Instruktørkurser

Kitesurf Instruktør

Kitesurf instruktøruddannelsen koncentrerer sig om grundlæggende kitesurfing for begyndere med udgangspunkt i en national standard for undervisning.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 25. april 2023

Indhold

  Ekspandér

  At blive certificeret kitesurfing instruktør består af 3 dele:

  1. Et teoretisk/praktisk forløb (indeholdende webinarer, en praktisk kursusdag samt en online prøve)
  2. En individuel følordning
  3. En individuel praktisk eksamen

  For at tage den praktiske eksamen, hvor man bliver certificeret instruktør, er det en forudsætning, at man har bestået det teoretiske/praktiske kursusfortløb og har deltaget i følordning.

  Se illustration af forløb og kursusbeskrivelse nedenstående. 

  Formål

  Med Dansk Sejlunions kitesurf instruktøruddannelse bliver du i stand til at varetage instruktion af begyndere og let øvede efter den nationale standard "DS Kitekurser".

  Det teoretiske/praktiske kitesurfing instruktørkursus lægger vægt på sikkerhed og progression i undervisning på kitekurser henvendt til begyndere. Desuden vejledes der i dansk lovgivning inden for instruktion/oplæring i kitesurfing.

  Målgruppe og forudsætninger

  Dansk Sejlunions kitesurf instruktøruddannelse henvender sig til instruktører, som har et respektabelt niveau i kitesurfing, og som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet i kitesurfing instruktion på grundlæggende niveau på Dansk Sejlunion certificerede kiteskoler.

  Krav og anbefalinger

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Der gives ikke merit for andre uddannelser som fx IKO, KSA, VDWS eller lignende.
  • Det anbefales, at kursisten har gyldigt førstehjælpskursus. Hvis du instruerer i kommerciel sammenhæng, er det lovpligtigt at have bestået funktionsuddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport"
  • For at deltage på kitesurf instruktøruddannelsen, skal kursistens tekniske færdigheder være på et respektabelt niveau.

  Teoretisk/praktisk kursus

  Kursets indhold:

  Trænerrollen:

  Modulet kommer rundt om væsentlige emner, du skal forholde dig til, for at være en kompetent og imødekommende instruktør. Du bliver undervist i idrætspædagogik, kommunikation og idrætspsykologi på grundlæggende niveau.

  Progression i kitesurfing:

  Modulet præsenterer konkrete værktøjer kombineret med anbefalinger til en læringsprogression med henblik på at kunne planlægge og variere gode og udviklende introduktionsforløb for begyndere.

  De konkrete værktøjer kombineres med praktisk forevisning på land.

  Trim og teknik:

  Modulet gennemgår egenskaberne for en kite samt board. Modulet er en kombination af teori og praktisk forevisning på land.

  kursusplan og undervisningsprogression:

  Modulet fokuserer på gruppearbejde og fremlæggelser af metode og planlægning af et kursus inden for den nationale standard, "DS Kitekursus" efter "Kitesurfer 1" diplomet.

  Elementer fra modulerne, "Trænerrollen", "Progression i kitesurfing" samt "Trim og teknik" danner grundlag for modulet.

  Sikkerhed for begyndere:

  Modulet fokuserer på grundlæggende sikkerhed under og efter et "DS Kitekursus".

  Lovgivning og forsikringsforhold:

  Modulet belyser de væsentligste emner inden for lovgivning og forsikringsforhold under undervisning i foreningsregi, kommercielt regi og på efterskoler/højskoler.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer sendes dels digitalt, dels udleveres kursusmaterialer på kursusdag med fysisk fremmøde.

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer med webinarer, klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser samt praktisk forevisning på land.

  Det teoretiske kursus afsluttes med en skriftlig eksamen. Hvis ikke man består den skriftlige eksamen, har man mulighed for at gå til reeksamen én gang.

  Kursets varighed: 20 lektioner.

  Kompetencer:

  Efter at have bestået det teoretiske "Kitesurf Instruktør" kursus er du kompetent til at tage det praktiske "Kitesurf Instruktør" kursus, som giver dig en Dansk Sejlunion certificering til at undervise efter "Kitesurfer 1" og "Kitesurfer 2" diplomerne.

  Følordning

  Kursister skal følge en følordning inden den praktiske eksamen. Følordningen tilpasses den enkelte instruktøraspirants behov. Som minimum deltager instruktøraspiranten i et helt forløb af et begynderkursus efter Kitesurfer 1 diplomet.

