Fritidssejleruddannelserne | Prøvekrav til sejladsbeviser

Prøvekrav: Praktisk duelighedsprøve

Her kan du læse om prøvekravene for den praktiske duelighedsprøve

Senest ajourført d. 17. januar 2020

Indhold

  Ekspandér

  Generelt

  Prøvefartøj

  Prøveafvikler skal stille et prøvefartøj til rådighed, som opfylder følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 5 og 15 meter.
  • Motoren kan være en påhængsmotor med min 4,5 HK.
  • Prøvefartøjet skal være udstyret med et kompas, som kan ses fra førerens plads.
  • Prøven aflægges under sejl eller for motor. Fremdriftsmiddel under prøven skal være i overensstemmelse med prøvefartøjets konstruktion.
  • I en sejlbåd med ringe motorkraft aflægges hele prøven for sejl.
  • I en større sejlbåd med indenbords motor kan havnemanøvrer udføres for maskine, mens selve sejladsen skal foregå for sejl.
  • Aflægges prøven for motor, skal det ske i en motorbåd.
  • Den del af prøven, som omhandler fritidsfartøjers maskineri, afvikles i prøvefartøjet. Hvis prøven aflægges i et fartøj uden motor, skal der være en motor til stede i anden båd eller i en prøvestand, hvor eleven kan afvikle den del af prøven, som vedrører fritidsfartøjers maskineri.

  Bemyndiget censor godkender, om fartøj opfylder de nævnte betingelser.

  MOB-bøje

  • Prøveafvikler skal stille en MOB-bøje til rådighed for brug ved prøven. MOB-bøjen skal kunne flyde, uden at den er kraftigt påvirket af vinden. Bøjen må i sin konstruktion gerne være en simulering af en bevidstløs person, som flyder i vandet.
  • MOB-bøjen skal godkendes af den bemyndigede censor.
  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke mellem 4-10 m./sek.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke mellem 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato. 14 dages reglen frafalder ved aflysning af prøve grundet, vejret eller lignende uforudsete forhold.

  Krav til prøvetager

  • Prøvetageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.

  Generelle forhold til prøveafholdelse

  • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. prøvedeltager.
  • Hvis en prøvetager ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før vedkommende igen kan gå til prøve.
  • Prøvetageren skal medbringe legitimation, som skal anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. elev.
  • Hvis en prøvetager ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.
  • Senest 7 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion samt indbetale et beløb til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de beviser, der skal udstedes.
  • Inden for 14 dage indberetter Dansk Sejlunion prøveresultatet til Søfartsstyrelsen.

  Detaljerede prøvekrav for praktisk duelighedsprøve

  • Under prøven skal prøvetageren kunne demonstrere et overblik og evnen til at sikre at besætningen kender deres roller. Ligeledes skal der kommunikeres med anvendelse af almindelige maritime udtryk. Prøvetageren skal endvidere demonstrere et nøje kendskab til søvejsreglernes bestemmelser om udkig og vigeregler.

  Før sejlads

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Lovkrav til sejlads med et fritidsfartøj.
  • Farvandsudsigten for det område, hvor prøven aflægges.
  • Lokale sejladsrestriktioner

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • At have relevante information og værktøjer i forhold til den planlagte sejlads.
  • Brugen af bådens sikkerhedsudrustning.

  Prøvetager skal kunne:

  • Klargøre båden til sejlads.
  • Gennemføre et før start sikkerhedstjek af båd og besætning.
  • Tildele opgaver til de ombordværende i forhold til at forlade pladsen og den videre sejlads.
  • Håndtere tovværk og fortøjninger ved anvendelse af de relevante stik og knob

  Forlade-, anløbe havn og sejlads

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Strøm- og vindpåvirkning af fartøjet og indvirkning på sejladsen.

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem objekter i naturen og markeringer i søkortet vice versa.
  • Hvordan man mest hensigtsmæssigt bringer en overbordfalden om bord.
  • Anvendelse af anker og drivanker.
  • Vejrskiftes indflydelse på sejladsen.

  Prøvetager skal kunne:

  • Afgå fra og anløbe kaj, bro med pæle eller bro med agterfortøjning ved bøje.
  • Fortøje og kaste los med spring. Holde en kurs ved hjælp af kompas, fjerntliggende mærker, overét-mærker.
  • Foretage en mand-over-bord manøvre med den aktuelle besætning minus en person.

  Hvis prøven aflægges for sejl

  Prøvetager skal endvidere kunne:

  • Sætte og bjærge sejl.
  • Foretage reduktion af sejlarealet (rebning).
  • Trimme sejl på alle sejlvinde.
  • Stagvende og bomme.

  Fritidsfartøjets maskineri

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Motorens hoveddele.

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • Hvorledes man på grundlag af måling af brændstofbeholdningen udregner fartøjets rækkevidde.
  • Opbygningen af motorens brændstoftilførsel inkl. filtre.
  • Princippet i udluftning af en diselmotor. (hvis prøvefartøjet har en dieselmotor).

  Prøvetager skal kunne:

  • Kontrol af motorens kølingssystem.
  • Starte og stoppe motoren.
  • Kunne sætte motoren i frem og bak samt fritstille skruen.
  • Nødstoppe motoren.
  Rul til toppen