Indhold

  Ekspandér

  Oversættelse

  Jacob Mossin Andersen, Bjørn Anker-Møller, Søren Badstue, Henrik Dorph-Jensen, Troels Wester Fischer, Martin Frislev, Paw Hagen, Mikael Jeremiassen, Line Juhl, Thomas Jørgensen, Andreas Kuchler, Torben Precht-Jensen, Jan Stage, Jens Villumsen

  Om dette afsnit

  Dette afsnit indeholder kapsejladsreglernes tillæg B, C, D, E og F.

  Kapsejladsreglerne 2021-2024 kan findes på www.kapsejladsreglerne.dk.

  TILLÆG B REGLER FOR FLEETRACE I WINDSURFING

  Fleetrace i windsurfing (inklusiv maratonsejladser) skal sejles i henhold til Kapsejladsreglerne som ændret af dette tillæg.
  Ordet ’båd’ som anvendt i andre dele af reglerne betyder ’bræt’ eller ’båd’, som det er passende. En maratonsejlads er en kapsejlads, der er planlagt til at vare over en time.

  Note: Regler for disciplinerne Slalom, Expression (inklusiv Wave og Freestyle) og Speed er ikke inkluderet i dette tillæg. Disse er tilgængelige på World Sailings hjemmeside (www.sailing.org).

  ÆNDRINGER TIL DEFINITIONERNE - TILLÆG B

  Definitionerne halse, styrbord eller bagbord og mærke-plads er ændret til:

  Halse, styrbord eller bagbord

  Et bræt er på den halse, styrbord eller bagbord, svarende til den af deltagerens hænder, der ville være tættest på masten, hvis deltageren var i normal sejladsstilling med begge hænder på bommen, uden armene krydset. Et bræt er på styrbord halse, når deltagerens højre hånd ville være tættest på masten, og er på bagbord halse, når deltagerens venstre hånd ville være tættest på masten.

  Mærke-plads

  Mærke-plads for et bræt er plads til at sejle dets rigtige kurs for at runde eller passere mærket. Imidlertid omfatter mærke-plads for et bræt ikke plads til at stagvende, medmindre det er indvendigt overlappet og til luv af det bræt, der skal give mærke-plads, og det ville holde mærket oppe efter sin stagvending.

  Definitionen zone er slettet.

  Tilføj følgende definitioner:

  Kæntret

  Et bræt er kæntret, når det er ude af kontrol på grund af at dets sejl eller deltagerens krop er i vandet.

  Runde eller passere

  Et bræt runder eller passerer et mærke fra det tidspunkt, hvor dets rigtige kurs er at begynde at manøvrere for at runde eller passere mærket og indtil mærket er rundet eller passeret.

  B1 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 1

  [Ingen ændringer]

  B2 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 2

  13 UNDER STAGVENDING

  Regel 13 er ændret til:
  Efter at et bræt har passeret vindøjet, skal det holde klar af andre brætter, indtil dets sejl er fyldt. I dette tidsrum gælder reglerne 10, 11 og 12 ikke. Hvis to brætter er underlagt denne regel samtidigt, skal det, der er på det andet bræts bagbord side, eller brættet agter holde klar.

  17 PÅ SAMME HALSE FØR EN HALVVINDSSTART

  Regel 17 er ændret til:
  Når kursen til første mærke ved varselssignalet er omtrent 90 grader fra den sande vind, må et bræt, der overlapper til læ af et andet bræt på samme halse i de sidste 30 sekunder før sit startsignal, ikke sejle højere end den korteste kurs til det første mærke, så længe brætterne forbliver overlappet, såfremt det andet bræt som følge heraf ville være nødt til at handle for at undgå berøring, medmindre det derved straks sejler agten om det andet bræt.

  18 MÆRKE-PLADS

  Regel 18 er ændret som følger:
  Den første sætning i regel 18.1 er ændret til:
  Regel 18 gælder mellem brætter, når de skal passere et mærke på samme side, og mindst ét af dem runder eller passerer det.

  Regel 18.2(b) er ændret til:
  (b) Hvis brætter overlapper, når det første af dem runder eller passerer mærket, skal det bræt, som da er udvendig, derefter give det indvendige bræt mærke-plads. Hvis et bræt er klar foran, når det runder eller passerer mærket, skal brættet, som da er klar agter, derefter give det mærke-plads.

  Regel 18.2(c) er ændret til:
  (c) Når regel 18.2(b) pålægger et bræt at give mærke-plads, skal det fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes, eller et nyt overlap begynder. Hvis brættet berettiget til mærke-plads passerer vindøjet, gælder regel 18.2(b) ikke længere.

  Regel 18.2(d) er ændret til:
  (d) Regel 18.2(b) og (c) ophører med at gælde, hvis brættet med ret til mærke-plads passerer vindøjet.

  Regel 18.3 er slettet.

  18.4 BOMNING OG FALDE AF

  Regel 18.4 er ændret til:
  Når et indvendigt overlappet bræt med retten til vejen er nødt til at bomme eller falde af ved et mærke for at sejle sin rigtige kurs, må det ikke, før det bommer eller falder af, sejle længere fra mærket end nødvendigt, for at sejle den kurs. Regel 18.4 gælder ikke ved et gate-mærke.

  22 KÆNTRET, PÅ GRUND; I FÆRD MED EN REDNINGSMANØVRE

  Regel 22 er ændret til:

  22.1

  Hvis det er muligt, skal et bræt undgå et bræt, der er kæntret, eller som endnu ikke er under fuld kontrol efter at være kæntret, er grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare.

  22.2

  Hvis det er muligt, må et bræt, der er kæntret eller på grund, ikke genere et andet bræt.

  23 GENERE ANDRE BRÆTTER; SEJL FRI AF VANDET

  Tilføj ny regel 23.3:

  23.3

  I det sidste minut før startsignalet skal et bræt have sit sejl fri af vandet og i normal position, undtagen når det uforsætligt er kæntret.

  SLETTEDE REGLER I DEL 2

  Regel 18.3 er slettet.

  B3 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 3

  26 START AF KAPSEJLADSER

  Regel 26 er ændret til:

  26.1 System 1 (til krydsstarter)

  En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal.

  Minutter før
  startsignalet
  Visuelt signal Lydsignal Betydning
  5* Klasseflag Et Varselssignal
  4 P, I, U
  eller sort flag
  Et Klarsignal
  1 Klarsignal nedhales Et langt Et-minut-signal
  0 Klasseflag nedhales Et Startsignal

  *eller som angivet i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne

  Varselssignalet for hver efterfølgende klasse skal gives samtidigt med eller efter startsignalet for den foregående klasse.

  26.2 System 2 (til halvvindsstarter)

  En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal.

  Minutter før
  startsignalet
  Visuelt signal Lydsignal Betydning
  3 Klasseflag   Opmærksom-
  hedssignal
  2 Rødt flag;
  opmærksomheds-
  signal nedhales
  Et Varselssignal
  1 Gult flag;
  rødt flag nedhales
  Et Klarsignal
  ½ Gult flag nedhales   30 sekunder
  0 Grønt flag Et Startsignal

  26.3 System 3 (til strandstarter)

  1. Når startlinjen er på stranden, eller så tæt ved stranden, at deltageren skal stå i vandet for at starte, defineres starten som en strandstart.
  2. Startpladserne skal nummereres, så startplads 1 er
   placeret længst mod luv. Medmindre sejladsbestemmelserne angiver en anden metode, skal et bræts startplads være fastsat
   1. ved en rangering (det højst rangerede bræt på startplads 1, det næsthøjst rangerede på startplads 2 osv.), eller
   2. ved lodtrækning.
  3. Efter brætterne er kaldt til deres startpladser, skal kapsejladskomitéen afgive klarsignalet ved at vise et rødt flag sammen med ét lydsignal. Startsignalet skal afgives på et hvilket som helst tidspunkt efter klarsignalet ved at nedhale det røde flag sammen med ét lydsignal.
  4. Efter startsignalet, skal hvert bræt tage den korteste rute fra sin startplads til vandet og derefter indtage sin position på brættet uden at genere andre brætter. Reglerne i del 2 gælder, når begge deltagerens fødder er på brættet.

  30 STRAFFE I FORBINDELSE MED STARTEN

  Regel 30.2 er slettet.

  31 BERØRING AF ET MÆRKE

  Regel 31 er ændret til:
  Et bræt må berøre et mærke, men må ikke holde fast i det.

  B4 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 4

  42 FREMDRIFTSMIDLER

  Regel 42 er ændret til:
  Et bræt skal fremdrives alene ved vindens virkning på sejlet og ved vandets virkning på skroget. At pumpe sejlet er imidlertid tilladt. Brættet må ikke fremdrives ved padling, svømning eller gang.

  44 STRAFFE VED TIDSPUNKTET FOR EN HÆNDELSE

  Regel 44 er ændret til:

  44.1 Påtage sig en straf

  Et bræt kan tage en 360°-strafdrejning, når det kan have brudt en eller flere regler i Del 2 i en hændelse, mens det kapsejler. Sejladsbestemmelserne kan angive brugen af en anden straf. Hvis brættet forårsagede personskade eller alvorlig skade, eller, på trods af at have taget en straf, opnåede en betydelig fordel i kapsejladsen eller rækken af kapsejladser ved sit regelbrud, skal det udgå.

  44.2 360°-strafdrejning

  Efter at være kommet godt klar af andre brætter snarest muligt efter hændelsen, tager et bræt en 360°-strafdrejning ved straks at foretage en drejning på 360° uden krav om stagvending eller bomning. Når et bræt tager straffen på eller nær mållinjen, skal dets skrog være helt på banesiden af linjen, før det fuldfører.

  50 DELTAGERNES BEKLÆDNING OG UDSTYR

  Regel 50.1(a) er ændret til:

  1. Deltagere må ikke være iført eller medbringe tøj eller udstyr med det formål at forøge deres vægt. En deltager må dog bære en drikkebeholder, som maksimalt må have en kapacitet på 1,5 liter.

  SLETTEDE REGLER I DEL 4

  Reglerne 45, 48.2, 49, 50.1(c), 50.2, 51, 52, 54, 55 og 56.1 er slettet.

  B5 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 5

  60 RET TIL AT PROTESTERE OG ANMODE OM GODTGØRELSE ELLER HANDLING EFTER REGEL 69

  Regel 60.1(a) er ændret ved at slette ‘eller så’.

  61 KRAV TIL EN PROTEST

  61.1 Underretning af den, der protesteres imod:

  Regel 61.1(a) er ændret til:

  1. Det protesterende bræt skal underrette det andet bræt ved første rimelige lejlighed. Når dets protest drejer sig om en hændelse i kapsejladsområdet, skal det praje ’protest’ ved første rimelige lejlighed. Det skal også underrette kapsejladskomitéen om sin hensigt om at protestere, så hurtigt som muligt efter at det fuldfører eller udgår. Dog gælder,
   1. hvis det andet bræt er uden for prajehold, behøver det protesterende bræt ikke at praje, men det skal underrette det andet bræt ved første rimelige lejlighed;
   2. intet rødt flag behøver at blive vist;
   3. hvis hændelsen var et andet bræts fejl relateret til at sejle banen, behøver det ikke at praje, men det skal informere det andet bræt enten inden, eller ved første rimelige lejlighed efter det andet bræt fuldfører;
   4. hvis det på hændelsestidspunktet er åbenbart for det protesterende bræt, at en af deltagerne er i fare, eller at der er personskade eller alvorlig skade, så gælder kravene i denne regel ikke for det, men det skal forsøge at underrette det andet bræt inden for den tidsfrist, som er angivet i regel 61.3.

