Aldersrelateret træning

Skab stærke tilbud til unge voksne

Klubber kan spille en stor rolle, hvis man vil have unge voksne til at fortsætte i sejlsporten. I denne artikel kan du læse om anbefalinger til stærke miljøer.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 5. juli 2023

I dansk sejlsport er der plads til flere børn, unge og unge voksne. Når det er sagt, så er sejlsporten én af de idrætter, hvor mange klubber formår at skabe attraktive tilbud til unge voksne. Faktisk fortsætter rigtig mange i sejlsporten i en ung voksenalder, 19-24 år, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at der i sejlsporten er stort set lige så mange unge voksne i alderen 19-24 år, som der er børn i alderen 7-12 år.

Ligesom i alle andre idrætter er der i sejlsport et frafald i de sene teenageår og tidlige ungdomsår. Men målt i forhold til mange andre idrætter, placerer sejlsport sig succesfuldt. Det skyldes bl.a., at nogle klubber arbejder målrettet med at lave attraktive tilbud og/eller have attraktive rammer til unge voksne.

Medlemstal 2022 for børn og unge

Hvis man i klubber vil arbejde målrettet med at give plads til unge voksne mennesker, bør man arbejde med en række faktorer, som er afgørende for en succes. Sejlklubber og surfklubber har samlet set mange forskelligartede aktiviteter, der erfaringsmæssigt er tiltrækkende for eksempelvis unge studerende eller andre i den livsfase, som i sejlsporten benævnes ”de unge frie voksne”.

Herunder kan du se en video om, hvordan man via medbestemmelse kan lave attraktive miljøer for unge voksne. Under videoen kan du læse mere om konkrete anbefalinger. 

(Video: Sebastian Jørgensen)

Mange klubber har succes med såvel windsurfing, jollesejlsport eller kølbådssejlads, og man kan ikke pege på én bestemt bådtype som det eneste svar på attraktive aktiviteter eller miljøer med succes. Der er dog klare indikationer af, at kritisk masse er væsentligt, og at inkluderende miljøer med medbestemmelse eller selvbestemmelse er afgørende.

I 2022 har Dansk Sejlunion lavet en analyse af aktiviteter i klubber, som målt på antallet af medlemmer i aldersgruppen 19-24 år har særligt gode erfaringer med at lave attraktive tilbud. Sammenholdt med anerkendte idrætsanalyser fra Center For Ungdomsstudier og Idrættens Analyseinstitut har Dansk Sejlunion en række anbefalinger til klubber, som ønsker at lave tilbud til aldersgruppen.

Læs mere om anbefalingerne under de blå bokse.

1:
Motivér med viden og færdigheder

2:
Tag afsæt i tilhørsforhold

3:
Udnyt det stedbundne potentiale

4:
Gør tilbudene fleksible

5:
Inddrag via medbestemmelse og tilgængelighed

6:
Gå i dialog med Dansk Sejlunions klubkonsulenter

1: Motivér med viden og færdigheder

De fleste mennesker motiveres ved at opnå viden eller færdigheder. Det gælder også unge voksne. Viden og færdigheder kan spænde over vidt forskellige emner i sejlsporten. Det kan fx både dække over organiseret træning i kapsejladsmiljøer til færdigheder og viden om tursejlads eller helt grundlæggende at blive en dygtigere sejler - uanset om man sejler jolle, kølbåd, windsurfer eller kitesurfer. Klubben kan spille en afgørende rolle ved at være i dialog med gruppen af unge voksne, så tilbud kan tilpasses efter deres ønsker – eller fx at lave attraktive tilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner som en rekrutteringsstrategi .

Udover at viden og færdigheder er væsentlige motivationsfaktorer, er det sociale omkring sejladsen helt essentielt. Det gælder ikke mindst i regulære træningsmiljøer i kapsejlads.

Vi ser med stor glæde de venskaber, der opstår mellem vores sejlere – også på tværs af jolleklasserne, og dette er helt klart med til at de 18 – 25-årige fortsætter med at sejle. Sejlads er en del af deres liv og DNA.

