Indhold

  Ekspandér

  Opdateret: 14. april 2021

  Indledning

  OBS - denne vejledning er under udarbejdelse og er ikke frigivet endnu!

  Nedenstående vejledning er en hjælp til kapsejladsarrangører mhp. på udarbejdelse af sejladsbestemmelser. Vejledningen hænger sammen med "Dansk Sejlunions skabelon til sejladsbestemmelser" og Kapsejladsreglernes "Tillæg J - Indbydelse og sejladsbestemmelser"

  Vejledningen indeholder en gennemgang af de enkelte punkter i skabelonen inkl. kommentarer samt alternative formuleringer der kan anvendes og evt. andre relevante punkter der kan medtages.

  Før skabelonen anvendes, er det en god idé først at gennemlæse regel J2 og beslutte hvilke punkter, der er nødvendige.

  Principperne for sejladsbestemmelser baserer sig på følgende:

  1. Sejladsbestemmelserne bør kun omhandle kapsejladsen. Information om sociale arrangementer mv. bør gives separat.
  2. Sejladsbestemmelserne bør kun indeholde 2 typer udsagn: kapsejladskomitéens, den tekniske komités og protestkomitéens hensigter og deltagernes forpligtelser.
  3. Sejladsbestemmelserne bør ikke ændre kapsejladsreglerne uden det er nødvendigt. Når regler ændres, skal det ske i henhold til RRS 85.1 ved specifikt at henvise til reglen der ændres og angive ændringen.
  4. Sejladsbestemmelserne bør ikke gentage nogen af kapsejladsreglerne eller gentage sig selv. En regel i indbydelsen behøver ikke at blive gentaget i sejladsbestemmelserne.
  5. Sejladsbestemmelserne bør, når det muligt, bruge ord eller formuleringer fra kapsejladsreglerne.
  6. Tilføj [DP] i en regel hvis skønsmæssig straf skal gælde for den pågældende regel (se under forkortelse i introduktion i kapsejladsreglerne).
  7. Sejladsbestemmelserne bør stå i den rækkefølge som deltagerne bruger dem.

  Regelhenvisninger i indbydelsen bruger RRS, NoR og SI for at angive reglens kilde. ‘RRSx’ er en regel i Kapsejladsreglerne. ‘NoR x’ er en regel i indbydelsen, og ‘SI x’ er en regel i sejladsbestemmelserne.

  Vær særligt opmærksom på, at der ikke må være modstrid mellem regler i indbydelsen og regler i sejladsbestemmelserne.

  Regel J2.1 kræver at enkelte punkter er inkluderet i alle sejladsbestemmelser. Punkter som kræves af regel J2.1 er markeret med en stjerne (*). Se regel J2.2 for andre punkter som skal gælde.

  Vælg den ønskede ordlyd hvis et valg eller flere muligheder er givet.

  For punkter, som ikke skal anvendes, erstattes teksten med ordene ‘ej anvendt’ el. lign., således at nummereringen ikke skal ændres (herved undgås at henvisninger mellem punkter skal rettes).

  Efter at have inkluderet alle de relevante punkter, nummerér alle punkter fortløbende. Sørg for, at regelnumrene er korrekte, hvor en regel henviser til en anden regel.

  Se Tillæg S (Standard Sejladsbestemmelser) for sejladsbestemmelser til simple stævner.

  Forside eller overskrift til sejladsbestemmelserne

  • Stævnenavn
  • Klasse(r)
  • Arrangør
  • Sted
  • datoer

  Kommentar:
  Anfør de relevante informationer om stævnets navn, klasser der deltager (kan evt. være indeholdt i stævnenavnet), den organiserende myndighed (arrangøren), sted (og evt. sejladsområde) samt datoer for stævnets afvikling inkl. evt. udstyrsinspektion, stævnemåling og/eller tune-up sejlads.

  Forkortelsen ”[NP]” i en regel i sejladsbestemmelserne betyder, at en båd ikke kan protestere mod en anden båd for brud på reglen. Dette ændrer RRS 60.1(a).

