Klasseorganisationer tilskudsmodel

Tilskudsmodel til klasseorganisationer

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion er specialklubber, som bl.a. varetager udvikling af aktiviteter, stævneafvikling, træningssamlinger mm.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 3. januar 2024

Indhold

  Ekspandér

  Tilskudsmodellens målsætning

  Klasser med deltagelse i internationale mesterskaber har i samarbejde med Dansk Sejlunion udviklet en tilskudsmodel, så den bidrager til følgende målsætninger:

  • Sportslig udvikling i klasserne. Det kan fx være kvalitetsløft for sportslige aktiviteter i Danmark eller sportslig fremgang i international sammenhæng. Fremgang for klassens sejlere i international sammenhæng kan fx være trænerbistand.
  • Udvikle aktivitetsniveauet i klasserne og involvere flere sejlere i klassernes aktiviteter. Det kan fx omhandle flere aktive sejlere i klassen, eller flere/bedre tilbud om aktivitet i klassen.
  • Bidrage til videnopbygning, erfaringsudvikling og kompetenceudvikling i og på tværs af klasser. Det kan fx være, at klasserne deler viden med hinanden.

  Muligheder for tilskud

  En klasseorganisation kan søge om tilskud til aktiviteter, der knytter sig en eller flere dele af tilskudsmodellens målsætninger. Eksempler på aktiviteter, der kan søges tilskud til:

  Sportslig udvikling:

  • Træningssamlinger i Danmark.
  • Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.).
  • Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere.

  Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere:

  • Træningssamlinger i Danmark.
  • Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klasseorganisationens aktiviteter.
  • Udlån af grej til inspiration for klubber.

  Videnopbygning og erfaringsudveksling:

  • Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi.
  • Puljen er desuden åben for klasseorganisationers forslag til andre innovative tiltag.

  Udgifter der kan søges tilskud til:

  Der kan søges om tilskud til de omkostninger, som indgår i aktiviteten. Det gælder fx: køb af træn­er­bistand eller anden faglig ekspert, transport, anskaffelse af udstyr og materialer, ophold, leje af lokale, forplejning.

  Der kan også søges til flerårige udviklingsprojekter. Tilskudsmodellen kan give tilskud til aktiviteter i det første år. Tilskud til efterfølgende år bliver behandlet, når budget for tilskudsmodel for efterfølgende år er politisk besluttet af Dansk Sejlunions bestyrelse.

  Ansøgningskrav

  Puljen kan søges af klasseorganisationer/specialklubber, som:

  • Har DM-status samt klasseorganisationer/specialklubber med et sportsligt sigte, som peger frem i tid.
  • Arbejder inden for rammerne af Dansk Sejlunions strategiske målsætninger og indsatsområder.
  • Inden for det seneste år har afholdt sportslige aktiviteter for bræt, jolle, flerskrog eller kølbåd.
  • Har afholdt generalforsamling, har godkendt beretning og regnskab, valgt en bestyrelse og besluttet udviklingsmål og -plan for klasseorganisationens fremtid.
  • Har sendt indhold til at få oprettet en "klasseside" på Dansk Sejlunions hjemmeside.

  Klasseorganisationens bestyrelse kan søge på vegne af klasseorganisationen. Der kan udelukkende søges om tilskud til projekter eller aktiviteter, som knytter sig til klasseorganisationens udviklingsmål og -plan.

  Klubber, grupper af sejlere og personer i en klasse kan søge om tilskud til aktiviteter gennem klasseorgani­sationen. Ansøgninger, som ikke er forankret i klasseorganisationen, og ikke er godkendt af klasseorganisationens formand, afvises administrativt med svar til klasseorganisationens formand.

