Fritidssejleruddannelserne | Prøvekrav til sejladsbeviser

Prøvekrav: Teoretisk duelighedsprøve

Læs om de officielle prøvekrav for den teoretiske duelighedsprøve.

Senest ajourført d. 16. januar 2020

Indhold

  Ekspandér

  Generelt

  Den teoretiske prøve består af to delprøver; en teoretisk onlineprøve samt et operativt interview i form af en mundtlig prøve.

  Teoretisk onlineprøve

  Den teoretiske onlineprøve købes af prøvetageren på Dansk Sejlunions kursusportal. Prøven skal være bestået inden påbegyndelse af det operative interview.

  Mundtlig prøve i sejladsplanlægning

  I god tid inden den mundtlige prøve får prøvetageren udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Opgaven skal løses individuelt eller i gruppe og medbringes på selve prøvedagen. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe, skal gruppemedlemmernes navne påføres opgaven.

  Prøvekrav

  Prøven omfatter følgende områder:

  1. Søvejsregler.
  2. Navigation.
  3. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
  4. Beskyttelse af havmiljøet.

  Søvejsregler

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
  • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
  • Begrebet forsvarlig bemanding.
  • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
  • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
  • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
  • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
  • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

  Navigation

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Generel viden om opbygning af søkort og forskellige søkorts anvendelse.
  • Kendskab til vedligeholdelse af søkortets oplysninger (Søkort rettelser og Efterretninger for Søfarende)
  • Kompassets gradinddeling, begreberne styret-, sejlet- og beholden kurs, misvisning og deviation.
  • Sejlet og beholden fart, fartøjet log og ekkolod.
  • Kendskab til Havnelods og Kort 1.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem tid, fart og distance.
  • Stedlinjebegrebet, mærke, pejling og afstand
  • Bestikberegning.
  • Stedbestemmelse ved hjælp af GPS, ekkolod og kompaspejlinger med misvisning.
  • Indhentning af vejrdata og betydningen for sejladsplanlægning

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Gennemføre en sejladsplanlægning i søkortet.
  • Kunne udsætte stedlinjer i søkortet til bestemmelse af position.
  • Identificere afmærkninger efter IALA system A ud fra form og farve samt fyrkarakter.
  • Anvise hvordan man foretager en ad hoc deviationskontrol.
  • Foretage kursberegning fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

  Søsikkerhed og brand

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med fritidssejlads.
  • Lovgivning og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
  • Lovgivning om promillesejlads.
  • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet person.
  • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til land.
  • Kende organisationen af søredning i Danmark
  • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Styrker/svagheder ved forskelligt sikkerhedsudstyr.
  • Nedkølings betydning for sikkerheden.
  • Kunne redgøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

  Beskyttelse af havmiljøet

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Håndtering af affald ombord og i havn.
  • Kendskab til regler for tømning af holdingtanke.
  • Hvordan man undgår olie- og brændstof spild.
  • Kendskab til hvor man kan indhente oplysninger om fredningsbestemmelser.

  Download prøvekrav

  Rul til toppen