Fritidssejleruddannelserne | Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset: Praktisk sejlads

For at kunne bestå den praktiske prøve i duelighedsbeviset er der en række færdigheder som du skal kunne. Vi guider dig igennem disse her på siden.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 30. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Generelt

  Under prøven skal prøvedeltageren kunne demonstrere et overblik og evnen til at sikre at besætningen kender deres roller. Ligeledes skal der kommunikeres med anvendelse af almindelige maritime udtryk. Prøvedeltageren skal endvidere demonstrere et nøje kendskab til søvejsreglernes bestemmelser om udkig og vigeregler.

  Prøveforhold

  • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. elev.
  • Hvis en prøvedeltager ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.
  • Senest 14 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion.
  • Inden for samme tidsfrist indberetter censor prøveresultatet til Dansk Sejlunion og indbetaler et beløb til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de beviser, der skal udstedes.
  • Hvis eleven har bestået en delprøve indberetter censor delprøven til Dansk Sejlunion.

  Krav til prøvefartøj

  Prøveafvikler skal stille et prøvefartøj til rådighed, som opfylder følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 5 og 15 meter.
  • Motoren kan være en påhængsmotor med min 4,5 HK.
  • Prøvefartøjet skal være udstyret med et kompas, som kan ses fra førerens plads.
  • Prøven aflægges under sejl eller for motor. Fremdriftsmiddel under prøven skal være i overensstemmelse med prøvefartøjets konstruktion.
  • I en sejlbåd med ringe motorkraft aflægges hele prøven for sejl.
  • I en større sejlbåd med indenbords motor kan havnemanøvrer udføres for maskine, mens selve sejladsen skal foregå for sejl.
  • Aflægges prøven for motor, skal det ske i en motorbåd.
  • Den del af prøven, som omhandler fritidsfartøjers maskineri, afvikles i prøvefartøjet. Hvis prøven aflægges i et fartøj uden motor, skal der være en motor til stede i anden båd eller i en prøvestand, hvor eleven kan afvikle den del af prøven, som vedrører fritidsfartøjers maskineri.

  Bemyndiget censor godkender, om fartøj opfylder de nævnte betingelser.

  MOB-bøje (Mand Over Bord øvelse)

  • Prøveafvikler skal stille en MOB-bøje til rådighed for brug ved prøven. MOB-bøjen skal kunne flyde, uden at den er kraftigt påvirket af vinden. Bøjen må i sin konstruktion gerne være en simulering af en bevidstløs person, som flyder i vandet.
  • MOB-bøjen skal godkendes af den bemyndigede censor.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke mellem 2-12 m./sek.
  • Censor kan udskyde prøven, hvis censor vurderer at vejret ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøve i.

  Krav til prøvedeltager

  • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Prøvedeltageren skal medbring evt. bevis for teoretisk delprøve.

  Det skal du vide før sejladsen starter

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Lovkrav til sejlads med et fritidsfartøj.
  • Farvandsudsigten for det område, hvor prøven aflægges.
  • Lokale sejladsrestriktioner.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • At have relevante information og værktøjer i forhold til den planlagte sejlads.
  • Brugen af bådens sikkerhedsudrustning.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Klargøre båden til sejlads.
  • Gennemføre et før start sikkerhedstjek af båd og besætning.
  • Tildele opgaver til de ombordværende i forhold til at forlade pladsen og den videre sejlads.
  • Håndtere tovværk og fortøjninger ved anvendelse af de relevante stik og knob.

  Det skal du vide under sejladsen

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Strøm- og vindpåvirkning af fartøjet og indvirkning på sejladsen.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Sammenhæng mellem objekter i naturen og markeringer i søkortet vice versa.
  • Hvordan man mest hensigtsmæssigt bringer en overbordfalden om bord.
  • Anvendelse af anker og drivanker.
  • Vejrskiftes indflydelse på sejladsen.

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Afgå fra og anløbe kaj, bro med pæle eller bro med agterfortøjning ved bøje.
  • Fortøje og kaste los med spring. Holde en kurs ved hjælp af kompas, fjerntliggende mærker, overét-mærker.
  • Foretage en mand-over-bord manøvre med den aktuelle besætning minus en person.

  Aflægges prøven for sejl?

  Hvis prøven aflægges for sejl skal du kunne: 

  • Sætte og bjærge sejl.
  • Foretage reduktion af sejlarealet (rebning).
  • Trimme sejl på alle sejlvinde.
  • Stagvende og bomme.

  Dette skal du vide om fritidsfartøjets maskineri

  Prøveaflægger skal have kendskab til:

  • Motorens hoveddele.

  Prøveaflægger skal have forståelse for:

  • Hvorledes man på grundlag af måling af brændstofbeholdningen udregner fartøjets rækkevidde.
  • Opbygningen af motorens brændstoftilførsel inkl. filtre.
  • Princippet i udluftning af en diselmotor. (hvis prøvefartøjet har en dieselmotor).

  Prøveaflægger skal kunne:

  • Kontrol af motorens kølingssystem.
  • Starte og stoppe motoren.
  • Kunne sætte motoren i frem og bak samt fritstille skruen.
  • Nødstoppe motoren.

  Andre forhold omkring prøveafholdelsen

  • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. deltager.
  • Hvis du ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før du igen kan gå til prøve. Der vil således gå mindst 14 dage, før du kan gå op til den praktiske prøve igen.

  Efter endt prøve

  Når du har bestået en prøve, vil det fremgå af Søfartsstyrelsens selvbetjeningsside. Der kan gå op til 4 dage, før prøven vil fremgå af siden.

  Bevis for bestået duelighedsprøve

  Dansk Sejlunion udsteder bevis for bestået prøve i duelighed. Hvis du har bestået prøve i praktisk duelighed og i teoretisk duelighed, vil du derfor blive spurgt, om du vil købe et prøvebevis. Prøvebeviset er i kreditkortformat.

  Søfartsstyrelsens selvbetjeningsside kan du finde dokumentation for dine beståede fritidssejlerprøver.

  Bemærk: Er dit prøvebevis udstedt efter den 1. juli 2023 er det ikke længere gyldigt til at føre en speedbåd. Du kan dog på baggrund af dit bevis for bestået duelighedsprøve bestille et speedbådsbevis. Bestil det hos din censor i forbindelse med din prøve i duelighed, eller køb det online via Dansk Sejlunion.

  Detaljerede prøvekrav til praktisk prøve

  Yderligere information om den praktiske duelighedsprøve:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Rul til toppen

  Læs mere om duelighedsbeviset