  61.2 Protestens indhold

  Tilføj til regel 61.2:
  Denne regel gælder ikke for en sejlads i en elimineringsserie, der vil kvalificere et bræt til at deltage i en senere del af et stævne.

  62 GODTGØRELSE

  Regel 62.1(b) er ændret til:
  (b) personskade, fysisk skade eller kæntring forårsaget af en handling fra
  (1) et bræt, der forbrød sig mod en regel i Del 2 og tog en korrekt straf eller blev straffet, eller
  (2) et fartøj, som ikke kapsejlede, men som havde vigepligt.

  63 HØRINGER

  63.6 Høre forklaringer og fastlægge kendsgerninger

  Tilføj til regel 63.6:
  Dog gælder, at for en sejlads i en elimineringsserie, der vil kvalificere et bræt til at deltage i en senere del af et stævne, behøver protester og anmodninger om godtgørelse ikke at være skriftlige; de skal meddeles mundtligt til et medlem af protestkomitéen, så snart det er muligt efter sejladsen. Protestkomitéen kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder passende, og den kan meddele sin afgørelse mundtligt.

  64 AFGØRELSER

  Regel 64.4(b) er ændret til:
  (b) Når protestkomitéen er i tvivl i en sag om måling af et bræt, betydningen af en klasseregel, eller skade på et bræt, skal den henvise sine spørgsmål sammen med de relevante kendsgerninger til en myndighed, der har ansvar for fortolkning af reglen. Når protestkomitéen træffer sin beslutning, skal den være bundet af denne myndigheds svar.

  65 UNDERRETNING AF PARTERNE OG ANDRE

  Tilføj til regel 65.2:
  Denne regel gælder ikke for en sejlads i en elimineringsserie, der vil kvalificere et bræt til at deltage i en senere del af et stævne.

  70 APPELLER OG ANMODNINGER TIL EN NATIONAL MYNDIGHED

  Regel 70.5 og 70.5(a) er ændret til:

  70.5

  Afgørelser truffet af en international jury, som er sammensat i henhold til Tillæg N, og afgørelser truffet i en sejlads i en elimineringsserie, der vil kvalificere et bræt til at deltage i en senere del af et stævne, kan ikke appelleres. Hvis indbydelsen eller sejladsbestemmelserne angiver det, kan retten til appel desuden nægtes, såfremt

  1. det er nødvendigt straks at kunne afgøre resultatet af en kapsejlads, som vil kvalificere et bræt til at deltage i et efterfølgende stævne (en national myndighed kan foreskrive, at dens godkendelse kræves for at bruge denne fremgangsmåde),

  Note: NordicSF-forskriften til regel 70.5 gælder fortsat.

  B6 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 6

  78 OVERHOLDELSE AF KLASSEREGLER, CERTIFIKATER

  Tilføj til regel 78.1: ’Når det er foreskrevet af World Sailing,
  skal et nummereret og dateret mærke på et bræt og dettes sværd, finne og rig fungere som brættets målebrev.’

  B7 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 7

  90 KAPSEJLADSKOMITÉ; SEJLADSBESTEMMELSER; RESULTATER

  Den sidste sætning i regel 90.2(c) er ændret til: ‘Mundtlige instruktioner kan kun gives, hvis proceduren er beskrevet i sejladsbestemmelserne.’

  B8 ÆNDRINGER TIL TILLÆG A

  A1 ANTAL SEJLADSER; SAMLET POINTTAL

  Regel A1 er ændret til:
  Antallet af planlagte sejladser og det antal, der skal gennemføres for at udgøre en serie, skal angives i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne. Hvis et stævne omfatter mere end én disciplin eller ét format, skal indbydelsen eller sejladsbestemmelserne angive, hvordan det samlede pointtal beregnes.

  A2 POINTTAL I EN SERIE

  Regel A2.1 er ændret til:
  Hvert bræts pointtal i serien skal, i henhold til regel 90.3(b), være summen af dets point i de enkelte sejladser, fratrukket dets

  1. dårligste resultat, når 5 til 11 sejladser er gennemført, eller
  2. to dårligste resultater, når 12 eller flere sejladser er gennemført.

  Indbydelsen eller sejladsbestemmelserne kan imidlertid ændre dette. En sejlads er gennemført, hvis der er tildelt point for den, jf. regel 90.3(a). Hvis et bræt har to eller flere lige dårlige resultater, skal point fratrækkes for de(n) sejlads(er), der er sejlet tidligst i serien. Brættet med det laveste pointtal i serien vinder, og resten rangordnes efter samme princip.

  A5 POINTTAL TILDELT AF KAPSEJLADSKOMITÉEN

  Tilføj ny regel A5.4:

  A5.4

  I en elimineringsserie, der vil kvalificere et bræt til at deltage i en senere del af et stævne, skal et bræt, der enten ikke startede, ikke sejlede banen, ikke fuldførte, udgik eller blev diskvalificeret, tildeles point svarende til antallet af brætter, som havde lov til at deltage i den pågældende sejlads.

  A8 POINTLIGHED I SERIER

  Regel A8 er ændret til:

  A8.1

  Hvis der i en serie er pointlighed mellem to eller flere brætter, skal hvert bræts fratrukne pointtal opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(t) bræt(ter), der har de(t) bedste pointtal.

  A8.2

  Hvis der stadig er pointlighed mellem to eller flere brætter, skal hver bræts pointtal fra sejladserne, inklusive fratrukne pointtal, opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(t) bræt(ter), der har de(t) bedste pointtal. Disse pointtal skal anvendes, selv om nogle af dem er fratrukne pointtal.

  A8.3

  Hvis der herefter fortsat er pointlighed mellem to eller flere brætter, skal brætterne rangordnes efter deres pointtal i den sidste sejlads. Yderligere pointlighed brydes ved at anvende de berørte brætters pointtal i den næstsidste sejlads, og så fremdeles indtil alle pointligheder er brudt. Også pointtal, som et bræt har fratrukket, anvendes.

  B9 ÆNDRINGER TIL TILLÆG G

  G1 WORLD SAILING-KLASSEBRÆTTER

  G1.3 Placering

  Regel G1.3 er ændret til:
  Klassemærket skal vises ét sted på begge sider af sejlet i området over en linje vinkelret på forliget af sejlet fra et punkt på forliget en tredjedel af afstanden fra toppen af sejlet til bommen. Nationsbogstaverne og sejlnumrene skal anbringes i den midterste tredjedel af sejlet over bommen tydeligt adskilt fra enhver reklame. De skal være sorte og monteres bagside mod bagside på en ikke-gennemsigtig hvid baggrund. Baggrunden skal forlænges med minimum 30 mm bag ved tegnene. Imellem nationalitetsbogstaverne og sejlnummeret skal der være et ’–’, og afstanden imellem tegn skal være tilstrækkelig til at sikre læsbarhed.

  SLETTEDE REGLER I TILLÆG G

  Reglerne G1.2(a)(2), G1.2(a)(3) er slettet.

  Tilbage til Kapsejladsreglerne

  TILLÆG C MATCH RACING RULES

  Match races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by this appendix. Matches shall be umpired unless the notice of race or sailing instructions state otherwise.

  Note: A Standard Notice of Race, Standard Sailing Instructions, and Match Racing Rules for Blind Competitors are available at the World Sailing website (www.sailing.org).

  C1 TERMINOLOGY

  ‘Competitor’ means the skipper, team or boat as appropriate for the event. ‘Flight’ means two or more matches started in the same starting sequence.

  C2 CHANGES TO THE DEFINITIONS AND THE RULES OF PARTS 1, 2, 3 AND 4

  C2.1

  The definition Finish is changed to:

  Finish

  A boat finishes when any part of her hull crosses the finishing line from the course side after completing any penalties. However, when penalties are cancelled under rule C7.2(d) after one or both boats have finished each shall be recorded as finished when she crossed the line. A boat has not finished if she continues to sail the course.

  C2.2

  The definition Mark-Room is changed to:

  Mark-Room

  Room for a boat to sail her proper course to round or pass the mark and room to pass a finishing mark after finishing.

  C2.3

  Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or manoeuvring to take a penalty is not sailing a proper course.’

  C2.4

  In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.

  C2.5

  Add new rule 7 to Part 1:

  7 LAST POINT OF CERTAINTY

  The umpires will assume that the state of a boat, or her relationship to another boat, has not changed, until they are certain that it has changed.

  C2.6

  Rule 13 is changed to:

  13 WHILE TACKING OR GYBING

  13.1

  After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other boats until she is on a close-hauled course.

  13.2

  After the foot of the mainsail of a boat sailing downwind crosses the centreline she shall keep clear of other boats until her mainsail has filled or she is no longer sailing downwind.

  13.3

  While rule 13.1 or 13.2 applies, rules 10, 11 and 12 do not. However, if two boats are subject to rule 13.1 or 13.2 at the same time, the one on the other’s port side or the one astern shall keep clear.

  C2.7

  Rule 16.2 is deleted.

  C2.8

  Rule 17 is deleted.

  C2.9

  Rule 18 is changed to:

  18 MARK-ROOM

  18.1 When Rule 18 Applies

  Rule 18 applies between boats when they are required to leave a mark on the same side and at least one of them is in the zone. However, it does not apply between a boat approaching a mark and one leaving it. Rule 18 no longer applies between boats when the boat entitled to mark-room is on the next leg and the mark is astern of her.

  18.2 Giving Mark-Room

  1. When the first boat reaches the zone,
   1. if boats are overlapped, the outside boat at that moment shall thereafter give the inside boat mark-room.
   2. if boats are not overlapped, the boat that has not reached the zone shall thereafter give mark-room.
  2. If the boat entitled to mark-room leaves the zone, the entitlement to mark-room ceases and rule 18.2(a) is applied again if required based on the relationship of the boats at the time rule 18.2(a) is re-applied.
  3. If a boat obtained an inside overlap and, from the time the overlap began, the outside boat is unable to give mark-room, she is not required to give it.

  18.3 Tacking or Gybing

  1. If mark-room for a boat includes a change of tack, such tack or gybe shall be done no faster than a tack or gybe to sail her proper course.
  2. When an inside overlapped right-of-way boat must change tack at a mark to sail her proper course, until she changes tack she shall sail no farther from the mark than needed to sail that course. Rule 18.3(b) does not apply at a gate mark or a finishing mark and a boat shall be exonerated for breaking this rule if the course of another boat was not affected before the boat changed tack.

  C2.10

  Rule 20.4(a) is changed to:

  1. The following arm signals by the helmsman are required in addition to the hails:
   1. for room to tack, repeatedly and clearly pointing to windward; and
   2. for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat and waving the arm to windward.

  C2.11

  Rule 21.3 is deleted.

