Har børn og unge indflydelse i jeres klub?

Det er vigtigt, at unge sejlere bliver introduceret til foreningsdemokratiet. Derfor ændrer Dansk Sejlunion standardvedtægterne, så unge over 15 år kan vælges til bestyrelsen.

Senest ajourført d. 9. marts 2023

Dansk Sejlunion har netop revideret standardvedtægterne, så de stemmer fuldt ud overens med tilsvarende standardvedtægter fra DIF og DGI og lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Et at de punkter, som er nye i standardvedtægterne, handler om børn og unges deltagelse i foreningsdemokratiet. Her har praksis i de fleste sejlklubber hidtil været, at generalforsamlingen og bestyrelsen kun var ’for de voksne’. Det er på kant med intentionerne i Folkeoplysningsloven og anbefalingerne fra DIF og DGI, der stiller krav om, at alle foreningsmedlemmer opnår medlemsindflydelse.

Dansk Sejlunion anbefaler derfor, at medlemsforeningerne sikrer, at også de unge medlemmer har indflydelse i klubben. Det kan for eksempel være ved at kunne stemme på generalforsamlingen og blive valgt til bestyrelsen. 

– Som forening har man et ansvar for at introducere børn og unge til demokratiet. Et af de steder, hvor demokratiet udfoldes i en sejlklub, og hvor medlemmerne kan gøre deres indflydelse gældende, er på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Det er derfor oplagt, at børn og unge også selv skal være repræsenteret her, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

Vi foreslår følgende konkrete ordlyd

”Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt personer, som bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.”

Hent de nye standardvedtægter her

Giv unge indflydelse

Selvom lovgivningen stiller krav om medlemsindflydelse for alle, er det ikke et udtrykkeligt krav, at medlemmer under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, hvis bare disse medlemmer på anden måde har ’indflydelse’. Alligevel anbefaler Dansk Sejlunion – på linje med DIF og DGI - at unge får stemmeret på generalforsamlingen, mens børn repræsenteres af deres forældre.

– Helt konkret er vores anbefaling, at unge, der er fyldt 15 år, selv udøver stemmeretten, mens stemmeret for børn under 15 år udøves af en forældremyndighedsindehaver – selvom forælderen ikke selv er medlem, forklarer Line Markert.

Når der i vedtægterne står ’forælder’, menes en forældremyndighedsindehaver. Hvis en forælder selv er medlem af foreningen og også repræsenterer to børn under 15 år, som er medlem af foreningen, har den pågældende således 3 stemmer. 

– Vi håber, at de nye standardvedtægter bliver godt modtaget i klubberne, og at vi på den måde kan bidrage til, at børn og unge bliver hørt og får indflydelse i foreningsdemokratiet. 

Som medlemsforening er det en god ide at sikre, at vedtægterne i al væsentlighed følger den nye standard. Det behøver ikke ske her og nu, men fx når vedtægterne alligevel skal justeres.

Sekretariatet kan hjælpe med råd til klubberne om udformning af vedtægterne eller udvikling af arbejdet med børn og unge. Tag fat i din klubkonsulent for yderligere sparring.

Fordelene ved en standardvedtægt

Når en ny klub bliver etableret og søger ind i Dansk Sejlunion, eller når en klub skal revidere de gamle vedtægter, er det en rigtig god idé at tage udgangspunkt i et sæt standardvedtægter, som Dansk Sejlunion har udarbejdet.

Dermed sikrer man, at vedtægterne lever op til lovgivningens krav og anbefalingerne fra DIF og DGI, så der kan være ordnede, demokratiske forhold i klubben og mulighed for at få tilskud fra kommunen som ’folkeoplysende forening’.

På mange punkter er standarden også udtryk for bedste praksis i foreningsverdenen, hvis man vil undgå problemer. 

Rul til toppen