Gennerelle regler for fritidsfartøjer

Lov om skibes besætning

Loven omtaler i paragraf 10 at førere i skibe over 15 meter i længde, skal have en skibsfører, som har en Yachtskipper 3 uddannelse og sønæringsbevis.

Bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende

Bekendtgørelsen pålægger skibets fører at sikre, at alle besætningsmedlemmer hyrede eller frivillige får en grundlægende sikkerhedsinstruks om, hvad der skal gøres i forbindelse med fx brand, mand over bord og andre ulykker. Ligeledes skal besætningen instrueres i, hvorledes man undgår forurening med skibgenereret affald.

Søloven kapitel 6 om skibsføreren

Denne lov sigter naturligvis især på hvilke forholdsregler man skal tage , når man beskæftiger sig med kommerciel sejlads. Men § 131, som omtaler førerens forpligtigelser, gælder også føreren af et fritidsfartøj.

§ 131 ordlyd:

§ 131. Skibsføreren skal, inden rejsen begynder, sørge for, at skibet er i sødygtig stand, herunder at det er tilstrækkeligt bemandet, provianteret og udrustet og i forsvarlig stand til modtagelse, befordring og opbevaring af ladningen. Skibsføreren skal påse, at ladningen bliver behørigt stuvet, at skibet ikke bliver overlastet, og at dets stabilitet er betryggende, ligesom denne skal påse, at lugerne bliver forsvarligt lukket og skalket, medmindre forholdene tillader andet.

Stk. 2. Under rejsen skal skibsføreren gøre, hvad der står i den pågældendes magt for at holde skibet i sødygtig stand. Er skibet grundstødt, eller er der i øvrigt sket noget, der kan antages at have medført skade, skal skibsføreren undersøge, om skibet stadig er sødygtigt.

Krav om redningsveste ombord

Siden 1992 har det været lov i Danmark, at mindre fritidsfartøjer skal have rednings- eller svømmeveste ombord svarende til minimum det antal personer, som er ombord i skibet. Her kan du læse hele bekendtgørelsen om redningsveste i mindre fartøjer.

Redningsvestene skal være typegodkendte (SOLAS, CE eller DVN).

Vestene skal anvendes i henhold til den instruks, som følger med vesten. Dette betyder, at man skal have veste, som passer til den enkelte person mht vægt. Man skal især være opmærskom på at have passende børneveste, hvis der er børn ombord.

De instrukser, som følger med rednings- og svømmeveste, er efterhånden blevet ret komplicerede. Du kan få stor hjælp af at læse mere om de forskellige typer af redningsveste på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside. Her har vi samlet en række links:

Krav om speedbådførerbevis

I 1999 blev der indført krav om obligatorisk uddannelse af førere af visse mindre fartøjer under 15 meter. Dette skete på baggrund af en række meget uheldige ulykker, hvor der havde været invovlveret hurtiggående både (speedbåde). Se Speedbådsfører-bekendtgørelsen her.

Da man fra lovgivernes side ønskede at stille specielle krav til førere af speedbåde, var den første og sværeste opgave at definere en speedbåd.

Søfartsstyrelsens definition kom til at omhandle to elementer:

  1. Båden skal være konstrueret til at plane, hvilket defineres i §1 stk 4 i bekendtgørelsen.
  2. Båden motorkraft målt i KWH overstiger kvadratet på bådens længde +3

Hvis en båd efter ovenstående krav kan defineres som en speedbåd skal man erhverve speedbådsførerbeviset, før man må sejle med speedbåd. Endvidere stiller man krav om, at føreren skal være fyldt 16 år.

Er du i tvivl om din båd er omfattet af bekendtgørelsen, kan du indlæse forholdet mellem længde og motorkraft i tabellen. Ender resultatet over stregen, er din båd omfattet af speedbådsbekendtgørelsen, hvis den samtidig er planende.

Bemærk at bådens motorkraft er angivet i KW og ikke i HK.

Speedbådførerprøven er en praktisk prøve. Prøven ligestilles med den praktiske prøve ved duelighedsprøven for lystsejlere. Suppleres prøven med den teoretiske prøve, får man bevis for bestået duelighedsprøve. De fleste forsikringsselskaber giver 10% rabat på præmien, når man har bestået duelighedsprøven.

.
Rul til toppen

Se også: