Dansk Sejlunion medunderskriver af erklæring mod Lynetteholm

En række organisationer, der er modstandere af Lynetteholm-projektet, opfordrer Folketinget og Københavns Kommune til at standse planlægningen af projektet.

Senest ajourført d. 3. juni 2021

Lynetteholm, Københavns kommende ø, påvirker både havmiljøet, friluftslivet, søsikkerheden og miljøet på land negativt. Samtidig hastes projektet igennem Folketinget i en proces, hvor sædvanlige krav til dokumentation, analyser og høringsprocesser tilsidesættes, og enhver protest overhøres. 

Derfor har Dansk Sejlunion sammen med syv andre organisationer stiftet Lynetteholm Rådet og sendt en fælles erklæring afsted mod Christiansborg. 

Lynetteholmerklæring

Bag Lynetteholm Rådet står følgende organisationer:

 • Dansk Sejlunion
 • Danmarks Naturfrednings Forening
 • Dansk Forening for Rosport
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
 • NOAH
 • Rådet for Bæredygtig Trafik
 • STOP Lynetteholm.

Download Lynetteholmserklæringen her.

 

I erklæringen opfordrer Lynette Rådet blandt andet politikerne til at trække i håndbremsen, inden anlægsloven stemmes igennem fredag 4. juni, fordi:

 • Lynetteholm er resultatet af en udemokratisk og alt for forhastet proces.
 • Lynetteholm hviler på forkerte præmisser, idet de udfordringer, som projektet skal løse, enten ikke er reelle eller bedre kan løses på anden måde.
 • Lynetteholm vil forringe mulighederne for de blå fritidsinteresser, turismen, fiskere og andre, der anvender havnen og havet rekreativt.
 • Lynetteholm vil afskære københavnerne fra direkte adgang til Øresund, både visuelt og fysisk.
 • Lynetteholm vil destruere et havområde, der rummer væsentlige dele af Danmarkshistorien.
 • Miljøvurderingen strider mod EU-retten, fordi projektet ikke miljøvurderes i sin helhed, men kun den del der omfatter anlæg af et jorddepot i Øresund ud for København.
 • Anlæg af Lynetteholm vil medføre en uacceptabel forurening af Øresund og Køge Bugt, som vil gå ud over den eksisterende unikke biodiversitet. Øresund er et meget vigtigt opvækstområde for torsk og rummer væsentlige bestande af marsvin, spættet sæl og gråsæl. Specielt Østersø marsvinet og gråsælen er truede arter.
 • Der er risiko for, at Natura 2000 området ved Saltholm skades på grund af forureningen. Saltholm og farvandet omkring øen spiller en stor rolle for gråsæl og en række truede fuglearter som ederfugl, brushane og en række ternearter som fjordterne, dværgterne, rovterne og havterne. Området er derfor strengt beskyttet, og Danmark har forpligtiget sig til at passe særligt godt på området.
 • Lynetteholm vil blokere Kongedybet og påvirke gennemstrømningen i Øresund til skade for havmiljøet i Østersøen.
 • Jordkørslen med 350 lastbiler i døgnet, som skal både til og fra Lynetteholm, vil være en væsentlig partikel-, støj- og trafikbelastning af indre by, Christianshavn og Amager i 30+ år.
 • Det økonomiske grundlag for anlæg af Lynetteholm er udokumenteret. Det gælder både anlæg og drift af jorddepotet og salg af byggeretter, som skal finansiere en Østlig Ringvej og en ny metro.
 • Der er behov for at få undersøgt alternativer, før der træffes beslutning!
 • Det er ikke nødvendigt at bygge by på jordopfyld i havet. Der er plads på land i Københavns omegn og på resten af Sjælland. Der er brug for infrastruktur til gavn for hele Hovedstadsregionen og ikke en ny by på Lynetteholm. Lynetteholm lægger ikke blot afstand mellem København og den øvrige del af Hovedstadsregionen. Set i et landsplanperspektiv lægges der yderligere afstand til kommunerne i resten af landet.
.
Rul til toppen

Læs mere