Søtoilet og holdingtank

Har din har båd toilet om bord, så er der nogle krav og regler du som sejler skal leve op til. Læs mere om reglerne i Danmark og vores nabolande her.

Senest ajourført d. 21. juni 2023

Sejlads i danske farvande

Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og holdingtank, samt mulighed for udledning af toiletaffald, afgøres dels af bygningsår samt bådens fysiske mål.

Selvom der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis have installeret en holdingtank. Mindre og ældre både kan være undtaget fra kravet, da det kan være svært at finde plads til en holdingtank om bord.

Både bygget før år 2000

Både bygget før år 2000, og som har et fast installeret toilet om bord, skal senest 1. januar 2005 installeres med en holdningstank og dæksgennemføring, hvis:

  • skroglængden er mere end 10,5 meter og
  • skrogbredden mere end 2,8 meter og
  • bygningsåret er efter 1980

Alle tre kriterier SKAL således være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne.

Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Både bygget efter år 2000

Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af installationen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099.

Både bygget fra år 2017

Fra 17. januar 2017 skal alle nye både med et søtoilet om bord konstrueres så skroggennemføringen kan plomberes af en myndighed og i det tilfælde kun gøre det muligt for sejleren at tømme holdingtanken via dæksgennemføringen.

Hvor må jeg tømme toiletaffald?

Alle både omfattet af de ovennævnte tre installationskrav skal tømme deres holningtank i land. Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land (i praksis er det muligt meget få steder).

Øvrige både, dvs. de der ikke opfylder de tre konstruktionskriterier, må udlede toiletaffald i havet, hvis de minimum er 2 sømil fra kysten.

Udledning af toiletaffald i havne er forbudt

Tømningsstationer i land er mærket med dette internationale symbol

Ikke alle danske havne har faciliteter til tømning af bådens holdingtanke (opdateret 2020). Ikke desto mindre har du som sejler krav på at kunne få tømt din holdingtank på havnen, fx af en slamsuger. Udgiften til tømningen skal afholdes af havnen.

Standardisering for landtilslutning mellem skibets holdingtank og pumpen på land (ISO 8099) betyder, at du som sejler ikke skal medbringen en række forskellige sammenkoblingsled.

Det er sammenslutningen af lande omkring Østersøen, Helcom, der i 2002 vedtog en anbefaling til håndtering af toiletaffald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i dag implementeret i de fleste lande.

Sejlads i udenlandske farvande

Sammenslutningen af lande omkring Østersøen, Helcom, vedtog i 2002 en anbefaling til håndtering af toiletaffald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i dag implementeret i de fleste lande.

Herunder kan du læse mere om reglerne i vores nabolande.

BEMÆRK: fra april 2015 er det forbudt for alle både at udlede toiletaffald i svenske farvande.

Sverige

Sverige har valgt at indføre et totalforbud mod udledning af toiletaffald i svenske farvande. Forbuddet træder i kraft den 1. april 2015. Det betyder, at har du en fast toiletinstallation i båden, skal toiletaffaldet opsamles og afleveres i land. Reglen gælder både for svenske og udenlandske både.

Reglerne siger, at der ikke må udledes toiletspildevand, så længe man befinder sig inden for 12 sømil af den svenske kyst. Har båden holdingtank, skal den i Sverige kunne tømmes i land på steder, hvor havnene har en tømningsservice.

Det svenske forbud stiller ikke krav til bådens konstruktion/installationer, man handler udelukkende om, at toiletaffaldet ikke må tømmes inden for 12 sømil-grænsen.

Et ”fastinstalleret toilet” kan også være et toilet af Porta Potti-typen, som skal tømmes i havnens modtagefacilitet, fx en udslagsvask.

Det er tilladt at anvende en pøs eller en potte – og tømme den i havet efter brug.

Læs mere om de svenske regler på transportstyrelsen.se/toa

Tyskland

Kravene i Tyskland er koblet sammen med konstruktionskrav, som i høj grad minder om kravene i Danmark. I Tyskland skal affald fra kemiske toiletter tømmes i land. At tømme toiletaffald i havet kræver, uanset konstruktionskrav, at du har mindst 12 sømil ind til nærmeste tyske kyst.

Finland

Her er der totalforbud, som gælder både for finske og udenlandske både. Den enkelte båd kan søge om dispensation. Finske havne har tømningsservice.

Østersøen

Fælles for Estland, Letland, Litauen og Polen er, at der gælder forbud mod udledning af toiletaffald i farvande inden for 12 sømil-grænsen.

.
Rul til toppen