisk spiler.

  DH reglen – dh.websejler.dk
  DH regel tekst er opdateret således at den er i overensstemmelse med udstyrsreglerne 2021-2024.

  DH 2020

  DH beregningens prædiktion af bådenes fart - det såkaldte VPP - er blevet sammenlignet med andre målereglers programmer samt kommercielle programmer. DH-reglen har en lille tendens til at forudsige lidt for høj fart med spiler og især asymmetrisk spiler. DH-reglens beregningsmodel er derfor tilpasset, så resultaterne svarer bedre til 'virkeligheden' og andre VPP-beregninger.

  Nogle bådtyper har haft en fejlagtig registrering af kølfaktor, idet de har været beregnet med normal køl, selvom kølfaktoren er lav. Dette er rettet, og bådene vil derfor skulle sejle en anelse hurtigere. Opdateringer af både/bådtyper foregår løbende i takt med kendskab til fejlregistreringer baseret på fx køltegninger, oplysninger fra producenter o.l.

  DH regeltekst

  DH reglens § 3.1.8 ”Føring af forsejl uden indmålt spiler” er skærpet, og lyder nu således:
  Både indmålt enten uden symmetrisk eller asymmetrisk spiler må skøde forsejlet med en stage, hvis længde er fri.

  Se reglen her

  DH 2019

  For 2019 er der ingen ændringer i beregningen af sømiletider, dvs. det anvendes samme beregning som i 2018.

  Rebemodel

  Der har også i denne omgang været arbejdet med en ny rebemodel, men Teknisk Udvalg har ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Der arbejdes videre med at optimere rebemodellen. Rebemodellen bruges når DH beregner bådens fart ved at finde balance mellem vindens kræfter ift. bådens modstand og stabilitet. Den beregnede rebefunktion simulerer de ændringer, der sker, når man trimmer ved at flade, twiste og rebe sine sejl for at få optimal fart.

  Køl

  Der arbejdes fortsat med kølens effekt, dvs. fastsættelse af kølens tyngdepunkt samt kølens våde overflade.

  I den forbindelse har Dansk Sejlunion (Teknisk udvalg) opfordret bådejere til at indsende 2-4 billeder af deres båd, se eksempel på hvilke ”profil” billeder der er brug for.

  Billederne kan sendes til websejler@sejlsport.dk – husk at oplyse bådtype og sejlnummer.

  DH regeltekst

  DH reglens § 3.1.8 ”Føring af forsejl uden indmålt spiler” er skærpet, og lyder nu således:
  Både indmålt uden symmetrisk eller asymmetrisk spiler må skøde forsejlet med en stage, hvis længde er fri.

  Se reglen her

  DH 2018

  2018-versionen af DH-beregningen indeholder følgende ændringer: 

  Asymmetrisk spiler på stage
  Fejl ved anvendelse af asymmetriskspiler på stage (SPL) er rettet.
  Samtidig er blanketingfaktor for asymmetriskspiler på stage er forbedret.

  Vandlinjelængden er justeret for både med lodret og fremadrettet stævn.

  Beregning af kølens modstand er justeret.

  Vindmodstand for skroget er justeret med CFD beregninger. 

  Rebemodel
  Der har også i denne omgang været arbejdet med en ny rebemodel, men Teknisk Udvalg har ikke fundet en tilfredsstillende løsning. Der arbejdes videre med at optimere rebemodellen.

  I DH regel er tekst omkring kølkorde og kølfaktor skærpet.

  Kølkorde, KC
  Intentionen med måling af KC er at kunne beregne kølens våde overflade.

  KC er kølens længde i langskibs retning 1/3 oppe på kølen (se http://dh.websejler.dk/da/kolkordeKc).

  Såfremt det skønnes at den målte kølkorde ikke vil kunne give et rimeligt bidrag til at beregne kølens våde overflade, kan Teknisk udvalg fastsætte KC for den pågældende køl.

  Kølfaktor, KF
  Teknisk Udvalg er bekendt med både, der har fordel af den nuværende model med visuelt skøn.

  Intentionen med KF er at fastsætte kølens tyngdepunkt. Dette gøres ud fra et visuelt skøn, hvilket ikke altid medfører den korrekte angivelse.

  Såfremt det skønnes at KF ikke er dækkende for kølens tyngdepunkt, kan Teknisk Udvalg fastsætte KF for den aktuelle køl.

  I DH reglen (http://dh.websejler.dk/da/kolfaktorKf) er tekst vedr. KF blevet opdateret således at køle der ikke består af et homogent materiale i hele dens højde vil kunne betragtes som lav.

  En del både/bådtyper vil blive justeret til ny KF i takt med at Teknisk Udvalg får gennemgået bådtyperne, fx er KF for Nordisk Folkebåd, Scan-Kap 99 samt Ylva allerede fastsat til KF=Lav.

  DH 2017

  I 2017 er det de færreste både, der får ændret deres TA-værdier. Der kan være mindre forskelle, men langt de fleste både vil have de samme værdier som i 2016.

  TCC er korrigeret ift. at alle mål var for høje i 2016 beregning. Desuden er vægtningen ændret, så den svarer til GPH og ORC.

  Stabilitet i beregningen
  De seneste sæsoner er der målt enkelte nye både, hvor DH-beregning har været udfordret. Dels er der kommet flere ekstreme bådtyper ift. typiske DH-mål, og dels er der konstateret fejlagtige målinger, der ikke er i overensstemmelse med bådens faktiske konfiguration.

  Det er vigtigt, at DH-beregningen har minimale fejl, og der arbejdes fortløbende på at minimere disse.

  Performance-line
  Fra 2016 beregner DH et såkaldt performance-line tal

  Performance-line er ikke tilgængeligt via Websejler endnu, idet det er i en testfase af anvendelsen i enkelte udvalgte kapsejladser og aftenmatcher.

  Performance-line udtrykker fartpotentielle, og det er idéen, at det med tiden kan afløse GPH-tallet som et bedre alternativ, fordi performance-line også tager højde for vindhastigheden.

  Rebefunktion
  Der er ikke sket ændringer i rebefunktionen, fordi Teknisk Udvalg ikke har fundet en tilfredsstillende løsning.

  Der arbejdes fortløbende med at optimere rebefunktionen, som bruges, når DH beregner bådens fart ved at finde balance mellem vindens kræfter ift. bådens modstand og stabilitet. Den beregnede rebefunktion simulerer de ændringer, der sker, når man trimmer ved at flade, twiste og rebe sine sejl for at få optimal fart.

  Code sejl
  TU har arbejdet videre med beregning af Code 0 ved brug af en sejlberegning, der er mere korrekt. Kombinationen af eksisterende rebefunktion, og at man ikke regner DH mål ved lavere vindhastigheder end 3 m/s, gør, at forskellen er ubetydelig. Der vil blive arbejdet videre med Code 0, når en ny rebefunktion er implementeret.

  Kølfaktor og kølkorde
  Teknisk Udvalg er bekendt med både, der har fordel af den nuværende model med visuelt skøn. Der arbejdes fortløbende med at finde en metode, der tager højde for køltyper/kølfaktorer, herunder om kølen er homogen eller har et lavere tyngdepunkt.

  Der er udarbejdet en skitse over køltyper som værktøj for målere, med henblik på at kunne fastsætte kølfaktor og evt. køltype korrekt.

  DH reglen – dh.websejler.dk
  DH regel tekst er opdateret således at den er i overensstemmelse med udstyrsreglerne 2017-2020.

  Rul til toppen