  C2.12

  Rule 23.1 is changed to:

  23.1 If reasonably possible, a boat not racing shall not interfere with a boat that is racing or an umpire boat.

  C2.13

  Add new rule 23.3:

  23.3 When boats in different matches meet, any change of course by either boat shall be consistent with complying with a rule or trying to win her own match.

  C2.14

  Rule 31 is changed to:

  31 TOUCHING A MARK

  While racing, neither the crew nor any part of a boat’s hull shall touch a starting mark before starting, a mark that begins, bounds or ends the leg of the course on which she is sailing, or a finishing mark after finishing. In addition, while racing, a boat shall not touch a race committee vessel that is also a mark.

  C2.15

  Add new rule 41(e):
  (e) help to recover from the water and return on board a crew member, provided the return on board is at the approximate location of the recovery.

  C2.16

  Rule 42 shall also apply between the warning and preparatory signals.

  C2.17

  Rule 42.2(d) is changed to:
  (d) sculling: repeated movement of the helm to propel the boat forward;

  C3 RACE SIGNALS AND CHANGES TO RELATED RULES

  C3.1 Starting Signals

  The signals for starting a match shall be as follows. Times shall be taken from the visual signals; the failure of a sound signal shall be disregarded. If more than one match will be sailed, the starting signal for one match shall be the warning signal for the next match.

  Time in
  minutes
  Visuel signal Sound
  signal
  Means
  7 Flag F displayed One Attention signal
  6 Flag F removed None  
  5 Numeral pennant
  displayed*
  One Warning signal
  4 Flag P displayed One Preparatory
  signal
  2 Blue or yellow flag
  or both displayed**
  One** End of pre-start
  entry time
  1 Flag P removed One long  
  0 Warning signal
  removed
  One Starting signal


  *Within a flight, numeral pennant 1 means Match 1, pennant 2 means Match 2, etc., unless the sailing instructions state otherwise.

  **These signals shall be made only if one or both boats fail to comply with rule C4.2. The flag(s) shall be displayed until the umpires have signalled a penalty or for one minute, whichever is earlier.

  C3.2 Changes to Related Rules

  1. Rule 29.1 is changed to:
   1. When at a boat’s starting signal any part of her hull is on the course side of the starting line or one of its extensions, the race committee shall promptly display a blue or yellow flag identifying the boat with one sound. The flag shall be displayed until the hull of the boat is completely on the pre-start side of the starting line or one of its extensions or until two minutes after her starting signal, whichever is earlier.
   2. When after a boat’s starting signal any part of her hull crosses from the pre-start side to the course side of the starting line across an extension without having started correctly, the race committee shall promptly display a blue or yellow flag identifying the boat. The flag shall be displayed until the hull of the boat is completely on the pre-start side of the starting line or one of its extensions or until two minutes after her starting signal, whichever is earlier.
  2. In the race signal AP the last sentence is changed to: ‘The attention signal will be made 1 minute after removal unless at that time the race is postponed again or abandoned.’
  3. In the race signal N the last sentence is changed to: ‘The attention signal will be made 1 minute after removal unless at that time the race is abandoned again or postponed.’

  C3.3 Finishing Line Signals

  The race signal Blue flag or shape shall not be used.

  C4 REQUIREMENTS BEFORE THE START

  C4.1

  At a boat’s preparatory signal, her hull shall be completely outside the line that is at a 90º angle to the starting line through the starting mark at her assigned end. In the pairing list, the boat listed on the left-hand side is assigned the port end and shall display a blue flag at her stern while racing. The other boat is assigned the starboard end and shall display a yellow flag at her stern while racing.

  C4.2

  Within the two-minute period following a boat’s preparatory signal, her hull shall cross and clear the starting line, the first time from the course side to the pre-start side.

  C5 SIGNALS BY UMPIRES

  C5.1

  A green and white flag with one long sound means ‘No penalty’.

  C5.2

  A blue or yellow flag identifying a boat with one long sound means ‘The identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.’

  C5.3

  A red flag with or soon after a blue or yellow flag with one long sound means ‘The identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.3(d).’

  C5.4

  A black flag with a blue or yellow flag and one long sound means ‘The identified boat is disqualified, and the match is terminated and awarded to the other boat.’

  C5.5

  One short sound means ‘A penalty is now completed.’

  C5.6

  Repetitive short sounds mean ‘A boat is no longer taking a penalty and the penalty remains.’

  C5.7

  A blue or yellow flag or shape displayed from an umpire boat means ‘The identified boat has an outstanding penalty.’

  C6 PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS BY BOATS

  C6.1

  A boat may protest another boat

  1. under a rule of Part 2, except rule 14, by clearly displaying flag Y immediately after an incident in which she was involved;
  2. under any rule not listed in rule C6.1(a) or C6.2 by clearly displaying a red flag as soon as possible after the incident.

  C6.2

  A boat may not protest another boat under

  1. rule 14, unless damage or injury results;
  2. a rule of Part 2, unless she was involved in the incident;
  3. rule 31 or 42; or
  4. rule C4 or C7.

  C6.3

  A boat requesting redress because of circumstances that arise while she is racing or in the finishing area, shall clearly display a red flag as soon as possible after she becomes aware of those circumstances, but no later than two minutes after finishing or retiring.

  C6.4

  1. A boat protesting under rule C6.1(a) shall remove flag Y before or as soon as possible after the umpires’ signal.
  2. A boat protesting under rule C6.1(b) or requesting redress under rule C6.3 shall, for her protest or request to be valid, keep her red flag displayed until she has so informed the umpires after finishing or retiring. No written protest or request for redress is required.

  C6.5 Umpire Decisions

  1. After flag Y is displayed, the umpires shall decide whether to penalize any boat. They shall signal their decision in compliance with rule C5.1, C5.2 or C5.3. However,
   1. if the umpires decide to penalize a boat, and as a result that boat will have more than two outstanding penalties, the umpires shall signal her disqualification under rule C5.4;
   2. when the umpires penalize a boat under rule C8.2 and in the same incident there is a flag Y from a boat, the umpires may disregard the flag Y.
  2. The red-flag penalty in rule C5.3 shall be used when a boat has gained a controlling position as a result of breaking a rule, but the umpires are not certain that the conditions for an additional umpire-initiated penalty have been fulfilled.

  C6.6 Protest Committee Decisions

  1. The protest committee may take evidence in any way it considers appropriate and may communicate its decision orally.
  2. If the protest committee decides that a breach of a rule has had no significant effect on the outcome of the match, it may
   1. impose a penalty of one point or part of one point;
   2. order a resail; or
   3. make another arrangement it decides is equitable, which may be to impose no penalty.
  3. The penalty for breaking rule 14 when damage or injury results will be at the discretion of the protest committee, and may include exclusion from further races in the event.

  C6.7

  Add new rule N1.10 to Appendix N:

  N1.10

  In rule N.1, one International Umpire may be appointed to the jury, or a panel of it, in place of one International Judge.

  C7 PENALTY SYSTEM

  C7.1 Deleted Rule

  Rule 44 is deleted.

  C7.2 All Penalties

  1. A penalized boat may delay taking a penalty within the limitations of rule C7.3 and shall take it as follows:
   1. When on a leg of the course to a windward mark, she shall gybe and, as soon as reasonably possible, luff to a close-hauled course.
   2. When on a leg of the course to a leeward mark or the finishing line, she shall tack and, as soon as reasonably possible, bear away to a course that is more than ninety degrees from the true wind.
  2. Add to rule 2: ‘When racing, a boat need not take a penalty unless signalled to do so by an umpire.’
  3. A boat completes a leg of the course when any part of her hull crosses the extension of the line from the previous mark through the mark she is rounding, or on the last leg when she finishes.
  4. A penalized boat shall not be recorded as having finished until she takes her penalty and her hull is completely on the course side of the line and she then finishes, unless the penalty is cancelled before or after she crosses the finishing line.
  5. If a boat has one or two outstanding penalties and the other boat in her match is penalized, one penalty for each boat shall be cancelled except that a red-flag penalty shall not cancel or be cancelled by another penalty.
  6. If one boat has finished and is no longer racing, and the other boat has an outstanding penalty, the umpires may cancel the outstanding penalty.

  C7.3 Penalty Limitations

  1. A boat taking a penalty that includes a tack shall have the spinnaker head below the main-boom gooseneck from the time she passes head to wind until she is on a close-hauled course.
  2. No part of a penalty may be taken inside the zone of a rounding mark that begins, bounds or ends the leg the boat is on.
  3. If a boat has one outstanding penalty, she may take the penalty any time after starting and before finishing. If a boat has two outstanding penalties, she shall take one of them as soon as reasonably possible, but not before starting.
  4. When the umpires display a red flag with or soon after a penalty flag, the penalized boat shall take a penalty as soon as reasonably possible, but not before starting.

  C7.4 Taking and Completing Penalties

  1. When a boat with an outstanding penalty is on a leg to a windward mark and gybes, or is on a leg to a leeward mark or the finishing line and passes head to wind, she is taking a penalty.
  2. When a boat taking a penalty either does not take the penalty correctly or does not complete the penalty as soon as reasonably possible, she is no longer taking a penalty. The umpires shall signal this as required by rule C5.6.
  3. The umpire boat for each match shall display blue or yellow flags or shapes, each flag or shape indicating one outstanding penalty. When a boat has taken a penalty, or a penalty has been cancelled, one flag or shape shall be removed, with the appropriate sound signal. Failure of the umpires to signal correctly shall not change the number of penalties outstanding.

  C8 PENALTIES INITIATED BY UMPIRES

  C8.1 Rule Changes

  Rules 60.2(a) and 60.3(a) do not apply to rules for which penalties may be imposed by umpires.

  C8.2

  When the umpires decide that a boat has broken rule 31, 42, C4, C7.3(c) or C7.3(d) she shall be penalized by signalling her under rule C5.2 or C5.3. However, if a boat is penalized for breaking a rule of Part 2 and if she in the same incident breaks rule 31, she shall not be penalized for breaking rule 31. Furthermore, a boat that displays an incorrect flag or does not display the correct flag shall be warned orally and given an opportunity to correct the error before being penalized.

  C8.3

  When the umpires decide that a boat has

  1. gained an advantage by breaking a rule after allowing for a penalty,
  2. deliberately broken a rule, or
  3. committed a breach of sportsmanship, she shall be penalized under rule C5.2, C5.3 or C5.4.

  C8.4

  If the umpires or protest committee members decide that a boat may have broken a rule other than those listed in rules C6.1(a) and C6.2, they shall so inform the protest committee for its action under rule 60.3 and rule C6.6 when appropriate.

  C8.5

  When, after one boat has started, the umpires are satisfied that the other boat will not start, they may signal under rule C5.4 that the boat that did not start is disqualified and the match is terminated.

  C8.6

  When the match umpires, together with at least one other umpire, decide that a boat has broken rule 14 and damage resulted, they may impose a points-penalty without a hearing. The competitor shall be informed of the penalty as soon as practicable and, at the time of being so informed, may request a hearing. The protest committee shall then proceed under rule C6.6. Any penalty decided by the protest committee may be more than the penalty imposed by the umpires. When the umpires decide that a penalty greater than one point is appropriate, they shall act under rule C8.4.

  C9 REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS; OTHER PROCEEDINGS

  C9.1

  There shall be no request for redress or an appeal from a decision made under rule C5, C6, C7 or C8. In rule 66 the third sentence is changed to: ‘A party to the hearing may not ask for a reopening.’