  Eksamination - autentisk kursus

  For at blive certificeret instruktør skal du bestå en praktisk eksamen ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. På kurset underviser du som instruktøraspirant en elev ud fra "Kitesurfer 1 Diplomet" og retningslinjerne for et DS-kitekursus.

  Målgruppe og forudsætninger:

  Krav:

  Du skal kunne alle færdighederne på "Kitesurfer 1" og "Kitesurfer 2" diplomerne, herunder Safety-packdown og Self-rescue. Desuden skal du have tekniske færdigheder på et respektabelt niveau.

  Kompetencer:

  Når en instruktør har bestået det teoretiske og praktiske kursus, er vedkommende certificeret instruktør. Som certificeret instruktør kan man undervise på en Dansk Sejlunion certificeret kiteskole og varetage undervisning og udstede diplomerne ”Kitesurfer 1” og "Kitesurfer 2, som er den nationale standard for hensigtsmæssig instruktion.

  Mange instruktører har ligeledes gode erfaringer med at bruge uddannelsen i udlandet.

  Kursusform:

  Den praktiske "Kitesurfing Instruktør" eksamination er et individuelt forløb, hvor der i en autentisk undervisning af en eller flere begyndere lægges vægt på instruktørens undervisningskompetencer. På det praktiske "Kitesurfing Instruktør" kursus bliver instruktøren certificeret.

  Når en instruktør skal tage det praktiske kursus, kan instruktøren selv stille med en elev eller undervise en elev ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. Der skal påregnes ca. 5 timer til det praktiske kursus og certificering. Tilmelding foregår gennem Dansk Sejlunions kursuskalender.

  At bestå det praktiske kursus er en helhedsvurdering af instruktørens pædagogiske og kitetekniske færdigheder inden for instruktion ud fra det teoretiske kursus og "Kitesurfer 1" diplomet.

  Efter bestået praktisk kursus indberetter den af Dansk Sejlunion udpegede erfarne instruktør status om instruktøren kompetencer til Dansk Sejlunion.

  Eksaminators retningslinjer:

  For at blive certificeret skal instruktører gennem et kort forløb, hvor instruktørens praktiske håndtering af kite-instruktion bliver vurderet af en erfaren instruktør under en eksamination. Den erfarne instruktør er udpeget af Dansk Sejlunion på baggrund af erfaringer, holdninger, kompetencer og region og kaldes ”eksaminator”.

  Målet er til hver en tid, at instruktøren modtager en kompetent sparring på sin instruktion, og dermed også at instruktører består eksamen. Dog må der aldrig gåes på kompromis, hvis undervisningskvaliteten ikke er anstændig og lever op til Dansk Sejlunions ønskede niveau.

  Forløb til den praktiske eksamen:

  Efterprøvning af instruktørens egne færdigheder

  Instruktør og eksaminator mødes ca. 1 time før eleverne ankommer. (Der pålægges ekstra tid, hvis der er flere instruktører). På dette tidspunkt skal instruktøren være klar med det praktiske, så instruktørens egne færdigheder kan efterprøves ved eksaminators ankomst. Det er eksaminators vurdering, om alt skal efterprøves. Dog skal færdigheder fra ”Kitesurfer 2” diplomet altid efterprøves. Hvis eksaminator fravælger at efterprøve enkelte færdigheder, skal det være med udgangspunkt i en kendskab til, at instruktøren besidder de aktuelle færdigheder.

  Kurset afvikles

  • Instruktørens egne færdigheder efterprøves, hvilket kan tage op til 1 time
  • 1-1½ times undervisning af eleven
  • Midtvejsevaluering og sparring
  • 1-1½ times undervisning af eleven


  Afsluttende evaluering og sparring

  Vurdering og fokusområder:

  Godkendelsen af instruktørens praktiske håndtering er et helhedsbillede af kompetencer og tager udgangspunkt i nedenstående. Eksaminator kan med fordel benytte punkterne som tjekliste:

  • Instruktørens niveau
  • Sikkerhed på kitekursus
  • Formidlingsevner og pædagogik
  • Kursusprogram
  • Undervisning i kitestyring
  • Fleksibilitet i undervisningen
  • Evnen til at have overblik
  • Antal elever


  Instruktørens niveau

  Instruktøren eget niveau skal leve op til nedenstående:

  • Samtlige punkter på ”Kitesurfer 1 og Kitesurfer 2 diplomerne”. Kan på vandet:
  • Sejle og holde højde.
  • Lave et trick (fx "backroll", "jibe", "stagvending", men ikke nødvendigvis alle tre). Tricket skal vise, at man sejler med overskud og kan kitesurfe på et respektabelt niveau.
  • Sejle med overskud med en hånd i vandet.