  Andre krav:
  Klasseorganisationer skal sikre:

  • At alle, der deltager i kapsejladser (også i udlandet) har et gyldigt og opdateret klassebevis/målebrev jf. klasseregler og kapsejladsregel 78.1. (Hvis relevant).
  • At alle deltagere i klassens kapsejladser er medlem af en klub i Dansk Sejlunion.
  • At hele besætningen på en båd til DM, EM og VM er medlem af en klub i Dansk Sejlunion.
  • At der indsendes resultatlister med klassens deltagere i nationale mesterskaber og internationale mesterskaber (VM og EM).
  • At Grandprix-klasser prioriterer Grandprix-stævner til en rimelig del af deres ranglistestævner.   
  • At klasser for børn og unge arbejder efter principperne i Dansk Sejlunions anbefalinger om træning af børn og unge.
  • At alle deltagere i aktiviteter, som modtager tilskud fra tilskudsmodellen, er medlem af en klub i Dansk Sejlunion. Hvis ikke det er tilfældet, skalerer Dansk Sejlunion tilskuddet ift. et fordelingstal (medlem/ikke medlem).
  • At evt. tilskud fra Dansk Sejlunions tilskudspulje fra det foregående år fremgår af klasseorganisationens årsregnskab.

  Ansøg om projekttilskud

  Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter via formular på nedenstående link længere nede på denne side.

  I ansøgningen skal indgå følgende:

  • Projektets / aktivitetens målsætning.
  • Handlinger i projektet eller til aktiviteten.
  • Succeskriterier.
  • Evt. samarbejdspartnere.
  • Budget for projekt / aktivitet – herunder klassens eget bidrag og deltagerbetaling.
  • Dokumentation for afholdt generalforsamling.

  Ansøgningsfrist og -behandling

  Puljen for tilskud uddeles én gang årligt:

  • Frist for indsendelse af ansøgning i 2024 er mandag d. 29. jan.
  • Dansk Sejlunions sekretariat behandler ansøgningerne i uge 6, og beslutter endelig fordeling af tilskudsbeløb senest i uge 8.
  • Senest i uge 8 modtager klasseorganisationens formand svar på ansøgninger.
  • Ansøgninger, der indsendes efter d. 29. jan., bliver vurderet i forhold til beløbsramme for tilskud i 2025 og dermed først med tildeling i 2025.

  Vurdering:

  Dansk Sejlunions sekretariat vurderer hver enkelt projektansøgning ud fra følgende:

  • Om klasseorganisationen opfylder kriterier i tilskudsmodellens målgruppe.
  • Sammenhæng mellem projektets målsætning og tilskudsmodellens målsætninger.
  • Sammenhæng til klasseorganisationens udviklingsmål og –plan.
  • Beskrivelsen af, hvordan de planlagte handlinger i projektet bidrager til at gøre forskel for klasseorganisationens udvikling, og hvordan projektet får bredere værdi i klasseorganisationen – eller måske endda på tværs af klasseorganisationer.
  • Klasseorganisationens egenfinansiering (timer, grej, kroner) og deltagerbetaling.
  • Klasseorganisationens organisering og forankring af projektet samt planlagt formidling af projektets resultater.

  Den konkrete fordeling afhænger af de ansøgninger, som bliver sendt ind til puljen.

  Udbetaling af tilskud

  Deadline for afrapportering af klassers projektaktiviteter for 2024 er d. 15 nov.

  Klasseorganisationer, som modtager tilskud, skal aflægge regnskab for tilskuddets anvendelse.

  Klasseorganisationer, som modtager tilskud, skal stille sine erfaringer og resultater til rådighed for andre klasser.

  I udgangspunktet udbetales tilskuddet, når aktiviteten er gennemført og i tillid til at ovenstående krav overholdes.

  Åbenhed og klageadgang

  Klageadgang:
  Klasseorganisationers formænd kan klage til Dansk Sejlunions bestyrelse over fordelingen af tilskud.

  Dansk Sejlunions sekretariatet har ikke mulighed for at foretage justering i de tildelte beløb, når puljen er fordelt.

  En klage kan derfor tidligst have virk­ning fra næste års tildeling, og da alene for principperne for fordeling af tilskud.

  Klubber, grupper af personer eller personer, som har ansøgt tilskudspuljen uden godkendelse fra den pågældende klasseorganisations formand, har ikke klageret.

  Spørgsmål vedr. tilskudsmodellen kan rettes til sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen.

  .
  Rul til toppen

  Læs mere om klasseorganisationerne