  C9.2

  A competitor may not base a request for redress on a claim that an action by an official boat was improper. The protest committee may decide to consider giving redress in such circumstances but only if it believes that an official boat, including an umpire boat, may have seriously interfered with a competing boat.

  C9.3

  No proceedings of any kind may be taken in relation to any action or non-action by the umpires, except as permitted in rule C9.2.

  C10 SCORING

  C10.1

  The winning competitor of each match scores one point (half a point each for a dead heat); the loser scores no points.

  C10.2

  When a competitor withdraws from part of an event the scores of all completed races shall stand.

  C10.3

  When a single round robin is terminated before completion, or a multiple round robin is terminated during the first round robin, a competitor’s score shall be the average points scored per match sailed by the competitor. However, if any of the competitors have completed less than one third of the scheduled matches, the entire round robin shall be disregarded and, if necessary, the event declared void. For the purposes of tie-breaking in rule C11.1(a), a competitor’s score shall be the average points scored per match between the tied competitors.

  C10.4

  When a multiple round robin is terminated with an incomplete round robin, only one point shall be available for all the matches sailed between any two competitors, as follows:

  Number of matches completed
  between any two competitors
  Points for each win
  1 One point
  2 Half a point
  3 A third of a point
  (etc.)  

  C10.5

  In a round-robin series,

  1. competitors shall be placed in order of their total scores, highest score first;
  2. a competitor who has won a match but is disqualified for breaking a rule against a competitor in another match shall lose the point for that match (but the losing competitor shall not be awarded the point); and
  3. the overall position between competitors who have sailed in different groups shall be decided by the highest score.

  C10.6

  In a knockout series the sailing instructions shall state the minimum number of points required to win a series between two competitors. When a knockout series is terminated it shall be decided in favour of the competitor with the higher score.

  C10.7

  When only one boat in a match fails to sail the course, she shall be scored no points (without a hearing).

  C11 TIES

  C11.1 Round-Robin Series

  In a round-robin series competitors are assigned to one or more groups and scheduled to sail against all other competitors in their group one or more times. Each separate stage identified in the event format shall be a separate round-robin series irrespective of the number of times each competitor sails against each other competitor in that stage.

  Ties between two or more competitors in a round-robin series shall be broken by the following methods, in order, until all ties are broken. When one or more ties are only partially broken, rules C11.1(a) to C11.1(e) shall be reapplied to them. Ties shall be decided in favour of the competitor(s) who

  1. placed in order, has the highest score in the matches between the tied competitors;
  2. when the tie is between two competitors in a multiple round robin, has won the last match between the two competitors;
  3. has the most points against the competitor placed highest in the round-robin series or, if necessary, second highest, and so on until the tie is broken. When two separate ties have to be resolved but the resolution of each depends upon resolving the other, the following principles shall be used in the rule C11.1(c) procedure:
   1. the higher-place tie shall be resolved before the lower-place tie, and
   2. all the competitors in the lower-place tie shall be treated as a single competitor for the purposes of rule C11.1(c);
  4. after applying rule C10.5(c), has the highest place in the different groups, irrespective of the number of competitors in each group;
  5. has the highest place in the most recent stage of the event (fleet race, round robin, etc.).

  C11.2 Knockout Series

  Ties (including 0–0) between competitors in a knockout series shall be broken by the following methods, in order, until the tie is broken. The tie shall be decided in favour of the competitor who

  1. has the highest place in the most recent round-robin series, applying rule C11.1 if necessary;
  2. has won the most recent match in the event between the tied competitors.

  C11.3 Remaining Ties

  When rule C11.1 or C11.2 does not resolve a tie,

  1. if the tie needs to be resolved for a later stage of the event (or another event for which the event is a direct qualifier), the tie shall be broken by a sail-off when practicable. When the race committee decides that a sail-off is not practicable, the tie shall be decided in favour of the competitor who has the highest score in the round-robin series after eliminating the score for the first race for each tied competitor or, should this fail to break the tie, the second race for each tied competitor and so on until the tie is broken. When a tie is partially resolved, the remaining tie shall be broken by reapplying rule C11.1 or C11.2.
  2. to decide the winner of an event that is not a direct qualifier for another event, or the overall position between competitors eliminated in one round of a knockout series, a sail-off may be used (but not a draw).
  3. when a tie is not broken any monetary prizes or ranking points for tied places shall be added together and divided equally among the tied competitors.

  Tilbage til Kapsejladsreglerne

  TILLÆG D REGLER FOR HOLDKAPSEJLADS

  Holdkapsejladser skal sejles efter Kapsejladsreglerne med de ændringer, der fremgår af dette tillæg.

  D1 ÆNDRINGER AF KAPSEJLADSREGLERNE

  D1.1 Definitioner og reglerne i Del 2 og Del 4

  1. I definitionen zone er afstanden ændret til to skroglængder.
  2. Regel 18.2(b) er ændret til:
   Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er udvendig derefter give den indvendige båd mærke-plads. Hvis en båd er klar foran, når den når zonen, eller senere bliver klar foran idet en anden båd passerer vindøjet, skal båden, som da er klar agter, derefter give den mærke-plads.
  3. Regel 18.4 er slettet.
  4. Når sejladsbestemmelserne angiver det, er regel 20 ændret, så følgende armsignaler skal bruges ud over prajningerne:
   1. for plads til at stagvende, gentagen og tydelig pegen mod luv, og
   2. for ‘vend selv’, gentagen og tydelig pegen på den anden båd og vinken med armen mod luv.
  5. Regel 23.1 er ændret til: Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, som ikke kapsejler, ikke genere en båd, som kapsejler, og en båd, der har fuldført, må ikke genere en båd, der ikke har fuldført.
  6. Tilføj ny regel 23.3: Når både i forskellige sejladser mødes, skal enhver kursændring fra hver af dem være i overensstemmelse med en regel eller et forsøg på at vinde sin egen sejlads.
  7. Tilføj til regel 41:
   (e) hjælp fra en anden båd på sit hold såfremt elektronisk udstyr ikke benyttes.
  8. Regel 45 er slettet.

  D1.2 Protester og anmodninger om godtgørelse

  1. Regel 60.1 er ændret til:
   En båd må:
   1. protestere mod en anden båd, men ikke for et påstået brud på en regel i Del 2, medmindre den var involveret i hændelsen, eller hændelsen involverede berøring mellem medlemmer af det modsatte hold, eller
   2. anmode om godtgørelse.
  2. Regel 61.1(a) er ændret, så båden må fjerne det røde flag, efter det har været tydeligt vist.
  3. Båden, som anmoder om godtgørelse for en hændelse i kapsejladsområdet, skal vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed efter hændelsen. Den skal føre flaget, indtil det er bekræftet af kapsejladskomitéen eller en opmand.
  4. Kapsejladskomitéen eller protestkomitéen må ikke protestere mod en båd for brud på en regel i Del 2, regel 31 eller regel 42, undtagen
   1. hvis den er baseret på en rapport fra en opmand efter et sort og hvidt flag har været vist, eller
   2. regel 14 efter modtagelse af en rapport omkring personskade eller fysisk skade fra en hvilken som helst kilde.
  5. Protester og anmodninger om godtgørelser behøver ikke være skriftlige. Protestkomitéen kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder passende, og den kan meddele sin afgørelse mundtligt.
  6. En båd er ikke berettiget til godtgørelse for en personskade eller fysisk skade, der er forårsaget af en anden båd på dens hold.
  7. Såfremt der sker materielnedbrud på både stillet til rådighed af den organiserende myndighed, gælder regel D5.

  D1.3 Straffe

  1. Regel 44.1 er ændret til:
   En båd kan tage en en-rundes straf, når den kan have brudt en eller flere regler i Del 2, regel 31 eller regel 42 i en hændelse, mens den kapsejlede. Når en båd kan have brudt en regel i Del 2 og regel 31 i samme hændelse, behøver den ikke tage straffen for brud på regel 31.
  2. Når en båd tydeligt indikerer, at den vil påtage sig en straf i henhold til regel 44.1, skal den tage denne straf.
  3. En båd kan påtage sig en straf ved at udgå og underrette kapsejladskomitéen eller en opmand.
  4. Der vil ikke være nogen straf for brud på en regel i Del 2, såfremt hændelsen er mellem både fra det samme hold, og der ikke er berøring mellem bådene.

  D2 SEJLADSER DØMT AF OPMÆND

  D2.1 Når regel D2 gælder

  Regel D2 gælder ved sejladser, der dømmes af opmænd.
  Sejladser, der dømmes af opmænd, skal identificeres i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne eller ved at vise signalflag J senest sammen med varselssignalet.

  D2.2 Protester fra både

  Når en båd protesterer i henhold til en regel i Del 2, regel 31 eller regel 42 for en hændelse i kapsejladsområdet, er den ikke berettiget til en høring, og følgende gælder:

  1. Den skal praje ’protest’, og tydeligt vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed for begge handlinger.
  2. Bådene skal have tid til at svare.
  3. Hvis ingen båd tager en straf eller tydeligt indikerer, at den vil gøre det, skal en opmand afgøre, om nogen båd skal straffes.
  4. Hvis mere end én båd bryder en regel, skal en opmand afgøre, om nogen båd, som ikke påtog sig en straf, skal straffes.
  5. En opmand skal signalere en afgørelse i overensstemmelse med regel D2.4.

  D2.3 Straffe foranlediget af en opmand

  En opmand kan straffe en båd uden en protest fra en anden båd, rapportere hændelsen til protestkomitéen eller begge dele, når båden

  1. bryder regel 31 eller 42 og ikke tager en straf;
  2. bryder en regel i Del 2 og har berøring med en anden båd på sit hold eller med en båd i en anden sejlads, og ingen båd tager en straf;
  3. bryder en regel og dens hold opnår en fordel, selv om den, eller en anden båd på dens hold, tager en straf;
  4. bryder regel 14 og der opstår personskade eller fysisk skade;
  5. bryder regel D1.3(b);
  6. undlader at påtage sig en straf signaleret af en opmand;
  7. forbryder sig mod god sportsmanship.

  Opmanden skal signalere sin afgørelse i overensstemmelse med regel D2.4.

  D2.4 Signaler fra en opmand

  En opmand skal signalere sin afgørelse ved at afgive et langt lydsignal og vise et flag som følger:

  1. Ved ingen straf, et grønt og hvidt flag.
  2. For at straffe en eller flere både, et rødt flag. Opmanden skal praje eller signalere for at identificere hver af de straffede både.
  3. For at rapportere hændelsen til protestkomitéen, et sort og hvidt flag.

  D2.5 Straffe tildelt af opmænd

  En båd, som straffes af en opmand, skal tage en to-runders straf. Dog gælder, at når en straf tildeles i henhold til regel D2.3, og en opmand prajer eller signalerer et antal omgange, skal båden tage det pågældende antal en-rundes straffe.

