Fritidssejleruddannelserne | Prøvekrav til sejladsbeviser

Prøvekrav: Teoretisk duelighedsprøve

Læs om de officielle prøvekrav for den teoretiske duelighedsprøve.

Senest ajourført d. 16. januar 2020

Indhold

  Ekspandér

  Generelt

  Den teoretiske prøve består af to delprøver; en teoretisk onlineprøve samt et operativt interview i form af en mundtlig prøve.

  Teoretisk onlineprøve

  Den teoretiske onlineprøve består af 43 spørgsmål, som man har 30 minutter til at besvare. Inden onlineprøven påbegyndes gives der adgang til nogle test-spørgsmål, så prøvetageren kan få en fornemmelse af, hvordan prøven foregår. Efter endt prøve får prøvetageren adgang til sine besvarelser, og disse skal medbringes til det operative interview.

  Den teoretiske onlineprøve købes af prøvetageren på Dansk Sejlunions kursusportal. Prøven skal være bestået inden påbegyndelse af det operative interview. 

  Mundtlig prøve i sejladsplanlægning

  I god tid inden den mundtlige prøve får prøvetageren udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Opgaven skal løses individuelt eller i gruppe og medbringes på selve prøvedagen. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe, skal gruppemedlemmernes navne påføres opgaven.

  Vær opmærksom på, at den mundtlige prøve inklusiv præsentation af den skriftlige opgave sker individkuelt.

  Prøvekrav

  Prøven omfatter følgende områder:

  1. Søvejsregler.
  2. Navigation.
  3. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
  4. Beskyttelse af havmiljøet.

  Søvejsregler

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
  • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
  • Begrebet forsvarlig bemanding.
  • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
  • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
  • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
  • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
  • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

  Navigation

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Generel viden om opbygning af søkort og forskellige søkorts anvendelse.
  • Kendskab til vedligeholdelse af søkortets oplysninger (Søkort rettelser og Efterretninger for Søfarende)
  • Kompassets gradinddeling, begreberne styret-, sejlet- og beholden kurs, misvisning og deviation.
  • Sejlet og beholden fart, fartøjet log og ekkolod.
  • Kendskab til Havnelods og Kort 1.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem tid, fart og distance.
  • Stedlinjebegrebet, mærke, pejling og afstand
  • Bestikberegning.
  • Stedbestemmelse ved hjælp af GPS, ekkolod og kompaspejlinger med misvisning.
  • Indhentning af vejrdata og betydningen for sejladsplanlægning

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Gennemføre en sejladsplanlægning i søkortet.
  • Kunne udsætte stedlinjer i søkortet til bestemmelse af position.
  • Identificere afmærkninger efter IALA system A ud fra form og farve samt fyrkarakter.
  • Anvise hvordan man foretager en ad hoc deviationskontrol.
  • Foretage kursberegning fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

  Søsikkerhed og brand

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med fritidssejlads.
  • Lovgivning og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
  • Lovgivning om promillesejlads.
  • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet person.
  • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til land.
  • Kende organisationen af søredning i Danmark
  • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Styrker/svagheder ved forskelligt sikkerhedsudstyr.
  • Nedkølings betydning for sikkerheden.
  • Kunne redgøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

  Beskyttelse af havmiljøet

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Håndtering af affald ombord og i havn.
  • Kendskab til regler for tømning af holdingtanke.
  • Hvordan man undgår olie- og brændstof spild.
  • Kendskab til hvor man kan indhente oplysninger om fredningsbestemmelser.

  Download prøvekrav

  Rul til toppen