Fritidssejleruddannelserne | Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset: Teoretisk del

For at kunne bestå den teoretiske prøve i duelighedsbeviset er der en række færdigheder, som du skal kunne. Vi guider dig igennem disse her på siden.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 20. marts 2023

Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløbet

  Den teoretiske duelighedsprøve består af en teoretisk onlineprøve og en mundtlig prøve (det operative interview) og afvikles således:

  Teoretisk onlineprøve

  Onlineprøven består af 43 spørgsmål, som du har 30 minutter til at besvare. Du må maksimalt have 8 fejl for at bestå.

  Prøven tages forud for den mundtlige prøve og købes på Dansk Sejlunions kursusside.

  Når du har oprettet en profil får du adgang til en test-prøve. Denne består af 43 spørgsmål, men i modsætning til den rigtige prøve, er der ikke begrænset tid. Du har derfor mulighed for at klikke frem og tilbage mellem spørgsmålene, så du kan blive bekendt med både formuleringer og typer af spørgsmål.

  Efter endt prøve, får du adgang til dine besvarelser. Her kan du se de rigtige og forkerte svar. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du er så uheldig at skulle tage en ny prøve, vil dine besvarelser forsvinde, når du køber dit næste forsøg.

  Med en bestået prøve i hånden, er du nu klar til den mundtlige prøve (det operative interview). Til denne del af prøven vil du blive bedt om at fremvise dine besvarelser. Prøven er gyldig i tre måneder.

  Du finder prøven her: Teoretisk onlineprøve.

  OBS: Den teoretiske onlineprøve er ikke længere delt op i to. Hele prøven tages derfor i et stræk.

  Opgave i sejladsplanlægning

  I god tid inden prøven får du udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Denne vil fungere som oplæg til den mundtlige prøve og kan løses individuelt eller i gruppe. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe, skal gruppemedlemmernes navne påføres opgaven. Den mundtlige prøve (det operative interview) skal foretages enkeltvis. Prøven varer min. 25 minutter.

  Under den mundtlige prøve får du mulighed for at præsentere din opgave i sejladsplanlægning. Censor og eventuelt underviser vil tale med dig om sejladsen og vil stille uddybende spørgsmål til selve opgaven. Sejladsplanlægningsopgaven skal indeholde meteorologi, valg af navigationsmetode samt instruks.

  Derudover vil der blive stillet spørgsmål til den teoretiske onlineprøve. Du bedes derfor medbringe din prøve elektronisk, når du går til den mundtlige prøve.

  Prøven er en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på den mundtlige samtale mellem prøvetager, censor og evt. underviser.

   

  Her kan du downloade prøvekrav til prøven i teoretisk duelighed

  Den teoretiske duelighedsprøve omfatter følgende områder

  1. Søvejsregler.
  2. Navigation.
  3. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
  4. Beskyttelse af havmiljøet.

  Søvejsregler

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
  • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
  • Begrebet forsvarlig bemanding.
  • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
  • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
  • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

  Prøvetager skal kunne:

  • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
  • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
  • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

  Navigation

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Generel biden om opbygning af søkort og forskellige søkorts anvendelse.
  • Kenskab til vedligeholdelse af søkortets oplysninger (Søkort rettelser og Efterretninger for Søfarende)
  • Kompassets gradinddeling, begreberne styret-, sejlet- og beholdenkurs, misvisning og deviation.
  • Sejlet og beholden fart, fartøjets log og ekkolod.
  • Kendskab til Havnelods og Kort 1.

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem tid, fart og distance.
  • Stedlinjebegrebet, mærke, pejling og afstand.
  • Bestikberegning.
  • Stedbestemmelse ved hjælp af GPS, ekkolod og kompaspejlinger med misvisning.
  • Indhentning af vejrdata og betydningen for sejladsplanlægning.

  Prøvetager skal kunne:

  • Gennemføre en sejladsplanlægning i søkortet.
  • Kunne udsætte stedlinjer i søkortet til bestemmelse af position.
  • Identificere afmærkninger efter IALA system A ud fra form og farve samt fyrkarakter.
  • Anvise hvordan man foretager en ad hoc deviationskontrol.
  • Foretage kursberegning fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

  Søsikkerhed og brand

  Prøvetager skal have kendskab til: 

  • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med fritidssejlads.
  • Lovgivning og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
  • Lovgivning om promillesejlads.
  • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet person.
  • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til land.
  • Kende organisationen af søredning i Danmark.
  • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

  Prøvetager skal have forståelse for: 

  • Styrker/svagheder ved forskelligt sikkerhedsudstyr.
  • Nedkølings betydning for sikkerheden.
  • Kunne redegøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

  Prøvetager skal kunne: 

  • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

  Beskyttelse af havmiljøet

  Prøveaflægger skal have kendskab til: 

  • Håndtering af affald ombord og i
  • Kendskab til regler for tømning af
  • Hvordan man undgår olie- og brændstof
  • Kendskab til, hvor man kan indhente oplysninger om

  Bevis for bestået duelighedsprøve

  Dansk Sejlunion udsteder bevis for bestået prøve i duelighed. Hvis du har bestået prøve i praktisk duelighed og i teoretisk duelighed, vil du derfor blive spurgt, om du vil købe et prøvebevis. Prøvebeviset er i kreditkortformat.

  Søfartsstyrelsens selvbetjeningsside kan du finde dokumentation for dine beståede fritidssejlerprøver.

  Bemærk: Er dit prøvebevis udstedt efter den 1. juli 2023 er det ikke længere gyldigt til at føre en speedbåd. Du kan dog på baggrund af dit bevis for bestået duelighedsprøve bestille et speedbådsbevis. Bestil det hos din censor i forbindelse med din prøve i duelighed, eller køb det online via Dansk Sejlunion.

  Yderligere information om den teoretiske duelighedsprøve:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Faktaprøver

  Hos Dansk Sejlunion er den skriftlige faktaprøve blevet erstattet med de teoretiske onlineprøve. Det er derfor ikke muligt at gå til mundtlig prøve på baggrund af faktaprøven.

  Nedenfor ses alligevel nogle eksempler på den skriftlige faktaprøve, da opbygningen af onlineprøven minder om opbygningen af faktaprøven. Derudover er der i forbindelse med onlineprøven en test-prøve med 43 spørgsmål. Det kræver blot at man opretter sig som bruger på Dansk Sejlunions kursusside.

  Rul til toppen