  D2.6 Begrænsninger på andre procedurer

  1. Et brud på regel D2.5 må ikke være grundlag for en protest fra en båd.
  2. En afgørelse, handling eller undladelse af handling fra en opmand må ikke være
   1. grundlag for godtgørelse,
   2. grundlag for en appel i henhold til regel 70, eller
   3. grundlag for at opgive en sejlads, efter den er startet.
  3. Protestkomitéen kan beslutte at overveje at tildele godtgørelse, når den tror, en officialbåd, herunder en opmandsbåd, kan have forstyrret en deltagende båd alvorligt.

  D3 POINTGIVNING AF EN SEJLADS

  D3.1

  1. Hver båd, som fuldfører en sejlads og ikke efterfølgende udgår, skal tildeles point svarende til dens placering i mål. Alle øvrige både skal tildeles point lig med antallet af både, der var berettigede til at kapsejle.
  2. Hvis en båd tildeles en OCS, skal der lægges 10 point til dens point, medmindre den udgik hurtigst muligt efter startsignalet.
  3. Hvis en båd undlader at tage en straf pålagt af en opmand på eller i nærheden af mållinjen, skal den tildeles point som udgået.
  4. Når en båd tildeles point som udgået efter at have fuldført, skal enhver båd med en dårligere placering rykkes en placering op.
  5. Hvis en protestkomité vurderer, at en båd, som er part i en protesthøring, har brudt en regel og ikke fritages for straf,
   1. skal der, hvis båden ikke har taget en straf, lægges 6 point til dens point;
   2. kan bådens pointantal hæves, hvis bådens hold har opnået en fordel på trods af en taget eller tildelt straf;
   3. kan halvdelen eller flere vindersejladser fratages dens hold eller ingen straf kan idømmes, hvis båden har brudt regel 1 eller 2, regel 14, hvis den har forvoldt personskade eller fysisk skade, eller en regel, mens den ikke kapsejlede. Fratagne vindersejladser må ikke tildeles til noget andet hold.

  D3.2

  Når alle både på et hold har fuldført, er udgået eller har undladt at starte, skal det andet holds både, der kapsejler på dette tidspunkt, tildeles de point, de ville have opnået, hvis de havde fuldført.

  D3.3

  Holdet med det laveste samlede pointantal vinder sejladsen. Hvis pointtallene er ens, vinder det hold, der ikke har førstepladsen.

  D4 POINTGIVNING I ET STÆVNE

  D4.1 Terminologi

  1. Formatet for et stævne består af en eller flere dele.
  2. I en round-robin-del er holdene delt i én eller flere grupper, og hver gruppe er planlagt til at sejle én eller flere round-robins.
  3. En round-robin består i, at hvert hold i en gruppe sejler én gang mod alle andre hold i den gruppe.
  4. En knock-out-del består af en eller flere runder, hvori hvert team sejler en match. En match er én eller flere sejladser mellem to hold.

  D4.2 Stævneformat

  1. Sejladsbestemmelserne skal angive formatet og delene for stævnet og enhver speciel regel for pointgivning.
  2. For at afslutte et stævne kan kapsejladskomitéen ændre eller afslutte enhver del af formatet på ethvert rimeligt tidspunkt under hensyntagen til antallet af deltagere, vejret, tidsbegrænsninger og andre relevante faktorer.

  D4.3 Pointgivning af en round-robin-del

  1. Holdene i en round-robin-gruppe skal rangordnes efter antal vundne sejladser, med det højeste antal først. Hvis holdene ikke har gennemført det samme antal sejladser, skal de rangordnes efter andel af vundne sejladser, med den højeste andel først.
  2. Hvis en round-robin afbrydes, når færre end 80 % af de planlagte sejladser er gennemført, skal resultaterne ikke medtages, men skal anvendes til at bryde pointlighed mellem de hold i gruppen, som alle sejlede mod hinanden i den afbrudte round-robin.
  3. Resultater fra en tidligere round-robin-del skal kun bringes med videre, hvis det er angivet i sejladsbestemmelserne.

  D4.4 Pointlighed af et round-robin-del

  Pointlighed i en round-robin-del skal udelukkende brydes med delens resultater.

  1. Hvis holdene med pointlighed alle har sejlet mod hinanden mindst én gang i round-robin-delen, skal pointligheden brydes i nedenstående rækkefølge.
   1. Procentdel af vundne sejladser i alle sejladser mellem holdene med pointlighed, med den højeste procentdel først;
   2. Gennemsnitligt pointtal pr. sejlads i alle sejladser mellem holdene med pointlighed, med det laveste pointtal først;
   3. Hvis to hold fortsat har pointlighed, vinderen af sidste sejlads mellem dem;
   4. Gennemsnitligt pointtal pr. sejlads i alle sejladser mod fælles modstandere; med laveste pointtal først;
   5. En omsejlads hvis muligt, ellers lodtrækning.
  2. Ellers skal pointligheden brydes ved kun at benytte ovenstående punkt (4) og (5).
  3. Når pointligheden er delvist brudt ved et af ovenstående punkter, skal den tilbageværende pointlighed brydes i henhold til D4.4(a) og (b), som det er passende.

  D4.5 Pointgivning af en knock-out-del

  1. En runde må ikke pointgives, medmindre mindst én sejlads er gennemført i hver match i den runde. Finalen og petit-finalen er separate runder.
  2. Vinderen af en match er det hold, som først opnår det antal vundne sejladser, som er angivet i sejladsbestemmelserne. Hvis en match afsluttes, er vinderen holdet med det højeste antal vundne sejladser i den match; eller, hvis der er pointlighed, holdet, der har vundet matchens sidste sejlads.
   1. Hold, der vinder i en runde skal rangeres foran dem, der taber.
   2. Hold, der taber i en runde, og ikke skal sejle flere sejladser, skal rangeres ens.
   3. I en runde, der ikke pointgives, skal hold rangeres efter deres placering i den foregående del i stævnet, og hold fra forskellige grupper skal rangeres separat.

  D5 MATERIELNEDBRUD, NÅR BÅDE STILLES TIL RÅDIGHED AF DEN ORGANISERENDE MYNDIGHED

  D5.1

  Regel D5 gælder, når både stilles til rådighed af den organiserende myndighed.

  D5.2

  Når en båd har materielnedbrud i kapsejladsområdet, kan den anmode om ændring af sin pointgivning ved at vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed efter materielnedbruddet og indtil det er observeret af kapsejladskomitéen eller af en opmand. Hvis muligt, skal båden fortsætte med at kapsejle.

  D5.3

  Kapsejladskomitéen skal afgøre anmodninger om ændringer i pointgivningen i henhold til regel D5.4 og D5.5. Den kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder passende, og kan meddele sin afgørelse mundtligt.

  D5.4

  Såfremt kapsejladskomitéen afgør, at bådens endelige placering blev væsentligt forringet, at besætningen var uden skyld i materielnedbruddet, og at en rimelig kompetent besætning under tilsvarende omstændigheder ikke ville have været i stand til at undgå materielnedbruddet, skal den tage så retfærdig en beslutning som muligt. Denne kan være at opgive sejladsen og sejle den om, eller, hvis bådens endelige placering var forudsigelig, at tildele den point svarende til denne placering. Enhver tvivl om en båds placering, da materielnedbruddet opstod, skal gå imod den.

  D5.5

  Besætningen må normalt ikke pålægges skylden for et materielnedbrud forårsaget af defekter ved udstyr, der er stillet til rådighed, eller af en modstanders brud på en regel, mens den skal anses som ansvarlig for et materielnedbrud forårsaget af skødesløs håndtering, kæntring eller en brud på en regel begået af en båd på samme hold. Hvis der er tvivl, skal det antages, at materielnedbruddet ikke var besætningens skyld.

  Tilbage til Kapsejladsreglerne

  TILLÆG E REGLER FOR RADIOSTYREDE BÅDE

  Kapsejladser for radiostyrede både skal sejles efter Kapsejladsreglerne med de ændringer, der fremgår af dette tillæg.

  Note: En testregel for kapsejlads med radiostyrede både dømt af opmænd er tilgængelig på World Sailings hjemmeside (www.sailing.org).

  E1 ÆNDRINGER TIL DEFINITIONERNE, TERMINOLOGI OG REGLERNE I DEL 1, 2 OG 7

  E1.1 Definitioner

  Tilføj til definitionen interessekonflikt:
  Dog har en observatør ikke en interessekonflikt udelukkende på grund af at være deltager.

  I definitionen zone er afstanden ændret til fire skroglængder.
  Tilføj ny definition:
  Ude af stand til at manøvrere
  En båd er ude af stand til at manøvrere, så længe den er ude af stand til at fortsætte i heatet.

  E1.2 Terminologi

  Afsnittet Terminologi i Introduktionen er ændret således:

  1. ‘Båd’ betyder en sejlbåd, der er styret af radiosignaler og ikke har nogen besætning. I reglerne i Del 1 og Del 5, regel E6 og definitionerne part og protest omfatter ’båd’ dog også den deltager, som styrer den.
  2. ’Deltager’ betyder den person, der er udpeget til at styre en båd ved hjælp af radiosignaler.
  3. Udskift ‘kapsejlads’ med ‘heat’ i Kapsejladsreglerne men ikke i tillæggene. I Tillæg E består en kapsejlads af ét eller flere heat og er afsluttet, når det sidste heat i kapsejladsen er afsluttet.

  E1.3 Reglerne i Del 1, 2 og 7

  1. Regel 1.2 er slettet.
  2. Prajninger efter regel 20.1 og 20.3 skal inkludere ordene ‘plads’ eller ‘vend’ samt sejlnummer på den prajende båd i vilkårlig rækkefølge.
  3. Regel 22 er ændret til: Såfremt det er muligt, skal en båd undgå en båd, der er ude af stand til at manøvrere.
  4. Regel 90.2(c) er ændret til:
   Ændringer til sejladsbestemmelserne kan før varselssignalet for den relevante kapsejlads eller heat meddeles mundtligt til alle deltagere, der er berørt. Når det er relevant, skal ændringerne bekræftes skriftligt.

  E2 YDERLIGERE REGLER NÅR DER KAPSEJLES

  Regel E2 gælder kun, når både kapsejler.

  E2.1 Krav til prajning

  1. En prajning skal gives og gentages efter behov, så de deltagere prajningen er rettet mod, med rimelighed kan forventes at høre den.
  2. Når en regel kræver, at en båd prajer eller besvarer en prajning, skal prajningen foretages af den deltager der styrer båden.
  3. De individuelle cifre i en båds sejlnummer skal prajes; for eksempel ‘et fem’, ikke ‘femten’.

  E2.2 Rådgivning

  En deltager må ikke give taktisk eller strategisk råd til en deltager, som styrer en båd, der kapsejler.

  E2.3 Båd uden radiostyring

  En deltager, der mister radiostyringen af sin båd, skal straks praje ‘(Bådens sejlnummer) ude af kontrol’, og båden skal udgå.

  E2.4 Senderantenner

  Hvis en senderantenne er længere end 200 mm, når den er trukket ud, skal spidsen være forsynet med tilstrækkelig beskyttelse.

  E2.5 Radiointerferens

  Transmission af radiosignaler, der interfererer med styringen af andre både, er forbudt. En deltager, som har brudt denne regel, må ikke kapsejle igen, før kapsejladskomitéen giver tilladelse dertil.

