Line Markert - Lokalt klubsamarbejde under forandring

FORMANDSBLOG fra Dansk Sejlunions formand - om indtryk, oplevelser og konklusioner fra seks netop overståede, regionale debatmøder om kredse og samarbejde.

Af: Line Markert - senest ajourført d. 7. februar 2020

Lørdag den 21. marts har vi generalforsamling i Dansk Sejlunion. Jeg har et stort håb om at se så mange klubber som muligt møde frem i Odense og tage del i debatten om sejlsportens og Dansk Sejlunions videre udvikling. 

Generalforsamlingen i 2019 i Middelfart viste med stor tydelighed, at der i Dansk Sejlunions medlemsklubber er masser af engagement og stor lyst til at dele holdninger og tage aktive valg i forhold til spørgsmål, der berører klubbernes rammevilkår.

Som en udløber af generalforsamlingen i 2019 har Dansk Sejlunions bestyrelse her i de tidlige uger af 2020 afholdt seks regionale møder med repræsentanter for landets sejlklubber. På dagsordenen var spørgsmål om kredsenes rolle og om, hvordan sejlklubber samarbejder.  

Baggrunden for at invitere til debatter var generalforsamlingens beslutning i foråret 2019 om at fastholde kredsene i sejlunionens vedtægter. Bestyrelsen foreslog at fjerne omtalen af kredsene i vedtægterne - begrundet i, at kredsene ikke længere har en politiske rolle i organisationen, og at aktiviteterne i mange kredse er ret begrænsede. Nogle steder er der blot et enkelt årligt møde før sejlunionens generalforsamling.

God opbakning - mange gode input

90 klubber har deltaget i møderne med medlemmer af Dansk Sejlunions bestyrelse, vores direktør, Christian, og klubkonsulenterne Ingeborg, Leon, Mads og Henrik.

Vi har fået rigtig mange indtryk og stærke budskaber med hjem, og det er vi nu i gang med at bearbejde. Selvom svarene har været meget forskellige fra region til region, så tegner der sig alligevel nogle fællestræk.

Vi har fået rigtig mange indtryk og stærke budskaber med hjem

Line Markert

Der er utroligt stor forskel på, hvordan kredsene fungerer, og hvor meget klubberne samarbejder. Få steder er kredsen og kredsbestyrelsen omdrejningspunkt for et velfungerende samarbejde mellem klubberne. Her mødes klubberne flere gange om året og koordinerer ungdomsaktiviteter eller kapsejlads.

Klubrepræsentanter udveksler erfaringer om succes og udfordringer eller om, hvordan klubberne skal håndtere forhold i lokalområdet eller i sejlsporten. Nogle kredse yder også tilskud til konkrete aktiviteter.

Enkelte holder øje med forandringer i kredsens klubber og rækker ud for at støtte, når en klub skifter formand, mange bestyrelsesmedlemmer eller på andre måder oplever væsentlige forandringer.

Andre steder har klubberne for flere år siden reelt nedlagt kredsarbejdet. I stedet samarbejder klubberne og de frivillige ledere med andre i regionen eller andre med samme interesser.

Debatmøde i Roskilde Sejlklub

Debatmøde i Roskilde Sejlklub

Vil gerne samarbejde

Hovedindtrykket er under alle omstændigheder, at sejlklubberne meget gerne vil samarbejde. Og de vil meget gerne have en forbindelse til Dansk Sejlunions medarbejdere og ledelse.

De færreste ser den aktuelle kredsinddeling som en relevant eller nødvendig ramme for dette samarbejde. Frivillige i klubberne har brug for at mødes med ligesindede af og til for at koordinere eller blive inspireret.

Og man vil samarbejde for at løse større opgaver som fx kapsejladser eller slås med myndigheder, der skaber problemer for sejladsen eller sporten. Ordet ”interessefællesskab” er gået igen alle steder.

Enkelte oplever, at den formelle inddeling af klubberne i kredse afholder klubber fra at række ud til klubber uden for kredsen, selvom det måske giver god mening på grund af geografi eller aktiviteter.

Klubberne efterspørger også, at Dansk Sejlunion kommer tættere på

Line Markert

Klubberne efterspørger også, at Dansk Sejlunion kommer tættere på. Det gælder både bestyrelsen og sejlunionens ansatte. Derfor blev der taget rigtigt godt imod initiativet til disse seks regionale møder. Disse møder er også virkelig inspirerende og givtige for bestyrelsen og sejlunionens medarbejdere.

Derfor er det oplagt for mig, at vi fremover har regionsmøder i klubbernes og sejlunionens årshjul, så vi får denne mere uformelle anledning til at tale om udvikling og samarbejde.

Generalforsamling 21. marts

Dansk Sejlunion holder generalforsamling den 21. marts i Odense. Her kommer vi igen til at tale om kredsene. Egaa Sejlklub har nemlig stillet forslag om, at kredsene skrives ud af vedtægterne. De kredse, der ønsker dét, kan fortsætte uden en formel forankring i vedtægterne.

Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til forslaget.

Hvis forslaget bliver vedtaget på generalforsamlingen, betyder det ikke, at kredsene bliver nedlagt. Uanset, hvad der står i vedtægterne, kan og skal sejlklubberne blive ved med at samarbejde og etablere nye samarbejder om sejlads, udvikling, myndighedsforhold, sparring om strategi og alt andet, der rør sig i klubberne. Og gerne sammen med sejlunionen, hvor sejlunionen kan bidrage til at dele eller løfte viden og aktiviteter. Det er en del af styrken ved vores fællesskab – at vi hjælper hinanden til at blive bedre.

Baseret på resultatet på generalforsamlingen sidste år og debatten rundt i landet de sidste uger, arbejder bestyrelsen på et bud på en fremtidig ramme for klubsamarbejde og dialog med sejlunionen.

Tusind tak til alle, som tog sig tid til at møde op og tale om rammerne for samarbejde om sejlsporten og sejlerglæden, eller som på anden måde har givet deres input.

Vi glæder os til at se jer på generalforsamlingen den 21. marts. Og til vores Mini Klubkonferencer rundt om i landet i løbet af marts.

.
Rul til toppen