Fritidssejleruddannelserne | Censor

Introduktion: Prøvekrav til sejladsbeviser

Bliv klog på alle regler og prøvekrav til sejladsbeviser.

Senest ajourført d. 16. januar 2020

Planlægning gældende for alle prøver

 • Prøven afvikles med deltagelse af en Dansk Sejlunion bemyndiget censor.
 • Indberetning om tid og sted for afvikling af prøven skal indberettes til Dansk Sejlunion senest 14 dage før prøven.
 • Den af Dansk Sejlunion bemyndigede censor kan tage en betaling pr. prøvetager for sin medvirken i prøven.
 • Prøveafholder/censor udfylder en liste med navne, CPR-nr. og andre relevante oplysninger om alle prøvedeltagere. Prøveafholder/censor skal anvende Dansk Sejlunions skabelon til listen. Skabelonen kan hentes her. Den udfyldte liste sendes eller afleveres til den bemyndigede censor, før prøven begynder.
Udsigt agter med dansk flag båd

Er du ny sejler?

Mange sejlklubber tilbyder muligheder for at komme på vandet for første gang. Har du lyst til at prøve kræfter med sejlsporten så tag en snak med din lokale sejlklub om mulighederne for at få en prøvetur.

Klik her for er læse mere

Regler for udstedelse af prøvebeviser

 • Senest 14 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion.
 • Inden for samme tidsfrist indbetaler censor et beløb til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de beviser, der skal udstedes.
 • Herefter udsteder Dansk Sejlunion et prøvebevis, som sendes med posten.
  Bemærk at der kan gå op til fem uger, før beviset modtages med posten.

Klager over bedømmelse eller censor

Hvem kan der klages til?

 • Dansk Sejlunion er klageinstans i forhold til duelighedsprøvens delprøver og speedbådsprøve.

Hvem kan klage?

 • En prøvetager kan klage over den bemyndigede censors bedømmelse eller forholdene i forbindelse med prøveafviklingen.
 • En prøveafholder kan klage over den bemyndigede censor, hvis prøveafholder vurderer, at prøven ikke er afholdt i henhold til de bestemmelser for prøveafholdelse, som er udarbejdet af Dansk Sejlunion.

 Hvornår kan man klage?

 • Senest 14 dage efter prøvens afholdelse skal klagen være modtaget i Dansk Sejlunion.

 Hvordan klager man?

 • Man sender en mail til uddannelse@sejlsport.dk.
 • En præcis formuleret klage med referencer til Dansk Sejlunions beskrivelse af prøveindhold eller beskrivelse af prøveafvikling vil lette behandlingen af klagen.

 Hvornår behandles klagen?

 • Når klagen er modtaget, vil Dansk Sejlunion behandle klagen. Dansk Sejlunion har pligt til at søge sagen tilstrækkeligt oplyst. Der vil være høring af censor og evt. andre parter. Dansk Sejlunion bestræber sig på at behandle klager hurtigt, og vil indenfor 30 dage give en orientering om klagens behandling, samt hvornår den forventes behandlet færdig.

 Udfaldet af klagen

 • Hvis klagen imødekommes kan det blive aktuelt, at censor skal tilbagebetale prøvegebyr og prøvetageren kan vælge at gå til ny prøve.

 Evaluering

 • Dansk Sejlunion evaluerer årligt de indkomne klager, som indgår i vurderingen af krav til prøver og prøveindhold.

Anke af klageafgørelse

 • Dansk Sejlunions afgørelse kan ikke ankes til nogen anden myndighed – se bekendtgørelse om fritidssejler prøver.
Rul til toppen

Prøvekrav