  E3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS

  E3.1 Kontrolområde

  Medmindre sejladsbestemmelserne angiver et kontrolområde skal det være ubegrænset. Deltagere skal opholde sig i dette område, når de styrer både, der kapsejler, undtagen kortvarigt for at håndtere og derefter frigøre eller gensøsætte båden.

  E3.2 Søsætningsområde

  Medmindre sejladsbestemmelserne angiver et søsætnings-
  område samt dets anvendelse skal det være ubegrænset.

  E3.3 Banekort

  Når sejladsbestemmelserne kræver at der vises et banekort, skal det være lokaliseret i eller tæt ved kontrolområdet.

  E3.4 Starte og fuldføre

  1. Regel 26 er ændret til:
   Heats skal startes med varsels-, klar- og startsignaler med et minuts mellemrum. I det sidste minut før startsignalet, skal der yderligere gives lydsignaler eller mundtlige signaler hver tiende sekund, og i de sidste ti sekunder, hvert sekund. Tidspunktet for ethvert signal er fra starten af lydsignalet.
  2. Start- og mållinjen skal være mellem banesiderne af start- og målmærkerne.

  E3.5 Individuel tilbagekaldelse

  Regel 29.1 er ændret til:
  Når nogen del af en båds skrog ved dens startsignal er på banesiden af startlinjen, eller når den skal overholde regel 30.1, skal kapsejladskomitéen straks praje ’Tilbagekaldelse (sejlnumre)’. Hvis regel 30.3 eller 30.4 gælder, gælder denne regel ikke.

  E3.6 Generel tilbagekaldelse

  Regel 29.2 er ændret til:
  Når kapsejladskomitéen ved startsignalet ikke kan identificere både, som er på banesiden af startlinjen eller omfattet af regel 30, eller der er opstået en fejl i startproceduren, kan kapsejladskomitéen praje ’Generel tilbagekaldelse’ og give to høje lydsignaler. Varselssignalet for en ny start vil normalt blive afgivet kort derefter.

  E3.7 U-flags- og sort flags-regler

  Når kapsejladskomitéen informerer en båd om, at den har brudt regel 30.3 eller 30.4, skal båden omgående forlade bane-
  området.

  E3.8 Andre ændringer til reglerne i Del 3

  1. Regel 30.2 og 33 er slettet.
  2. Alle signaler fra kapsejladskomitéen skal afgives mundligt eller med andet lydsignal. Ingen visuelle signaler kræves, medmindre sejladsbestemmelserne angiver det.
  3. Banerne må ikke afkortes.
  4. Regel 32.1(a) er ændret til: ’som følge af dårligt vejr eller tordenvejr,’.

  E3.9 Handicappede deltagere

  Kapsejladskomitéen kan træffe eller tillade rimelige arrangementer for at hjælpe handicappede deltagere til at konkurrere på så lige vilkår som muligt.
  En båd eller den deltager, der kontrollerer den, og som modtager en sådan assistance, herunder hjælp fra en støtteperson, bryder ikke regel 41.

  E4 REGLERNE I DEL 4

  E4.1 Slettede regler i Del 4

  Reglerne 40, 44.3, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 55 og 56 er slettet.

  E4.2 Hjælp udefra

  Regel 41 er ændret til:
  En båd eller deltageren, der styrer den, må ikke modtage hjælp udefra, undtagen:

  1. hvis der er behov for hjælp, som et direkte resultat af at en deltager bliver syg, komme til skade eller i fare;
  2. hvis båden er sammenfiltrede med en anden båd, kan den anden deltager hjælpe;
  3. hvis båden er ude af stand til at manøvrere eller i fare, kan den modtage hjælp fra kapsejladskomitéen;
  4. hjælp i form af informationer, som er umiddelbart tilgængelige for alle deltagere;
  5. uopfordret information fra en uvildig kilde. En deltager er ikke en uvildig kilde medmindre denne fungerer som observatør.

  E4.3 Påtage sig en straf

  Regel 44.1 er ændret til:
  En båd kan tage en en-rundes straf, når den kan have brudt en eller flere regler i Del 2 eller regel 31 i en hændelse, der forekom mens den kapsejlede. Dog gælder

  1. når den kan have brudt en regel i Del 2 og regel 31 i samme hændelse, behøver den ikke at tage straffen for brud på regel 31,
  2. hvis båden, på trods af at have taget en straf, opnåede en fordel i heatet eller kapsejladsen, skal dens straf være yderligere en-rundes straffe indtil dens fordel er tabt;
  3. hvis båden forårsagede alvorlig skade eller den, som følge af at have brudt en regel i Del 2, forårsagede, at en anden båd blev ude af stand til at manøvrere og udgik, skal dens straf være at udgå.

  E4.4 Person, der har ansvaret

  Regel 46 er ændret til: ’Det medlem eller den organisation, som tilmeldte båden, skal udnævne deltageren. Se regel 75.’

  E5 KAPSEJLADSER MED OBSERVATØRER OG OPMÆND

  E5.1 Observatører

  1. Kapsejladskomitéen kan udpege observatører, der kan være deltagere.
  2. Observatører skal praje sejlnumrene på både, der berører et mærke eller en anden båd.
  3. Ved afslutningen af et heat, skal observatørerne underrette kapsejladskomitéen om alle uløste hændelser og undladelser af at sejle banen.

  E5.2 Regler for observatører og opmænd

  Observatører og opmænd skal opholde sig i kontrolområdet. De må ikke bruge nogen hjælp eller anordning, der giver dem en visuel fordel i forhold til deltagerne.

  E6 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE

  E6.1 Ret til at protestere

  Regel 60.1 er ændret til:
  En båd kan

  1. protestere mod en anden båd, men ikke på grund af et påstået brud på en regel i Del 2, 3 eller 4, medmindre den efter planen skulle sejle i det heat, eller
  2. anmode om godtgørelse.

  En båd eller deltager kan dog ikke protestere mod et påstået brud på regel E2 eller E3.7.

  E6.2 Protest for en deltagers regelbrud

  Når en kapsejladskomité, protestkomité eller teknisk komité hører, at en deltager kan have brudt en regel, kan den protestere mod båden, der styres af den deltager.

  E6.3 Underrette den, der protesteres imod

  Regel 61.1(a) er ændret til:
  Den protesterende båd, skal underrette den anden båd ved første rimelige lejlighed. Når dens protest drejer sig om en hændelse i kapsejladsområdet, skal den praje ’(Sit eget sejlnummer) protesterer mod (den anden båds sejlnummer)’.

  E6.4 Underrette kapsejladskomitéen

  Båden der protesterer eller anmoder om godtgørelse for en hændelse mens den kapsejler, skal underrette kapsejladskomitéen ved første rimelige lejlighed efter, at den fuldfører eller udgår.

  E6.5 Tidsfrister

  En protest, anmodning om godtgørelse eller anmodning om genåbning skal indleveres til kapsejladskomitéen senest ti minutter efter den sidste båd i heatet fuldfører eller efter den relevante hændelse, hvilket tidspunkt der måtte være det seneste.

  E6.6 Godtgørelse

  Tilføj til regel 62.1:
  (e) udefrakommende radiointerferens anerkendt af kapsejladskomitéen, eller
  (f) blevet ude af stand til at manøvrere, på grund af en handling fra en båd, der brød en regel i Del 2, eller fra et fartøj, der ikke kapsejlede, og som skulle holde klar.

  E6.7 Ret til at være til stede

  I regel 63.3(a) erstattes ’skal repræsentanterne for bådene have været om bord’ med ’skal repræsentanten for hver båd være deltageren, der er udpeget til at styre den.

  E6.8 Høre forklaringer og fastlægge kendsgerninger

  Tilføj ny regel 63.6(e):
  (e) Hvis protesten angår et påstået brud på en regel i Del 2, 3 eller 4, skal ethvert vidne have været i kontrolområdet på tidspunktet for hændelsen. Hvis vidnet er en deltager, der ikke fungerede som observatør, skal den pågældende have været planlagt til at have kapsejlet i det relevante heat.

  E6.9 Beslutninger om godtgørelse

  Tilføj til regel 64.3:
  Hvis en båd gives godtgørelse på grund af skade, skal dens godtgørelse inkludere rimelig tid, men ikke mere end 30 minutter, til at udføre reparationer før dens næste heat.

  E7 STRAFFE

  Når protestkomitéen beslutter, at en båd, der var part i en høring, har brudt en regel, bortset fra en regel i Del 2, 3 eller 4, skal den enten

  1. diskvalificere båden eller lægge et vilkårligt antal point (inklusive nul og brøkdele af point) til dens pointtal. Straffen skal, såfremt det er muligt, tillægges pointtallet i det heat, hvor reglen blev brudt. Ellers skal den tillægges bådens pointtal i næste heat eller kapsejlads. Når der tillægges point, må de øvrige bådes pointtal ikke ændres, eller
  2. kræve at den tager en eller flere en-rundes straffe så hurtigt som muligt efter startsignalet i dens næste heat, som startes og ikke efterfølgende tilbagekaldes eller opgives.

  Hvis båden har brudt en regel i Tillæg G eller regel E8, skal protestkomitéen dog handle i henhold til regel G4.

  E8 ÆNDRINGER TIL TILLÆG G, IDENTIFIKATION PÅ SEJL

  Regel G1, undtagen skemaet med Nationale Sejlnummer, er ændret til:

  G1 World Sailing og IRSA klassebåde

  Denne regel gælder for enhver båd, fra en klasse der er administreret, eller godkendt af World Sailing, eller af the Internationale Radio Sailing Association (IRSA).

  G1.1 Identifikation

  1. En båd fra en World Sailing eller IRSA klasse skal vise sit klasselogo, nationsbogstaver og sejlnummer, som angivet i regel G1, medmindre dens klasseregler angiver noget andet.
  2. Ved verdens- eller kontinentalmesterskaber, skal sejl overholde disse regler. Ved andre stævner skal de overholde disse regler, eller de regler som var gældende, på det tidspunkt de fik udstedt deres certifikat.

  G1.2 Nationsbogstaver

  Ved alle internationale stævner skal en båd vise nationsbogstaver i overensstemmelse med skemaet Nationsbogstaver som følger:

  1. når den er tilmeldt i henhold til 75(a), den nationale myndighed af dens nationalitet, bopæl, ejerens eller medlemmets tilknytning.
  2. når den er tilmeldt i henhold til 75(b), den nationale myndighed, af organisationen der tilmeldte den.

  Ved anvendelse af denne regel, er internationale stævner verdensmesterskaber, kontinentale mesterskaber, og stævner, der er angivet som internationale stævner i deres indbydelser og sejladsbestemmelser.

  Note: En opdateret version af skemaet Nationsbogstaver er tilgængelig på World Sailings hjemmeside (www.sailing.org).

  G1.3 Sejlnumre

  1. Sejlnummeret skal være de sidste 2 cifre af bådens registreringsnummer, eller af deltagerens, eller af ejerens personlige nummer, tildelt af den relevante udstedende myndighed.
  2. Når der er konflikt mellem sejlnumre, eller når et sejlnummer kan fejllæses, skal kapsejladskomitéen kræve, at sejlnummeret på en eller flere både ændres til numeriske alternativer.