Kaløvig Bådelaug:

2: Tag afsæt i tilhørsforhold

Mange børn og unge sejlere vokser op med klubben som et led i en almen dannelse i foreningslivet og opnår dermed et tilhørsforhold til deres klub. Hvis man vil lave attraktive rammer, så tilhørsforholdet forsætter, er det afgørende, at de unge voksne skal have lyst til at komme i klubhuset. Dvs. der bør være nogle indbydende rammer, hvor de unge voksne selv har mulighed for at sætte et aftryk på indretning og stil.

I dansk idrætsliv er der en stærk tradition for, at man uddanner instruktører fra klubbens egne udøvere. Det foregår typisk i de sene teenageår eller tidlige ungdomsår. For nogle unge voksne kan det være en måde at dygtiggøre sig på i instruktør- og trænergerningen, mens andre unge voksne gerne vil fortsætte med at være aktive sejlere. Det ene udelukker i øvrigt ikke det andet.

Unge mennesker drives af viden, anerkendelse og ansvar, så vi tilbyder nu alle sejlere over 16 år et speedbådscertifikat og et Instruktør 1 kursus. Sejlerne forpligter sig ikke til noget, men ved, at de bliver inviteret til at være trænere i klubben.

Brøndby Strands Sejlklub

3: Udnyt det stedbundne potentiale

I forhold til det lokale stedbundne potentiale er der stor forskel på klubber i Danmark. Det er en præmis, at der er en demografisk transition af unge voksne fra land til by og fra provins til større uddannelsesbyer. Imidlertid er det langt fra alle unge, der flytter til uddannelsesbyerne. Mange unge uddanner sig i fx håndværk eller andre erhvervsuddannelser, så selvom klubben ikke er beliggende i nærheden af de større uddannelsesbyer, er der afgjort et potentiale for at skabe attraktive aktiviteter.

4: Gør tilbuddene fleksible

Hvis klubber vil have succes med sejlsport for unge voksne, er der ingen forhindringer i, at de kan deltage i aktiviteter med andre generationer. For at det bliver en stor succes er det afgørende, at man har en inkluderende kultur, hvor fælles aktiviteter dyrkes ligeværdigt, som man fx kender det i surfkulturens ”hang loose” med høj fleksibilitet og en mindre grad af strukturelle begrænsninger.

Det hele bygger på selvansvar og eget initiativ. Vi har et koncept, som hedder social surf, hvor medlemmerne selv står for det, hvor man bare mødes og surfer. Vi har billigt kontingent og få regler. Måske er det dét, de unge vil have?

Sydhavnens Windsurfing Club

5: Inddrag via medbestemmelse og tilgængelighed

I sammenhæng med klubledelse er det væsentligt at invitere de unge med ind i fx strategiarbejde og involvere dem via medbestemmelse og ansvar.

Ikke mindst er tilgængelighed væsentligt. Der bør være mulighed for at komme og sejle, når det passer ind i de unges liv. Med gode muligheder for tilgængeligt udstyr, er der gode muligheder for selvorganiserede aktiviteter. De unge voksne skal naturligvis have kendskab til sikkerhed. De skal udvise ansvar. Og de skal kende klubbens retningslinjer, som bør være enkle.

En forudsætning for at unge voksne vedbliver at være aktive sejlere er, at der er bådtyper/boards til udlån. Enten som et gratis tilbud, der kan driftes inden for klubkontingentet, eller mod en mindre egenbetaling. 25% af unge voksne har ikke råd til at dyrke udstyrsidrætter, så for manges vedkommende er det en afgørende faktor, at de kan låne/leje udstyr i klubben.

Rul til toppen

Få mere inspiration

Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter, hvis klubben ønsker at gøre sig attraktiv for unge voksne. Klubkonsulenterne kan medvirke til at kvalificere aktiviteter eller gode projekter for målgruppen med udgangspunkt i bedste praksis og livsfaseanalyser. Find også inspiration i projektet YOUNGSTERS.