Foreningsjura

Regler for arrangementer

Se forskellige eksempler på arrangementer, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 3. december 2021

Indhold

  Ekspandér

  Hvad er kommerciel sejlads?

  Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter

  Kender du til andre scenarier, hvor du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Dansk Sejlunions klubkonsulenter. Kender du til scenarier, som giver anledning til at udbygge vejledningen, hører vi gerne fra dig.

  Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter her.

  Nogle aktiviteter i klubber er omfattet af Søfartsstyrelsens regler for kommerciel sejlads.

  Søfartsstyrelsens regler for kommerciel sejlads er ikke gældende for klubaktiviteter for klubbens medlemmer i almindelighed.

  Herunder finder du eksempler på klubaktiviteter, hvor der kan være tvivlsspørgsmål. For alle typer af arrangementer, der falder ind under regelsættet for erhvervsmæssig sejlads gør det sig gældende, at klubben skal udarbejde en lovpligtig sikkerhedsinstruks, ligesom klubbens ansvarlige person for gennemførelse af aktiviteten skal have bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

  Samarbejde med institutioner

  Generelt om ansvar for fartøjernes stand:

  Der påhviler altid ejeren af et givent fartøj et ansvar for, at selve fartøjet er i forsvarlig stand. Dette gælder også, selvom ejeren ikke selv forestår en sejladsaktivitet, men fx udlåner eller udlejer fartøjet.

  Generelle skolesamarbejder:

  Forsikringsforhold (ansvarsforsikring):
  Skoleklassen er typisk dækket af kommunal selvforsikring, og klubben er altid dækket af Idrættens Kollektive forsikringer. Skoleelevernes forældre bør have tegnet en ulykkesforsikring, idet skolers ansvarsforsikring omfatter skolens ansvar. En elev kan komme ud for uheld, hvor ansvaret påhviler eleven.

  Sikkerhedsinstruks:
  Klubben skal udarbejde en sikkerhedsinstruks. Ved udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen er det afgørende, om det er klubbens instruktører (lønnede eller ulønnede) som forestår gennemførsel af aktiviteten, eller om klubben udlåner/ulejer fartøjerne til en skole, hvor det er skolens personale, som gennemfører aktiviteten.

  • Hvis klubbens instruktører (lønnede eller ulønnede) forestår gennemførsel af sejladsaktiviteten, har klubben ansvaret for elevernes sikkerhed under sejlads og skal fremgå som reder i den lovpligtige sikkerhedsinstruks.
  • Hvis skolens personale forestår gennemførsel af sejladsaktiviteten, har skolen ansvaret for elevernes sikkerhed under sejlads, og skolens forstander skal fremgå som reder i den lovpligtige sikkerhedsinstruks.

  Klubben bør udarbejde en aftale om arrangementet med skolen/kommunen.

  Efterskole/højskole samarbejde med klub:

  Hvis efterskolen/højskolen i sit program udbyder sejlads som en aktivitet, og aktiviteten foregår i et samarbejde med en klub (fx lån af fartøjer), er det efterskolens/højskolens forsikring, der skal dække, og det er efterskolens/højskolens ansvar at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Klubben kan være efterskolen/højskolen behjælpelig med sikkerhedsinstruksen.

  Klubbens instruktører kan varetage undervisningen betalt af efterskolen/højskolen, uden det påvirker ansvarsforholdet. Alt ansvar påhviler efterskolen/højskolen. Hvis efterskolen/højskolen indmelder eleverne i den lokale klub, betyder det ikke, at de kan overflytte ansvaret til klubben.

  Elever under 18 år kan dyrke sejlsport i klubben på klubvilkår i fritiden med forældrenes accept.

  Åbent Hus

  Klubbåde:

  Deltagelse er på eget ansvar med accept af risiko. Klubben bør formulere en sikkerhedsinstruks, således at sporten bliver præsenteret på en god og sikker måde. Klubben kan tage et deltagergebyr, der nogenlunde modsvarer drift af arrangementet til fx løn af instruktører, benzin til både, fortæring etc.

  Privatbåde:

  Hvis privatbåde anvendes i klubbens arrangement, gælder ovenstående regler.

  Hvor ofte:

  Et Åbent Hus arrangement betragtes ikke som kommercielt, hvis det afvikles lejlighedsvist. Lejlighedsvist betyder fx nogle eller flere gange i løbet af en sæson. For at et arrangement ikke betragtes som kommercielt, er det afgørende, at arrangementet sker med henblik på hvervning af medlemmer eller udbredelse af kendskabet til fritidsaktiviteten, og at evt. betaling for deltagelse modsvarer klubbens udgifter og ikke er en betragtelig indtægtskilde.

  Sommeraktiviteter

  Med kommuner:

  Instruktører skal være kvalificerede (fx uddannede af Dansk Sejlunion). Klubben skal formulere en sikkerhedsinstruks og kunne dokumentere anvendelse af undervisningsprogression (fx Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole). Deltagerne er typisk dækket af kommunens selvforsikring.

  Som klubaktivitet for aktive medlemmer:

  Klubben bør formulere en sikkerhedsinstruks. Deltagerne er dækket af Idrættens Kollektive Forsikringer. Sommeraktiviteter/Camps på klubniveau betragtes ikke som erhvervsmæssig/kommerciel sejlads.

  Sejlads med sponsorer

  Generelt:

  Det er ikke kommercielt at indbyde personer med speciel interesse i klubben til en sejladsoplevelse i klubbens regi.

  Dog skal klubben være opmærksom på visse regler. Hvis klubben laver en kontrakt med en sponsor, hvori der indgår en modydelse om sejladsaktiviteter med sponsor, er der tale om kommerciel aktivitet. Se mere om reglerne på www.sikkersejlads.dk.

  Idrættens Kollektive forsikringer dækker passageransvaret under forudsætning af, at klubben lever op til Søfartsstyrelsens regler for erhvervssejlads. Hvis fartøjets største længde gange største bredde er over 20 (dimensionstallet), skal fartøjet synes af Søfartsstyrelsen og optages i skibsregistret.

  Private arrangementer

  Generelt:

  Private arrangementer er på deltagernes eget ansvar og betragtes ikke som kommerciel sejlads.

  Gaster:

  I udgangspunktet er dét at have gaster eller andre personer ombord ikke omfattet af reglerne for kommerciel sejlads.

  En undtagelse er dog, hvis en gast betaler mere for sejladsen end hvad der sandsynliggøres af drift- og vedligeholdsudgifter, kost o.a.. I sådanne tilfælde vil sejladsen blive betragtet som en kommerciel aktivitet.

  Søfartsstyrelsen om kommerciel sejlads:

  .
  Rul til toppen