  G1.4 Specifikationer

  1. Nationsbogstaver og sejlnumre skal bestå af store bogstaver og arabiske tal, være let læselige og i samme farve. Skrifttyper, der findes i handelen, og som har samme eller bedre læsbarhed end ‘Helvetica’ accepteres.
  2. Højden og afstanden af sejlnummer og bogstaver skal være som følger:
  Dimension Minimum Maksimum
  Højde på sejlnumre 100 mm 110 mm
  Afstand til tilstødende
  sejlnumre
  20 mm 30 mm
  Højde på nationsbogstaver 60 mm 70 mm
  Afstand til tilstødende
  nationsbogstaver
  13 mm 23 mm

  G1.5 Placering

  1. Klassemærke, sejlnumre og nationbogstaver skal placeres
   1. på begge sider af sejlet,
   2. med dem på styrbord side skal være øverst,
   3. tilnærmelsesvis vandret
   4. med ikke mindre end 40 mm lodret afstand mellem numre og bogstaver på den modsatte side af sejlet og
   5. med ikke mindre end 20 mm lodret afstand mellem klassemærket på den modsatte side af sejlet.

    Dog kan symmetriske, eller omvendte klassemærke placeres imod hinanden.

  2. På et storsejl skal sejlnumre placeres
   1. under klassemærket,
   2. over linjen der er vinkelret på forliget igennem kvartagterligspunktet,
   3. over nationalbogstaver og
   4. med tilstrækkelig plads foran sejlnummeret for et præfabrikeret ’1’.

  G1.6 Undtagelser

  1. Når størrelsen af sejlet forhindrer overholdelse af
   regel G1.2, Nationalbogstaver, skal undtagelser til regel G1.2, G1.4 og G1.5 ske i den følgende orden. Nationalbogstaver skal
   1. være anbragt lodret under sejlnumrene medmindre end 30 mm, men ikke mindre end 20 mm,
   2. være anbragt på modsatte sider af sejlet medmindre end 30 mm, men ikke mindre end 20 mm,
   3. være reduceret i højden til mindre end 45 mm, men ikke mindre end 40 mm,
   4. være udeladt.
  2. Når størrelsen af sejlet forhindrer overholdelse af regel G1.3, Sejlnumre, skal undtagelser til regel G1.4 og G1.5 ske i den følgende orden. Sejlnumre skal
   1. forlænges ud over den specificerede linje,
   2. være anbragt på modsatte sider af sejlet medmindre end 30 mm, men ikke mindre end 20 mm,
   3. reduceres i højden til mindre end 90 mm, men ikke mindre end 80 mm,
   4. udelades på alle, undtagen på det største sejl,
   5. reduceres i højden indtil de passer på det største sejl.

  Tilbage til Kapsejladsreglerne

  TILLÆG F REGLER FOR KITEBOARDING

  Banesejlads for kiteboards skal sejles i henhold til Kapsejladsreglerne som ændret af dette tillæg. Ordet ’båd’ som anvendt i andre dele af reglerne betyder ’kiteboard’ eller ’båd’, som det er passende.

  Note: Regler for andre kiteboard-kapsejladsformater (så som Short Track, Kitecross, Slalom, Boarder X) eller andre kiteboardkonkurrencer (så som Freestyle, Wave, Big Air, Speed) er ikke inkluderet i dette tillæg. Links til seneste versioner af disse regler er tilgængelige på World Sailings hjemmeside (www.sailing.org).

  ÆNDRINGER TIL DEFINITIONERNE - TILLÆG F

  Definitionerne fuldføre, halse, styrbord eller bagbord, hindring, holde klar, klar agter og klar foran; overlap, og luv, mærke-plads, starte og zone er ændret til:

  Fuldføre

  Et kiteboard fuldfører, når deltageren er i kontakt med skroget, og når nogen del af dets skrog eller deltageren krydser mållinjen i retning fra banesiden, efter det er startet. Det har imidlertid ikke fuldført, hvis det efter at have krydset mållinjen

  1. tager en straf i henhold til regel 44.2,
  2. retter en fejl begået ved mållinjen relateret til at sejle banen eller
  3. fortsætter med at sejle banen.

  Halse, styrbord eller bagbord

  Et kiteboard er på den halse, styrbord eller bagbord, svarende til den af deltagerens hænder, der ville være forrest, hvis deltageren var i normal sejladsstilling (sejlende ‘heel side’ med begge hænder på baren, uden armene krydset). Et kiteboard er på styrbord halse, når deltagerens højre hånd ville være forrest, og er på bagbord halse, når deltagerens venstre hånd ville være forrest.

  Hindring

  En genstand, som et kiteboard ikke vil kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring eller flytte sin kite, hvis det styrede direkte på genstanden og var 10 meter fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og en genstand, et område eller en linje angivet som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er et kapsejlende kiteboard ikke en hindring for andre kiteboards, medmindre de skal holde klar af det, eller når regel 22 gælder, skal undgå det. Et fartøj som er let, herunder et kapsejlende kiteboard, er aldrig en fortsat hindring.

  Holde klar

  Et kiteboard holder klar af et kiteboard med retten til vejen

  1. hvis kiteboardet med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve foretage sig noget for at undvige, og
  2. når kiteboardene overlapper, hvis kiteboardet med retten til vejen også kan ændre kurs i begge retninger eller flytte sin kite i en hvilken som helst retning, uden at der omgående bliver berøring.

  Klar agter og klar foran; overlap

  Et kiteboard er klar agter af et andet, når dets skrog er agten for en linje trukket tværs fra det agterste punkt på det andet kiteboards skrog. Det andet kiteboard er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når et kiteboard mellem dem overlapper dem begge. Hvis der er begrundet tvivl om, hvorvidt to kiteboards er overlappet, skal det antages, at de ikke er. Disse udtryk gælder altid for kiteboards på samme halse. De gælder kun for kiteboards på modsatte halser, når begge kiteboards sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning.

  Læ og luv

  Et kiteboards side er den side, som er, eller når det er i vindøjet var, bort fra vinden. Når det sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dets side imidlertid den, hvor det fører sin kite. Den anden side er dets luv side. Når to kiteboards på samme halse overlapper, er det kiteboard, hvis skrog er på side af det andet det kiteboard. Det andet er det luv kiteboard.

  Mærke-plads

  Plads for et kiteboard til at sejle dets rigtige kurs for at passere et mærke på den forlangte side.

  Starte

  Et kiteboard starter, når dets skrog eller deltageren passerer startlinjen fra startsiden mod banesiden, efter at dets skrog og deltager, ved eller efter dets startsignal, har været helt på startsiden af startlinjen, og det har overholdt regel 30.1, hvis den gælder.

  Zone

  Området omkring et mærke inden for en afstand af 30 meter. Et kiteboard er i zonen, når nogen del af dets skrog befinder sig i zonen.

  Tilføj følgende definitioner:

  Bringe sig på ret køl

  1. Et kiteboard er ved at bringe sig på ret køl fra det tidspunkt, det mister styrefart, og indtil det har genvundet den, medmindre det er kæntret.
  2. Et kiteboard er ved at bringe sig på ret køl fra det tidspunkt, dets kite er fri af vandet, og indtil det har styrefart.

  Kæntret

  Et kiteboard er kæntret hvis

  1. dets kite er i vandet, eller
  2. dets liner er sammenfiltret med et andet kiteboards liner.

  Springe

  Et kiteboard springer, når dets skrog, dets udstyr og deltageren er fri af vandet.

  F1 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 1

  [Ingen ændringer]

  F2 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 2

  DEL 2 – INDLEDNING

  I anden sætning af den indledende tekst er ’personskade eller alvorlig skade’ ændret til ’personskade, alvorlig skade eller en sammenfiltring’.

  13 UNDER STAGVENDING

  Regel 13 er slettet.

  16 ÆNDRE KURS ELLER KITEPOSITION

  Regel 16 er ændret til:

  16.1

  Når et kiteboard med retten til vejen ændrer kurs eller placering af kiten, skal det give det andet kiteboard plads til at forsætte med at holde klar.

  16.2

  Desuden gælder på kryds, at når et kiteboard på bagbord halse holder klar ved at styre en kurs for at passere til læ af et kiteboard på styrbord halse, må kiteboardet på styrbord halse ikke falde af eller ændre placering af sin kite, hvis kiteboardet på bagbord halse som følge heraf skal ændre kurs eller placering af sin kite øjeblikkeligt for fortsat at holde klar.

  17 PÅ SAMME HALSE; RIGTIG KURS

  Regel 17 er slettet.

  18 MÆRKE-PLADS

  Regel 18 er ændret til:

  18.1 Når regel 18 gælder

  Regel 18 gælder mellem kiteboards, når de skal passere et mærke på samme side og mindst ét af dem er i zonen.

  Den gælder imidlertid ikke

  1. mellem et kiteboard, som sejler imod mærket, og et, som sejler bort fra det, eller
  2. mellem kiteboards på modsatte halser.

  Regel 18 gælder ikke længere mellem kiteboards, når mærke-plads er blevet givet.

  18.2 Give mærke-plads

  1. Når det første kiteboard når zonen,
   1. hvis kiteboards overlapper, skal det kiteboard, som da er udvendig, derefter give det indvendige kiteboard mærke-plads.
   2. hvis kiteboards ikke overlapper, skal kiteboardet, som ikke har nået zonen, derefter give mærke-plads.
  2. Hvis kiteboardet med ret til mærke-plads forlader zonen, falder retten til mærke-plads bort og regel 18.2(a) anvendes igen, om nødvendigt, baseret på forholdet mellem kiteboards på det tidspunkt regel 18.2(a) atter anvendes.
  3. Hvis et kiteboard har opnået et indvendigt overlap, og det udvendige kiteboard, fra overlappets begyndelse, har været ude af stand til at give mærke-plads, er det ikke forpligtet til at give det.

  18.3 Stagvending og bomning

  Når et indvendigt overlappet kiteboard med retten til vejen er nødt til at ændre halse ved et mærke for at sejle sin rigtige kurs, må det, før det ændrer halse, ikke sejle længere fra mærket end nødvendigt for at sejle den kurs. Regel 18.3 gælder ikke ved et gate-mærke eller et målmærke og et kiteboard må ikke straffes for brud på denne regel medmindre et andet kiteboards kurs blev påvirket af dette regelbrud.

  20 PLADS TIL AT STAGVENDE VED EN HINDRING

  Regel 20.1(a) er ændret til:

  1. det nærmer sig en hindring og for sikkert at undgå den snart vil være nødt til at lave en væsentlig kursændring eller ændre placering af sin kite, og

  Tilføj ny regel 20.5:

  20.5 Armsignaler

  I tilknytning til prajningerne er der krav om følgende armsignaler

  1. for plads til at stagvende, gentagne og tydelige cirkelbevægelser med en hånd over hovedet, og
  2. for ‘vend selv’, gentagen og tydelig pegen på det andet kiteboard og vinken med armen mod luv.

  Afsnit D - Indledning

  Indledningen i Afsnit D er ændret til:
  Når regel 21 eller 22 gælder mellem to kiteboards, gælder reglerne i Afsnit A og C ikke.

  21 FEJL VED STARTEN; TAGE STRAFFE; SPRINGE

  Regel 21.3 er ændret, og ny regel 22.4 er tilføjet:

  21.3

  I det sidste minut før startsignalet, skal et kiteboard der stopper, sætter farten betydeligt ned, eller et, der ikke har betydelig fremdrift, holde klar af alle andre, medmindre det uforsætligt er kæntret.