  Kommentar:
  Indsæt forkortelsen [NP] efter hver regel hvor det gælder. Slet punkt hvis det ikke anvendes på nogen regel.  1. Regler

  1.1 - J2.1(1)*
  Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter.


  1.2 - J1.1(3)
  Desuden gælder følgende regler: <regel- / dokumentnavn>

  Kommentar:
  Indsæt navnet på yderligere dokumenter samt URL hvor det kan findes. Se punkt (g) i definitionen Regel .
  Eks.: Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport, se dansksejlunion.dk.
  Bemærk at DS-forskrifter og NordicSF-forskrifter ikke skal nævnes her. De er allerede nævnt under punkt 1.1. Klasseregler skal heller ikke nævnes, da de er indeholdt i definitionen regel.
  Slet punktet, hvis der ikke skal gælde regler, som ikke er omfattet af definitionen regel.

  2. Ændringer til sejladsbestemmelserne

  2.1 - J2.2(3)
  Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. <tidspunkt> på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. <tidspunkt> dagen før, den vil træde i kraft.

  Kommentar:
  Angiv relevante tidspunkter


  Andre punkter der kan være relevante under punktet Ændringer til sejladsbestemmelser:

  • J2.2.(4)
   Ændring er til sejladsbestemmelserne kan gives på vandet ved <Beskriv procedure>.

  Kommentar:
  Anvendes såfremt det skal være muligt at foretage ændringer til sejladsbestemmelser på vandet, se RRS 90.2(c). Beskriv proceduren.

  3. Meddelelser til deltagerne

  3.1 - J2.1(7)*
  Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret <URL eller sted>.

  Kommentar:
  Angiv URL eller sted for placering af den officielle opslagstavle. 


  3.2 - J2.1(7)*
  Bureauet befinder sig <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Angiv bureauets placering samt evt. anden mulighed for at kontakte bureau, fx. telefonnummer og/eller e-mailadresse.


  3.3
  Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. [DP]

  Kommentar:
  Er ikke nødvendig, hvis punktet er med i indbydelsen.


  3.4
  På vandet  vil informationer fra kapsejladskomitéen blive givet over VHF-radio på kanal <beskrivelse>

  Kommentar:
  Benyt kun dette punkt, hvis indbydelsen har krævet deltagerne at have VHF-radio med.
  Angiv hvilken kanal der anvendes af kapsejladskomitéen til at informerer deltagerne.

  Anden formulering der kan anvendes som punkt 3.4:

  • Følgende informationer [kan][vil] blive givet af kapsejladskomitéen over VHF-radio på <kanal>: <Liste af typer informationer>.

  Kommentar:
  Vælg [kan] eller [vil], angiv hvilken kanal der anvendes og beskriv hvilken type information der vil blive givet.

  4. Retningslinjer for adfærd

  4.1
  Deltagere og støttepersoner skal følge rimelige anmodninger fra repræsentanter for den organiserende myndighed, kapsejladskomitéen, den tekniske komité eller protestkomitéen. [DP] [NP]

  5. Signaler på land

  J2.2(6)

  5.1
  Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Indsæt beskrivelse af hvor signalmasten er placeret.


  5.2
  Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.

  Kommentar:
  Angiv evt. kortere/længere tid (end 60 minutter) afhængig af afstand til sejladsområde.

  6. Tidsplan

  6.1 - J2.1(2)*

  • Dato
  • Klasse(r)
  • Antal sejladser
  • Første varselssignal

  Kommentar:
  Indsæt evt. et skema med ovenstående informationer og anden relevant information.


  6.2 
  Varselssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som muligt.


  6.3 - J1.3(7) & J2.1(1)
  På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end <tidspunkt>.

  Kommentar:
  Dette punkt bør angives i indbydelsen, og hvis det er angivet i indbydelsen, er det ikke nødvendig at gentage det i sejladsbestemmelserne.
  Indsæt tidspunkt. Slet punktet hvis det ikke er relevant.

  7. Klasseflag

  7.1 - J2.1(5)*
  Klasseflag er:

  • Klasse
  • Flag

  Kommentar:
  Indsæt evt. et skema med klasser og beskrivelse af flag.

  Klasseflag omfatter også flag, som signalerer løb ved respitsejlads.

  8. Kapsejladsområde

  8.1 - J2.2(10)
  Kapsejladsområdet er <beskrivelse>.

  eller

  Kapsejladsområdet fremgår af bilag <nummer>.

  Kommentar:
  Vælg en af ovenstående formuleringer. Beskriv hvor kapsejladsområdet er placeret eller henvis til bilag med kort over kapsejladsområdet. 

  9. Banerne

  J2.1(3)*
  J2.2(13)

  9.1
  I bilag <nummer> til disse sejladsbestemmelser vises skitser over banerne inkl. rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres. Rundingsmærker skal holdes til bagbord.

  Kommentar:
  Angiv evt. bilagsnummer. Punktet kan også indeholde banens længde.


  9.2
  Senest ved varselssignalet kan der fra startfartøjet blive vist den omtrentlige kompaskurs fra dette til det første mærke. Udeladelse heraf kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

  10. Mærker

  J2.1(4)*

  10.1
  Mærkerne 1, 2, 3 og gate-mærkerne 4S og 4B vil være <beskrivelse>.

  eller

  10.1
  Mærkerne er som beskrevet i bilag <nummer>.

  Kommentar:
  Vælg en af ovenstående formuleringer.
  Udskift mærkenumrene efter behov og indsæt beskrivelse af mærkerne, fx. form og farve,  eller henvis til bilag.


  10.2
  Startlinjemærkerne vil være <beskrivelse>.
  Mållinjemærkerne vil være <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Beskriv start- og mållinjemærkerne, f.eks. startfartøj i styrbord ende og en stangbøje i den bagbord ende. Bemærk at det er mærkerne der beskrives her.
  SI 11.2 beskriver startlinjen og SI 13.1 beskriver mållinjen.


  10.3
  Nye mærker, som foreskrevet i SI 11, vil være <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Beskriv farve og evt. form på nye mærker.

  11. Starten

  11.1
  Sejladser vil blive startet som beskrevet i RRS 26.
  For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fem minutter før et varselssignal afgives.

  11.2 - J2.1(5)*
  Startlinjen vil være mellem orange flag på startlinjemærkerne.

  11.3
  Både, hvis varselssignal ikke er givet, må ikke sejle i startområdet under startproceduren for andre klasser. [DP]

  11.4
  En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke startet" uden høring. Dette ændrer RRS A4 og A5.1. [NP]


  Andre formuleringer der kan anvendes under punktet Starten:

  • Hvis nogen del af en båds skrog er på banesiden af startlinjen, vil kapsejladskomitéen vise signalflag E, indtil dette ikke længere er tilfældet. Signalet vises kun i tidsrummet fra 2 minutter til start og frem til startsignalet. Fejl i signaleringen med signalflag E kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer RRS 62.1(a).

  12. Mærkeflytning

  12.1 - J2.2.(14)
  For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinjen) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.  Andet punkt der kan anvendes under punktet Mærkeflytning:

  • RRS 33 ændres, så det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at vise signalflag C og afgive gentagne lydsignaler.

  Kommentar:
  Indsæt ovenstående hvis RRS 33 ændres. Hvis dette punkt anvendes, skal det frem gå af indbydelsen under punkt 1.3. 

  13. Mållinje

  13.1 - J2.1(5)*
  Mållinjen vil være mellem blå flag på mållinjemærkerne.

  Kommentar:
  Beskriv kun farven på flagene - selve mærkerne skal beskrives under punkt 11 "Mærker".

  14. Strafsystemer

  14.1 - J2.1(1) & J1.3(6)
  RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.

  Kommentar:
  Vurder nøje om det er relevant at ændre to-runders straffen til en en-rundes straf for de klasser der deltager. Typisk vil det være relevant at ændre til en en-rundes straf for langkølede både, high-performance joller, flerskrogsbåde samt foilende klasser. Slet punktet hvis det ikke er relevant.

