Vejledning til certificering af sejlerskole

I vejledningen til certificering af sejlerskole kommer du gennem alle de relevante punkter for certificeringen.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 26. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  Yderligere information om certificering af sejlerskole:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen
  Bredde- og uddannelseskonsulent

  Generelt

  Udarbejdelsen af diverse dokumenter til certificeringen bør være en fælles opgave, der løses af sejlerskoleleder og instruktører. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at inddrage bestyrelsen omkring sikkerhedsinstruks og generelle spørgsmål, som vedrører hele klubben.

  Ansøgningen skal underskrives af sejlerskoleleder og formand for klubben. Certificeringen er gældende for 2 år – dog i 2020 og 2021 for 1 år, hvis sejlerskolen ikke endnu er gået i gang med at implementere Diplomsejlerskolen.

  Om sejlerskolen

  Niveau:

  Undervisningen skal som minimum stå mål med Søfartsstyrelsens krav til den praktiske Duelighedsprøve. Sejlerskolen er ikke tvunget til at tilbyde eleverne, at de kan indstilles til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Tilbyder klubben ikke at afholde prøve, skal den henvise eleverne til et sted, hvor de kan gennemføre prøven.

  Undervisningsmateriale:

  Sejlerskolen skal benytte Dansk Sejlunions undervisningsmateriale eller tilsvarende materiale, som indgår som støtte til elever og instruktører.

  Sejlerskolen skal anvende Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole på det niveau, som giver mening for sejlerskolen. Der er derfor ikke krav om at benytte alle niveauer af Diplomsejlerskolen, men nogle af niveauerne skal bruges i sejlerskolen for at blive certificeret sejlerskole.

  Navigationsundervisning:

  Har sejlerskolen ikke undervisning i navigation (forberedelse til Søfartsstyrelsens teoretiske duelighedsprøve), skal skolen kunne henvise til aftenskole eller anden sejlklub, hvor eleven kan erhverve denne undervisning.

  Forsikring:

  Sejlerskoleinstruktører er dækket for ansvar og arbejdsskade af Idrættens Forsikringer, som klubben automatisk har via medlemskabet af Dansk Sejlunion.

  Langt de fleste sejlerskolers fartøjer er som minimum ansvarsforsikret, hvorved man minimerer klubbens udgifter, hvis ulykken skulle ske.

  I nogle sejlklubber benytter man private både til undervisningen. Hvis dette er tilfældet, skal den certificerede sejlerskole have indgået en skriftlig aftale med udlåner om, hvordan man håndterer en skadessituation med hensyn til erstatning, selvrisiko, tab af præmietrin etc.

  Personale

  Sejlerskolelederen:

  Bestyrelsen skal udpege en sejlerskoleleder. Lederen skal have kompetence til i det daglige at tage alle beslutninger omkring sejlerskolens daglige drift. Sejlerskolelederen er naturligvis underlagt de begrænsninger, som udstikkes af budgettet og bestyrelsens kompetenceområde.

  Sejlerskolelederen skal minimum hvert andet år deltage i Dansk Sejlunions Klubkonference. Målet er at give lederen viden og værktøjer til at varetage den daglige ledelse, og at være opdateret på, hvad der foregår på sejlerskoleområdet i Dansk Sejlunion. Sejlerskolelederens deltagelse bliver registreret af Dansk Sejlunion.

  Instruktørpolitik:

  Instruktørpolitikken skal beskrive, hvilke forventninger klubben har til instruktørerne i forhold til deres ”arbejde” og i forhold til sejlerskolens elever. Politik kan indeholde praktiske anvisninger og holdningsmæssige forhold. Politikken skal indsendes sammen med ansøgningen om certificering.

  Uddannelsesplan:

  Sejlerskolens uddannelsesplan skal sikre, at alle instruktører har kendskab til brugen af Dansk Sejlunions eller sejlerskolens eget undervisningsmateriale og Diplomsejlerskolen, indsigt i pædagogiske forhold omkring undervisningen af voksne elever og tilstrækkelige sejladsmæssige færdigheder.

  Uddannelsesplanen er et vigtigt element i certificeringen af sejlerskolen. En sejlerskole med utilstrækkelig uddannelsesplan bliver ikke certificeret. Uddannelsesplanen skal være skriftlig og skal indsendes til Dansk Sejlunion i forbindelse med certificering af sejlerskolen.

  Uddannelsesplanen bør beskrive, hvorledes man sikre den pædagogiske og faglige støtte til instruktøren. Da uddannelsesplanen er et offentligt dokument, skal den være tilgængelig for fx kommende elever.

  Et grundlag for certificeringen er, at minimum 50% af sejlerskolens instruktører har været igennem sejlerskolens uddannelse og Dansk Sejlunions kursus Sejlerskoleinstruktør 1. Kravet om 50% gælder dog ikke ved første certificering.

  Organisatoriske forhold:

  Repræsentant i bestyrelsen:

  Sejlerskolen skal være repræsenteret i bestyrelsen. Dette kan ske ved at sejlerskolelederen er valgt til bestyrelsen, eller ved at bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der fungerer som sejlerskolens repræsentant i bestyrelsen.

  Budget:

  Sejlerskolen har et selvstændigt budget. Indenfor budgettets rammer kan sejlerskolelederen disponere frit. Budgettet skal afspejle skolens aktiviteter og vedligeholdelsesplan.

  Vedligeholdelsesplan:

  Sejlerskolen udarbejder en plan for løbende vedligeholdelse og udskiftning af sejlerskolens materiel. Planen skal som minimum sikre, at skolens materiel altid er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

  Planen indsendes til Dansk Sejlunion i forbindelse med ansøgning om certificering.

  Andre forhold

  Elevpolitik:

  Sejlerskolen skal skriftligt have formuleret, hvilke forventninger man har til eleverne, og hvad eleverne kan forvente af sejlerskolen. Endvidere skal praktiske forhold som elevens sikkerhedsudstyr, oplysninger om egen forsikring og andet været beskrevet. Elevpolitikken kan udformes som en velkomstbrochure.

  Elevpolitikken skal indsendes til Dansk Sejlunion i forbindelse med ansøgning om certificering.

  Fastholdelse af elever:

  Sejlerskolen skal have gjort overvejelser om, hvorledes man kan fastholde elevernes tilknytning til klubben, andre klubber eller sejlsporten i almindelighed. Overvejelserne skal udmøntes i en handlingsplan for sejlerskole og klub. Denne handlingsplan skal indeholde Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole for kølbåde.

  Sikkerhedspolitik:

  Klubben skal skriftlig overfor sejlerskolen give instruks om alle sikkerhedsmæssige forhold for sejlads med sejlerskolens både.

  Klubben skal have en sikkerhedsinstruks om sikkerhedsmæssige forhold omkring brugens af klubbens fartøjer, hvorledes man håndterer en nød- eller ulykkessituation. Sikkerhedsinstruksen skal indsendes til Dansk Sejlunion i forbindelse med ansøgning om certificering.

  Åben Sejlerskole:

  Den certificerede sejlerskole er for rigtig mange vejen ind i sejlerverden. Derfor er det et krav at den certificerede sejlerskole mindst en gang om året holder ”åbent hus”.
  Dato for årets åbent hus meddeles Dansk Sejlunion, senest en måned før arrangementet afvikles. En god mulighed for at holde åbent hus, er i forbindelse med ”Vild med Vand” arrangementer i lokalområdet.

  Varighed

  Certificeringen gælder for to år, hvorefter certificeringen skal fornys

  .
  Rul til toppen