  21.4

  Et kiteboard, der springer, skal holde klar af et, der ikke gør det.

  22 KÆNTRET; BRINGE SIG PÅ RET KØL; PÅ GRUND; I FÆRD MED REDNINGSMANØVRE

  Regel 22 er ændret til:

  22.1

  Hvis det er muligt, skal et kiteboard undgå et kiteboard, der er kæntret, er grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare.

  22.2

  Et kiteboard, der bringer sig på ret køl, skal holde klar af et kiteboard, der ikke gør det.

  F3 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 3

  26 START AF KAPSEJLADSER

  Regel 26 er ændret til:
  En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal.

  Minutter før
  startsignalet
  Visuelt signal Lydsignal Betydning
  3 Klasseflag Et Varselssignal
  2 U eller sort flag Et Klarsignal
  1 U eller sort
  flag nedhales
  Et langt Et-minut-signal
  0 Klasseflag nedhales Et Startsignal

  29 TILBAGEKALDELSER

  Regel 29.1 er slettet.

  30 STRAFFE I FORBINDELSE MED STARTEN

  Regel 30.1 og 30.2 er slettet.
  I regel 30.3 og 30.4 er ’skrog’ ændret til ’skrog eller deltager’.
  I regel 30.4 er ‘sejlnummer’ ændret til ‘deltagernummer’.

  31 BERØRING AF ET MÆRKE

  Regel 31 er ændret til:
  Et kiteboard, der kapsejler, må ikke berøre et luv mærke.

  36 OMSTART ELLER OMSEJLADS

  Regel 36(b) er ændret til:
  (b) forårsage at et kiteboard straffes, undtagen i henhold til regel 2, 30.2, 30.4 eller 69 eller i henhold til regel 14 når det har forårsaget personskade, alvorlig skade eller en sammenfiltring.

  F4 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 4

  41 HJÆLP UDEFRA

  Tilføj ny regel 41(e) og 41(f):
  (e) hjælp fra en anden deltager i den samme sejlads til at hjælpe med genopsætning;
  (f) hjælp til at skifte udstyr, men kun i opsætningsområdet.

  42 FREMDRIFTSMIDLER

  Regel 42 er ændret til:

  42.1 Grundregel

  Bortset fra hvad der er tilladt i henhold til regel 42.2 skal et kiteboard konkurrere ved udelukkende at benytte vinden og vandet til at øge, bevare eller nedsætte sin fart.

  42.2 Undtagelser

  1. Et kiteboard må fremdrives ved deltagerens egne handlinger på kiteboardet.
  2. En deltager må svømme, gå eller padle, mens kiteboardet er kæntret eller bringer sig på ret køl, forudsat at kiteboardet ikke derved opnår en betydelig fordel i kapsejladsen.
  3. Alle fremdrivningsmidler må anvendes for at hjælpe en person eller et andet fartøj, der er i fare.

  43 FRITAGELSE FOR STRAF

  Regel 43.1(c) er ændret til:
  (c) Et kiteboard med retten til vejen, eller et kiteboard, der sejler i henhold til den plads eller mærke-plads, som det er berettiget til, skal fritages for straf, hvis det bryder regel 14, såfremt berøringen ikke medfører skade, personskade eller en sammenfiltring.

  Tilføj ny regel 43.1(d):
  (d) Når et kiteboard bryder regel 15, og der ikke er berøring, fritages det for straf.

  44 STRAFFE VED TIDSPUNKTET FOR EN HÆNDELSE

  Regel 44.1 og 44.2 er ændret til:

  44.1 Påtage sig en straf

  Et kiteboard kan tage en en-rundes straf, når det kan have brudt en eller flere regler i Del 2 eller regel 31, i en hændelse, mens det kapsejler. Alternativt kan indbydelsen eller sejladsbestemmelserne angive brugen af pointstraf eller en anden straf, i hvilket tilfælde denne straf erstatter en-rundes straf. Imidlertid gælder det, at

  1. når et kiteboard kan have brudt en regel i Del 2 og regel 31 i samme hændelse, behøver det ikke tage straffen for brud på regel 31, og
  2. hvis kiteboardet forårsagede personskade, alvorlig skade eller en sammenfiltring, eller, på trods af at have taget en straf, opnåede en betydelig fordel eller forårsagede en betydelig ulempe for det andet kiteboard i kapsejladsen eller rækken af kapsejladser ved sit regelbrud, skal dets straf være at udgå.

  44.2 En-rundes straf

  Efter at være kommet godt klar af andre kiteboards, snarest muligt efter hændelsen, tager et kiteboard en en-rundes straf ved straks at tage en runde med skrogdelene i vandet. Runden skal indeholde en fuldstændig stagvending og en fuldstændig bomning. Når et kiteboard tager straffen på eller nær mållinjen, skal dets skrog og deltager være helt på banesiden af linjen, før det fuldfører.

  50 DELTAGERNES BEKLÆDNING OG UDSTYR

  Regel 50.1(a) er ændret til:

  1. Deltagere må ikke være iført eller medbringe tøj eller udstyr med det formål at forøge deres vægt, dog må en deltager bære en drikkebeholder, som skal have en kapacitet på mindst 1 liter og højst må veje 1,5 kg, når den er fyldt.

  SLETTEDE REGLER I DEL 4

  Reglerne 45, 48, 49, 50.2, 51, 52, 54, 55 og 56.1 er slettet.

  F5 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 5

  61 KRAV TIL EN PROTEST

  Regel 61.1(a) er ændret til:

  1. Det protesterende kiteboard, skal underrette det andet kiteboard ved første rimelige lejlighed. Når dets protest drejer sig om en hændelse i kapsejladsområdet, skal det praje ’protest’ ved første rimelige lejlighed. Dog gælder,
   1. hvis det andet kiteboard er uden for prajehold, behøver det protesterende kiteboard ikke at praje, men det skal underrette det andet kiteboard ved første rimelige lejlighed;
   2. intet rødt flag behøver at blive vist;
   3. hvis hændelsen var et andet kiteboards fejl relateret til at sejle banen, behøver det ikke at praje, men det skal informere det andet kiteboard, inden dette kiteboard fuldfører eller ved første rimelige lejlighed efter det fuldfører;
   4. hvis det på tidspunktet for hændelsen er åbenbart for det protesterende kiteboard, at en af deltagerne er i fare, eller at der er personskade, alvorlig skade eller en sammenfiltring, så gælder kravene i denne regel ikke for det, men det skal forsøge at underrette det andet kiteboard inden for den tidsfrist, som er angivet i regel 61.3.

  63 HØRINGER

  For en sejlads i en elimineringsserie der vil kvalificere et kiteboard til at deltage i en senere del af et stævne, er reglerne 61.2 og 65.2 slettet og regel 63.6 er ændret til:

  63.6

  Protester og anmodninger om godtgørelse behøver ikke at være skriftlige; de skal meddeles mundligt til et medlem af protestkomitéen så snart det er muligt efter sejladsen. Protestkomitéen kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder passende, og den kan meddele sin afgørelse mundtligt.

  64 AFGØRELSER

  Tilføj ny regel 64.2(c):
  (c) hvis et kiteboard har brudt en regel og, som resultat heraf, forårsagede en sammenfiltning for den anden eller en efterfølgende gang i stævnet, skal dets straf være en diskvalifikation, som ikke kan fratrækkes.

  Reglerne 64.4(a) og 64.4(b) er ændret til:

  1. Når protestkomitéen finder, at afvigelser, der overstiger de acceptable fremstillingstolerancer, var forårsaget af skade eller almindeligt slid, og ikke forbedrer ydeevnen af kiteboardet, skal den ikke straffe det. Dog skal kiteboardet ikke kapsejle igen, før afvigelserne er blevet rettet, medmindre protestkomitéen beslutter, at der ikke er eller har været rimelig mulighed for at rette dette.
  2. Når protestkomitéen er i tvivl om noget forhold vedrørende måling af et kiteboard, fortolkningen af en klasseregel eller et forhold vedrørende skade på et kiteboard, skal den henvise sine spørgsmål sammen med de relevante kendsgerninger til en myndighed, der har ansvar for fortolkning af reglen. Når protestkomitéen træffer sin afgørelse, skal den være bundet af denne myndigheds svar.

  70 APPELLER OG ANMODNINGER TIL EN NATIONAL MYNDIGHED

  Tilføj ny regel 70.7:

  70.7

  Appeller er ikke tilladt i discipliner og formater med elimineringsserier.

  F6 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 6

  [Ingen ændringer.]

  F7 ÆNDRINGER TIL REGLERNE I DEL 7

  90 KAPSEJLADSKOMITÉ; SEJLADSBESTEMMELSER; RESULTATER

  Den sidste sætning i regel 90.2(c) er ændret til: ‘Mundtlige instruktioner kan kun gives, hvis proceduren er angivet i sejladsbestemmelserne.’

  F8 ÆNDRINGER TIL TILLÆG A

  A1 ANTAL SEJLADSER; SAMLET POINTTAL

  Regel A1 er ændret til:
  Antallet af planlagte sejladser og det antal, der skal gennemføres for at udgøre en serie, skal angives i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne. Hvis et stævne omfatter mere end én disciplin eller ét format, skal indbydelsen eller sejladsbestemmelserne angive, hvordan det samlede pointtal beregnes.

  A5 POINTTAL TILDELT AF KAPSEJLADSKOMITÉEN

  Regel A5.2 er ændret til:

  A5.2

  Et kiteboard, der ikke startede, ikke sejlede banen, ikke fuldførte, udgik eller blev diskvalificeret, skal tildeles point svarende til én placering dårligere end antallet af tilmeldte kiteboards i serien, eller i en sejlads i en elimineringsserie, antallet af kiteboards i det heat. Et kiteboard, der straffes i henhold til regel 30.2, skal tildeles point i henhold til regel 44.3(c).

  A10 FORKORTELSER VED POINTGIVNING

  Tilføj til regel A10:

  Fork. Engelsk Dansk
  DCT Disqualified after
  causing a tangle
  in an incident
  Diskvalificeret efter i en
  hændelse at have forår-
  saget en sammenfiltring

  F9 ÆNDRINGER TIL TILLÆG G

  Tillæg G er ændret til:

  Tillæg G – Identifikation

  G1

  Hvert kiteboard skal identificeres som følger:

  1. Hver deltager skal forsynes med og bære en overtrækstrøje med et personligt deltagernummer på maksimalt tre cifre. Overtrækstrøjen skal bæres som tiltænkt med deltagernummeret tydeligt vist.
  2. Numrene skal vises så højt som muligt på forsiden, bagsiden og ærmerne af overtrækstrøjen. De skal være mindst 20 cm høje på bagsiden og mindst 6 cm høje på forsiden og ærmerne.
  3. Numrene skal være arabiske tal, alle i samme farve, let læselige og i en kommercielt tilgængelig skrifttype, der giver den samme eller bedre læsbarhed som Helvetica. Numrenes farve skal danne kontrast til farven på overtrækstrøjen.

  Tilbage til Kapsejladsreglerne

  Rul til toppen