  Anden formulering der kan anvendes som punkt 14.1:

  • For <klasse(r)> ændres RRS 44.1, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.

  14.2 - J2.2(1)
  Tillæg P - Specielle procedurer for regel 42 - gælder for <klasse(r)>.

  Kommentar:
  Angiv hvilke klasser Tillæg P gælder for. Slet punktet hvis det ikke er relevant.

  15. Tidsfrister og sejladstid

  15.1
  Der gælder følgende tidsfrister:

  • Klasse
  • Sejladstidsfrist
  • 1. mærke frist
  • Planlagt sejltid for første båd i mål

  Hvis ingen båd har passeret første mærke inden "1. mærke frist", vil sejladsen blive opgivet. En evt. afvigelse i sejladstiden for ”Planlagt sejltid for første båd i mål” kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer RRS 62.1(a).

  Kommentar:
  Indsæt evt. et skema med ovenstående informationer.


  15.2
  Både, som ikke fuldfører inden for 30 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer RRS 35, A4 og A5.1. [NP]

  16. Protester og anmodninger om godtgørelse

  16.1
  Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 60 minutter efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads eller kapsejladskomiteen har signaleret ’Ikke flere kapsejladser i dag’, hvis dette er senere.


  16.2
  Formularer til anmodning om høring fås på bureauet og skal afleveres der igen.

  Kommentar:
  Såfremt der anvendes online formularer, så indsæt link til hvor disse kan findes og evt. en beskrivelse af hvorledes de formidles videre.


  16.3
  Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes <beskrivelse>. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

  Kommentar:
  Beskriv hvor protestrummet befinder sig.

  17. Pointgivning

  17.1 - J1.3(5)
  <antal> sejladser er krævet for at udgøre en serie.

  Kommentar:
  Indsæt antal.


  17.2

  1. Hvis færre end <antal> sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
  2. Hvis fra <antal> til <antal> sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
  3. Hvis <antal> eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.

  Kommentar:
  Indsæt antal.

  Andre formuleringer der kan anvendes under punkt 17.2:

  • En båds pointsum i serien er lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
  • En båds pointsum i serien er lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

  17.3
  RRS A5.3 gælder.

  Kommentar:
  Benyttes typisk for serier hvor antal startende både kan variere betydeligt, fx aftensejlads serier i klubber. Vurder nøje om A5.3 skal gælde - og husk at slå det til i resultatberegning hvis det vælges. Slet punktet hvis det ikke er relevant.


  Andre punkter der kan anvendes under "Pointgivning"

  Vær opmærksom på at hvis der anvendes pointsystem der er forskelligt fra RRS Tillæg A, så skal det beskrives eller afvigelserne skal beskrives.

  18. Sikkerhed

  18.1
  RRS 40.1 gælder fra båden forlader land og indtil den returnerer til land: Alle deltagere skal være iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler

  Kommentar:
  Specielt relevant ved kite-, vindsurf- og jollestævner.


  18.2 - J2.2(5)
  En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget. [DP] [NP]

  Kommentar:
  Beskriv evt. hvor og/eller hvordan kapsejladskomitéen skal informeres. 


  18.3
  Kapsejladskomitéens radiokanal i henhold til RRS 37 vil være VHF-kanal <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Angiv VHF-kanal.


  Anden relevant information til punktet "Sikkerhed"

  • J2.2(5)
   Beskriv tjek-ind og tjek-ud procedurer, hvis sådanne anvendes.

  19. Udskiftning af besætning eller udstyr

  19.1 - J2.2(25)
  Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen. [DP] [NP]

  Kommentar:
  Udskiftning af besætning er kun relevant ved flerpersoners joller samt flerskrogs- og kølbåde. Slet punktet hvis det ikke er relevant.


  19.2
  Udskiftning af ødelagt eller tabt udstyr er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra <beskrivelse>. Ansøgning om udskiftning af udstyr skal rettes til <beskrivelse> ved første rimelige anledning, som kan være efter sejladsen. [DP] [NP]

  Kommentar:
  Angiv beskrivelse af hvem der godkender udskiftning af udstyr, fx kapsejladskomité, teknisk komité eller andet. Slet punktet hvis det ikke er relevant.

