Bådforsikring

Om forsikring af båd

Hvad dækker din ansvarsforsikring og hvordan ansvarsforsikrer du din speedbåd? Bådforsikring kan dække flere forskellige bådtyper fx sejlbåd og motorbåd.

Senest ajourført d. 1. marts 2022

Indhold

  Ekspandér

  Bådforsikring

  Bådforsikringer dækker forskellige båd- og fartøjstyper som sejlbåd, motorbåd, speedbåd og jetski/vandscooter.

  Bådforsikringen dækker sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Resten af året er båden dækket på land. Sejler du også i vinterhalvåret, kan du udvide forsikringen, så den dækker hele året. Ligger båden i havn, er der forskel på, hvornår forsikringen dækker, alt efter hvilken godkendelsstatus havnen har.

  Bådforsikringen dækker typisk, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 53 grader nordlig bredde, medmindre andet fremgå af din forsikringsaftale. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.

  Som bådejer kan du ansvarsforsikre og kaskoforsikre din båd - det er dog frivilligt om du vil forsikre din båd (ansvarsforsikring er dog obligatorisk for speedbåde).

  Herunder kan du læse mere om de forskellige forsikringsmuligheder for bådejere, og hvordan forsikringerne dække, samt hvilken forsikring du bør vælge...

  Ansvarsforsikring dækker efter Søloven

  Det er ikke obligatorisk at have en ansvarsforsikring på båden - med mindre den kategoriseres som speedbåd.

  Dansk Sejlunion anbefaler dog klart, at man som bådejer, minimum tegner en ansvarsforsikring. Med en ansvarsforsikring vil du ved uheld, hvor du gennem sine handlinger pådrager dig et ansvar, også være i stand til at honorere det erstatningskrav som bliver rejst, uden at du går personligt konkurs eller skal igennem en opslidende retssag.

  En ansvarsforsikring hos Dansk Sejlunion Bådforsikring koster fra 200-350 kr. for sejlbåde under 15 meter.

  Som klubmedlem i Dansk Sejlunion får du adgang til Danmarks måske billigste ansvarsforsikring. Dansk Sejlunions har indgået en kollektiv aftale om ansvarsforsikring, hvorfor den tilbydes til en yderst attraktiv pris.

  Læs mere om fordelene ved Dansk Sejlunion Bådforsikring her.

  Som hovedregel er du ansvarlig for skader, der sker pga. dine fejl eller forsømmelser, mens der gælder et strengere ansvar ved fx forureningsskader og skader lavet af speedbåde på mindre end 15 meter.

  Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der fx sker skade på dine eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden, eller hvis du selv (som skibsfører) kommer til skade. Den dækker heller ikke, hvis skaden sker, fordi du er påvirket af spiritus.

  Benytter du din båd til kapsejlads er det ofte et krav, at båden har en ansvarsforsikring og i mange tilfælde stilles der krav om specielle erstatningssummer. Kravene vil altid indgå i indbydelsen til kapsejladsen.

  Objektiv- og culpa ansvar

  Der er forskel på den dækning bilen og bådens ansvarsforsikring yder. Bilens ansvarsforsikring er obligatoriske og dækker efter princippet om objektivt ansvar. Objektivt ansvar betyder, at forsikringen dækker skader, som forvoldes, uden at skadevolderen har optrådt forsætligt eller uagtsomt.

  Bådens ansvarsforsikring er frivillig og dækker derfor efter almindelige regler om, at der skal være en ejer, som kan gøres ansvarlig. Lovgrundlaget er Sølovens § 161 og 162, hvoraf det fremgår, at der er tale om culpa ansvar, hvilket vil sige, at man skal have optrådt ansvarspådragende for at blive gjort ansvarlig.

  Desværre kan der nævnes mange situationer i havnene og på vinterpladser, hvor det kan være svært at placere et ansvar. Kan en bådejer ikke bebrejdes noget, er vedkommende ikke ansvarlig og handlingen betegnes som hændelig. Du kan derfor opleve, at båden bliver skadet uden at ”skadevolder” skal betale for skaden. Derfor anbefaler Dansk Sejlunion ligeledes, at du som bådejer også tegner en kaskoforsikring, der vil sikre dig ved situationer, hvor der ikke kan placeres et ansvar for materiel skade.

  Ansvarsforsikring af speedbåde og vandscootere

  Alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal være ansvarsforsikret. Føreren skal under sejlads kunne vise et certifikat som dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret. Dette blev indført ved lov den 15. maj 2018.

  Som fører eller ejer er du ansvarlig for enhver personskade, uanset om du er skyld i skaden eller ej. Der gælder nemlig et objektivt ansvar for sejlads med vandscooter/speedbåd.

  Hvornår er motorbåden en speedbåd?

  Din motorbåd er en speedbåd, hvis motorkraften målt i kw
  (hk x 0,74 = kw) overstiger længde x længde + 3.

  Hvornår er motorbåden er speedbåd?

  Hvornår er motorbåden er speedbåd?

  Eksempel
  En fem meter lang båd med en 50 hk påhængsmotor - (50 x 0,74 = 37 > 5 x 5 + 3 = 28).
  Motorkraften er det højeste tal, dermed er det en speedbåd, hvortil der kræves speedbåds-kørekort - og båden vil være omfattet af de skærpede forsikringskrav.

  Kaskoforsikring

  Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

  Kaskoforsikringen dækker også fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed.

  Stormen Bodil gjorde i 2013 stor skade på mange både i de danske havne

  Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed risikerer ikke at få fuld erstatning ved en skade. Hvordan din kaskoforsikring dækker, og med hvilken erstatningsgrad, afhænger af hvilken forsikringsmodel du vælger.

  Hvis du ønsker at få dækket almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer, må du undersøge, om det kræver, at du køber en særskilt dækning.

  I mange kaskoforsikringer er der tilknyttet andre forsikringer. Der vil ofte være tale om bådulykkesforsikringer og retshjælpsforsikring.

  Skat på kaskoforsikringen

  Bådens kaskoforsikring er pålagt en afgift der beregnes på baggrund af bådens forsikringssum. Kaskoafgiften skal opkræves af alle forsikringsselskaber, som tilbyder forsikring i Danmark. Forsikrer du din båd i et udenlandsk selskab, er du personligt ansvarlig for at indbetale afgiften til de danske skattemyndigheder.

  Tilbagebetaling af kaskoafgiften

  Har du kaskoforsikret din båd i et dansk forsikringsselskab kan du få returneret en forholdsmæssig andel af kaskoafgiften, hvis båden i en længere periode ikke befinder sig i Danmark. Tag på forhånd kontakt til dit forsikringsselskab og få afklaret, hvorledes du dokumenterer, at båden ikke befinder sig i Danmark - og hvordan forsikringsselskabet tilbagebetaler kaskoafgiften.

  .
  Rul til toppen