Fritidssejleruddannelserne | Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset: Teoretisk del

For at kunne bestå den teoretiske prøve i duelighedsbeviset er der en række færdigheder som du skal kunne. Vi guider dig igennem disse her på siden.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 31. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløbet

  I god tid inden prøven får kursisten udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Opgaven skal løses individuelt eller i gruppe og medbringes på selve prøvedagen. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe skal gruppens navne påføres opgaven. Det operative interview skal foretages enkeltvis.

  Prøvekrav

  Her kan du downloade prøvekrav for den teoretiske duelighedsprøve:

  Den teoretiske del af duelighedsprøven afvikles således:

  1. Skriftlig faktaprøve - 30 minutter online prøve som tages uden overværing af en censor. Et udskrift af den beståede prøve skal medbringes på selve prøvedagen. Du finder prøven her: Teoretisk online duelighedsprøve.
  2. Navigationsplanlægningsopgave - mindst 24 timer (gerne en uge) til forberedelse

  Navigationsplanlægningsopgaven indeholder 20 minutter mundtlig prøve med uddybende spørgsmål samt uddybende spørgsmål til punkt 1. skriftlig faktaprøve.

  Navigationsplanlægningsopgaven indeholder meteorologi, valg af navigationsmetode samt instruks.

  Prøven omfatter følgende områder:

  1. Søvejsregler.
  2. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
  3. Beskyttelse af havmiljøet.

  Søvejsregler

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
  • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
  • Begrebet forsvarlig bemanding.
  • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
  • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
  • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
  • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
  • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

  Navigation

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Generel viden om opbygning af søkort og forskellige søkorts anvendelse.
  • Kendskab til vedligeholdelse af søkortets oplysninger (Søkort rettelser og Efterretninger for Søfarende)
  • Kompassets gradinddeling, begreberne styret-, sejlet- og beholden kurs, misvisning og deviation.
  • Sejlet og beholden fart, fartøjet log og ekkolod.
  • Kendskab til Havnelods og Kort 1.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem tid, fart og distance.
  • Stedliniebegrebet, mærke, pejling og afstand
  • Stedbestemmelse ved hjælp af GPS, ekkolod og kompaspejlinger med misvisning.
  • Indhentning af vejrdata og betydningen for sejladsplanlægning

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Gennemføre en sejladsplanlægning i søkortet.
  • Kunne udsætte stedlinier i søkortet til bestemmelse af position.
  • Identificere afmærkninger efter IALA system A ud fra form og farve samt fyrkarakter.
  • Anvise hvordan man foretager en ad hoc deviationskontrol.
  • Foretage kursberegning fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

  Yderligere information om den teoretiske duelighedsprøve:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Søsikkerhed og brand

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med fritidssejlads.
  • Lovgivning og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
  • Lovgivning om promillesejlads.
  • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet person.
  • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til land.
  • Kende organisationen af søredning i Danmark
  • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Styrker/svagheder ved forskelligt sikkerhedsudstyr.
  • Nedkølings betydning for sikkerheden.
  • Kunne redgøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

  Beskyttelse af havmiljøet

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Håndtering af affald ombord og i havn.
  • Kendskab til regler for tømning af holdingtanke.
  • Hvordan man undgår olie- og brændstof spild.
  • Kendskab til hvor man kan indhente oplysninger om fredningsbestemmelser.

  Opgaver til inspiration

  .
  Rul til toppen