Speedbådsbevis

Her finder du information om speedbådsprøven: Hvilke krav, der stilles til dig som prøvetager; prøvens opbygning mv.

Senest ajourført d. 31. august 2023

Indhold

  Ekspandér

  Krav til prøvetager

  • Prøvetager skal være fyldt 15 år for at kunne tage en speedbådsprøve, men kan først føre en speedbåd, når vedkommende fylder 16.
   Det er prøvetagers eget ansvar at overholde denne regel.
  • Prøvetager skal medbringe billedlegitimation, som censor kan bruge til at identificere prøvetageren.
  • Hvis prøvetageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve til Dansk Sejlunion, inden en ny prøve kan finde sted.

  Prøveforløb

  Speedbådsprøven består af to dele; en teoretisk onlineprøve, som foretages på medbragt computer, smartphone eller tablet samt en praktisk prøve, som finder sted i båden.

  Begge prøver aflægges for den samme censor på samme dag. For at bestå speedbådsprøven, forudsætter det, at begge delprøver er bestået med tilfredsstillende resultat.

  Den teoretiske onlineprøve

  Den teoretiske prøve kan kun tages online. Andre teoretiske prøver taget på stedet vil ikke gælde til opnåelse af et speedbådsbevis.

  Den teoretiske onlineprøve afholdes samme dag som den praktiske prøve og finder sted på prøvestedet under overværelse af censor. Prøvetageren skal derfor medbringe en computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet.

  Det er en fordel at have oprettet en profil og købt adgang til prøven, allerede inden prøvestart.

  Teoriprøvens opbygning

  Prøven er opbygget som en multiple-choice test med 31 spørgsmål, som dækker det vidensområde, der er opstillet i Dansk Sejlunions prøvekrav til speedbådsprøve.

  OBS: Onlineprøven er ikke længere delt op i to delprøver. De 31 spørgsmål kommer derfor i et stræk.

  Du har 30 minutter til at besvare prøven og skal have minimum 80 % rigtige svar for at bestå. Det svarer til, at du maksimalt må have 6 fejl for at kunne bestå prøven.

  Er du ordblind, har du mulighed for at købe en ordblindeprøve med ekstra tid. Det vil fremgå af dit prøveresultat, om du har købt en ordblindeprøve. Derudover er prøvekravene og prøvens opbygning den samme.

  Ordforklaring

   

  Begreb

  Definition

  Kendskab

  Kendskab betyder, at man har teoretisk og/eller praktisk viden om emnet og kan forklare det for andre.

  Forståelse

  Forståelse for betyder, at man kan sætte sin viden i sammenhæng og kan forklare vigtigheden af emnet i en situation fra praksis.

  Kunne anvende

  Kunne anvende handler om ansvar og selvstændighed og angiver om man kan anvende sin viden og færdigheder i en situation i praksis.

  Prøvekrav til den teoretiske onlineprøve

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til
   sødygtighed.
  • Muligheder for placering af besætning.
  • Forskellige former for motorer og tilhørende brændstof.
  • Fordele og ulemper ved indenbords og udenbords drev.
  • Placeringen af brændstoftank og -ledninger, batterier, hovedafbryder samt ildslukningsudstyr.
  • Rutinetjek af motor og basis fejlfinding.
  • Procedure før båden forlades.
  • Indhentning af lokale sejladsbestemmelser.
  • Brug af søkort, brug og begrænsninger af GPS/søkortplotter.
  • Indhentning af farvandsudsigter og disses betydning for den planlagte sejlads.
  • Den sidste udgave af ”Søvejsregler”, som er udgivet på foranledning af Søfartsstyrelsen.

  Prøvetager skal have forståelse af:

  •  Vedkommendes rolle som skipper på fartøjet.
  • Vigtigheden af udkig og opmærksomhed på andre sejlende.
  • Kommunikation med andre både.
  • Nødprocedure og forholdsregler for at undgå at båden synker.
  • Forskellige metoder til bugsering.
  • Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse.
  • Nødsignaler, forudsætningen for at anvende nødsignaler, DSC og kald af mayday på VHF.
  • Krav til båden ved sejlads i nedsat sigtbarhed.

  Prøvetager skal kunne:

  • Søvejsreglernes regel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 18.

  De almindelige flydende afmærkninger (side-, skillepunkt-, kardinal-, midtfarvands- og specialafmærkning) til vejledning af de sejlende.

  Den praktiske prøve

  Efter gennemførelsen af den teoretiske prøve på havnen, gennemføres den praktiske del af speedbådsprøven i båden. Her er både censor, en eventuel underviser samt øvrige prøvetagere med ombord.

  Den praktiske prøve skal have en varighed på minimum 20 minutter pr. deltager. Dette betyder, at prøvetageren skal stå minimum 20 minutter bag rettet under prøven. Undervejs kan der stilles både teoretiske og praktiske spørgsmål til samtlige prøvetagere.

  Krav til prøvefartøj

  Prøvefartøjet skal opfylde følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 5 og 15 meter.
  • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
  • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
  • Fartøjet skal være udrustet med:
   • Kompas, der kan ses fra styrepladsen.
   • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
   • Lænsemiddel
   • Anker
   • Pyroteknik
   • Kommunikationsmulighed til land
   • Ildslukker
  • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigede censors skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.
  • I fartøjet skal forefindes typegodkendte redningsveste for hver enkelt ombordværende.
  • Fartøjet skal medbringe en MOB-bøje, som flyder lavt i vandet.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.

  Aflysning af prøve

  Censor kan aflyse prøven:

  • På grund af vejrforhold. Sker dette, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.
  • Hvis prøvefartøjet ikke lever op til kravene.
  • Hvis prøvetageren ikke er bekendt med prøvekravene.
  • Hvis andre forhold spiller ind på sikkerheden.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven.

  Yderligere information om speedbådsprøven:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Rul til toppen