  20. Udstyr og målekontrol

  20.1
  En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne, indbydelsen eller sejladsbestemmelserne.

  20.2
  På vandet kan kapsejladskomitéen eller den tekniske komité pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

  Kommentar:
  Beskriv eventuelle yderligere krav.

  21. Kapsejladskomitéens både

  21.1
  Kapsejladskomitéens både vil føre <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Angiv beskrivelse eller slet punktet hvis det ikke er relevant.

  Anden formulering der kan være relevant:

  • Protestkomitéens både vil være identificeret med <beskrivelse>.

  Kommentar:
  Anvendes denne formulering bør overskriften til punkt 21 udvides til "Kapsejlads- og protestkomitéens både" .

  22. Ledsagebåde

  J2.2.(9)

  22.1
  Ledsagebåde med støttepersoner til deltagerne, skal <beskrivelse>. [DP]

  Kommentar:
  Anfør evt. krav om registrering af ledsagebåde samt evt. krav om afstand samt mærkning med klubstander, nationsflag eller numre på tilknyttede både, eller slet punktet, hvis det ikke er relevant.

  Anden formulering der kan anvendes som punkt 22.1:

  • Ledsagebåde med støttepersoner til deltagerne, skal holde sig på en afstand af minimum <antal> meter af alle kapsejlende både, og må i denne periode ikke være i kontakt med disse.

  Kommentar:
  Angiv afstand.

  23. Bortskaffelse af affald

  23.1
  Affald kan afleveres ombord på ledsagebåde eller kapsejladskomitéens både.

  Kommentar:
  RRS 47 angiver "Deltagere og støttepersoner må ikke forsætligt smide affald i vandet".
  Dette punkt giver deltagerne mulighed for aflevering af affald på vandet. Punktet er specielt relevant ved kite-, windsurf- og jollestævner.

  24. Placering af både

  24.1
  Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP]

  Kommentar:
  Slet punktet, hvis bådene ikke skal placeres på anviste pladser eller afgrænsede områder.

  25. Begrænsninger for optagninger

  25.1 - J2.2(9)
  Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP]

  Kommentar:
  Erstat kapsejladskomité med den tekniske komité hvis det er relevant.
  Slet punktet ved kite-, vindsurf- og jollestævner eller hvis det i øvrigt ikke er relevant.

  26. Dykkerudstyr og plastikbassiner

  26.1 - J2.2(9)
  Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP]

  Kommentar:
  Juster forbudsperioden om nødvendigt.
  Slet punktet ved kite-, windsurf- og jollestævner eller hvis det i øvrigt ikke er relevant.

  Andre formuleringer der kan anvendes i 26.1.

  • Kølbåde må ikke rengøres under vandlinjen mens stævnet varer.
  • Kølbåde må ikke rengøres under vandlinjen fra <dato, tidspunkt> til <dato, tidspunkt>.

  27. Præmier

  27.1 - J1.3(10) og J2.1(1)
  Der uddeles følgende præmier: <beskrivelse>

  Kommentar:
  Anfør omfang af præmier, evt. vandrepræmier mv.

  28. Ansvarsfraskrivning

  28.1
  Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

  29. Forsikring

  29.1
  Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på <beløb> DKK pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta. Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både.

  Kommentar:
  Anfør krav til forsikringen, herunder beløb, eller slet teksten, hvis der ikke gælder sådanne krav. Anfør evt. også, hvilken dokumentation der kræves.

  Anden formulering der kan anvendes som punkt 29.1 hvis der er behov for opdeling i skade på person hhv. ting:

  • Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på <beløb> DKK ved skade på person og <beløb> DKK ved skade på ting pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta. Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både.

  Stævneleder:
  Baneleder:
  Protestkomité:

  Kommentar:
  Anfør relevante kontaktpersoner og kontaktdata (fx tlf. og e-mailadresse) samt navn på baneleder og formanden for protestkomitéen, evt. hele protestkomitéen.

  Rul til toppen