Fritidssejleruddannelserne | Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset: Teoretisk del

For at kunne bestå den teoretiske prøve i duelighedsbeviset er der en række færdigheder, som du skal kunne. Vi guider dig igennem disse her på siden.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 20. marts 2023

Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløbet

  Den teoretiske duelighedsprøve består af to dele og afvikles således:

  Teoretisk onlineprøve

  Onlineprøven består af 43 spørgsmål, som du har 30 minutter til at besvare. Inden du tager onlineprøven, får du adgang til nogle test-spørgsmål, så du kan få en fornemmelse af, hvordan prøven foregår. Efter endt prøve får du adgang til dine besvarelser, som du bedes medbringe til den mundtlige prøve.
  Du finder prøven her: Teoretisk onlineprøve.

  OBS: Den teoretiske onlineprøve er ikke længere delt op i to. Hele prøven tages derfor i et stræk.

  Navigationsplanlægningsopgave

  I god tid inden prøven får prøvetageren udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Denne vil fungere som oplæg til den mundtlige prøve og kan løses individuelt eller i gruppe. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe, skal gruppemedlemmernes navne påføres opgaven. Den mundtlige prøve (det operative interview) skal foretages enkeltvis. Prøven varer min. 25 minutter.

  Under den mundtlige prøve præsenteres navigationsplanlægningsopgaven, ligesom underviser og censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til både navigationsplanlægningsopgaven og prøvetagerens besvarelser i onlineprøven. Prøven er en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på den mundtlige samtale mellem prøvetager, censor og evt. underviser.

  Navigationsplanlægningsopgaven skal indeholde meteorologi, valg af navigationsmetode samt instruks.

  Her kan du downloade prøvekrav til prøven i teoretisk duelighed

  Den teoretiske duelighedsprøve omfatter følgende områder

  1. Søvejsregler.
  2. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
  3. Beskyttelse af havmiljøet.

   

  Søvejsregler

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
  • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

  Prøvetager skal have forståelse for:

  • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
  • Begrebet forsvarlig bemanding.
  • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
  • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
  • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

  Prøvetager skal kunne:

  • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
  • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
  • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

  Søsikkerhed og brand

  Prøvetager skal have kendskab til: 

  • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med
  • Lovgivning og anvendelse af personligt
  • Lovgivning om
  • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet
  • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til
  • Kende organisationen af søredning i
  • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

  Prøvetager skal have forståelse for: 

  • Styrker/svagheder ved forskelligt
  • Nedkølings betydning for
  • Kunne redegøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

  Prøvetager skal kunne: 

  • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

  Beskyttelse af havmiljøet

  Prøveaflægger skal have kendskab til: 

  • Håndtering af affald ombord og i
  • Kendskab til regler for tømning af
  • Hvordan man undgår olie- og brændstof
  • Kendskab til, hvor man kan indhente oplysninger om

  Bevis for bestået duelighedsprøve

  Dansk Sejlunion udsteder bevis for bestået duelighedsprøve i kreditkortformat. Hvis du har bestået begge delprøver, vil du derfor blive spurgt, om du vil modtage et prøvebevis.

  Bemærk: Dette bevis er ikke gyldigt til at føre en speedbåd. Du kan dog på baggrund af dit bevis for bestået duelighedsprøve bestille et speedbådsbevis. Det kan du gøre her.

  Søfartsstyrelsens selvbetjeningsside kan du finde dokumentation for dine beståede fritidssejlerprøver. Efter endt prøve kan der gå op til 4 dage, før du kan se din prøve.

  Yderligere information om den teoretiske duelighedsprøve:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Opgaver til inspiration

  Rul til toppen