  Kan unhooked:

  • Gå rundt i vandet med en kite (én hånd på chickenloop og den anden hånd på baren).
  • Skifte en kite videre til en anden person - både i luften og på vand/land.

  Kan inden for redning:

  • Hjælpe en anden kitesurfer, der er i problemer på vandet (med egen kite på vandet). Dette kan fx være at hente et board eller at trække en nødstedt person i land (uden den nødstedtes kite).

  Sikkerhed

  • Har instruktøren stort fokus på sikkerhed?
  • Undervises der efter Dansk Sejlunions anbefalinger på ”Kitesurfer diplomet”, og indgår dette i kursusprogrammet?

  Formidlingsevner og pædagogik

  • Er instruktøren åben og villig til at lære nye ting?
  • Kommer instruktøren til tiden, og er instruktøren i stand til at følge den tidsplan, som kiteskolen anviser?
  • Er Instruktøren tålmodig og selvbeherskende over for eleverne?
  • Er instruktøren professionel og villig til at modtage konstruktiv kritik?
  • Er instruktøren et godt forbillede?
  • Er instruktøren i stand til at kende sin egen begrænsning?

  Kursusprogram

  • Er kursusprogrammet gennemtænkt og realistisk i forhold til at opnå punkterne på ”Kitesurfer 1” diplomet?
  • Benytter instruktøren Dansk Sejlunions tilmeldingsskemaer og evalueringsskemaer, hvis niveauet på ”Kitesurfer 1” diplomet ikke er opnået?

  Undervisning i kitestyring

  • Formår instruktøren generelt at komme gennem relevante øvelser på en pædagogisk måde med udgangspunkt i ”Kitesurfer 1” diplomet?

  Fleksibilitet i undervisningen

  • Er instruktøren opmærksom på den enkelte elevs præferencer i læringsstile?

  Evnen til at have overblik

  • Hvordan administrerer instruktøren at have flere elever af gangen?
  • Har instruktøren generelt evnen til at tænke flere skridt fremad?
  • Holder instruktøren fokus på, at målet med et DS-kitekursus er større sikkerhed og bedre forudsætninger for eleven, ved at færdighederne på ”Kitesurfer 1” diplomet opnås?
  • Leverer instruktøren en god evaluering og feed-back til eleven?

  Antal elever

  Det er ikke et krav, men det er en fordel at instruktøren har to elever, da det giver en læringssituation, der stiller større didaktiske krav og et bedre overblik.

  Sammenfatning af fokuspunkter

  Certificeringen foretages på baggrund af helhedsvurderingen af en reel læringssituation, hvilket betyder, at en instruktør ikke kan godkendes i praktisk håndtering på baggrund af eksempelvis undervisning med trainerkite.

  Der vurderes overordnet ud fra ovenstående fokuspunkter, om instruktøren underviser efter Dansk Sejlunions krav på ”Kitesurfer 1” diplomet og lever op til en præsentabel og sikker standard i kiteinstruktion.

  Reeksamen:

  Hvis ikke du består den praktiske eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen 2 gange. For hver reeksamen pålægges et gebyr på kr. 1350,-.

  Tilmelding til kursus, følordning og eksamen:

  Tilmelding til det teoretiske/praktiske kursus, som er det første trin i uddannelsen, foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. Kurser afholdes kun i foråret.

  Indeholdt i kursusprisen er:

  • Webinarer
  • Kursusdag med fysisk fremmøde
  • Skriftlig eksamen
  • Følordning (se tilmelding nedenfor)
  • Praktisk eksamen (se tilmelding nedenfor)


  I kursusprisen er ikke indeholdt evt. kørselsgodtgørelse for eksaminator til den praktiske eksamen. Eksaminator kan vælge at pålægge kørselsgodtgørelse efter den offentlige takst, som i 2023 er 3,73 kr./km. Afregning af kørselsgodtgørelse er et anliggende mellem kursist og eksaminator.

  Kontakt Dansk Sejlunions konsulent, Henrik Tang, for at få anvist eksaminator. 

  Yderligere information om kurset

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Rul til toppen

  Se mere for kitesurf instruktører: