Q&A-service (Kapsejladsregler)

Q&A-servicen er åben for kapsejladsledere, arrangører og kapsejlere. Stil et spørgsmål, eller se afsluttede sager.

Q&A service (Kapsejlads)
Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 26. september 2019

Indhold

  Ekspandér

  Q&A-service

  Med henblik på at styrke ensartet afvikling af kapsejladser og konsistens i anvendelsen af kapsejladsreglerne i Danmark har Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg og Kapsejladsledergruppe oprettet en Q&A-service.

  Q&A-servicen er åben for kapsejladsledere, arrangører og kapsejlere. Spørgsmål kan indsendes til Dansk Sejlunion på e-mail mikael@sejlsport.dk. Spørgere vil få direkte svar, og spørgsmål og svar, der har almen interesse, vil blive offentliggjort løbende på disse sider. Spørgsmål relateret til igangværende appelsager vil dog blive afvist.

  Q&A-servicen drives af medlemmer af Appel- og Regeludvalget og Kapsejladsledergruppen og er – som alt andet arbejde i de to udvalg – baseret på frivilligt arbejde. Der må derfor i perioder påregnes en længere svartid.

  På World Sailings hjemmeside findes ligeledes en Q&A-service, som giver svar på regelspørgsmål stillet af World Sailing-officials, se World Sailing Q&A Service under afsnittet "Duties and Procedures > Q&A Service".

  Nedenfor kan ses afsluttede Q&A-sager.


  Q&A-sager 2023

  Q&A 01 - 2023

  Ved et nationalt mesterskab aflyses sejladserne på første dagen. På sidste sejldag lykkedes det kun tre både at gennemføre 1. sejlads, inden for tidsfristen. Resten af feltet kan ikke fuldføre på grund af svag vind og strøm. Spørgsmål opstår om dette er i overensstemmelse med reglerne, fair play samt hensigten med en tidsfrist.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2023 (pdf)

  Q&A 02 - 2023

  Et af kriterierne for at tildele en båd godtgørelse er, at den skal være uden egen skyld i, at dens placering er blevet forringet. Hvis en kapsejladskomité har undladt at vise en båds sejlnummer i henhold til regel 30.4, men båden reelt var inde i trekanten i det sidste minut, så er båden ikke uden egen skyld.

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2023 (pdf)

  Q&A-sager 2021

  Q&A 01 - 2021

  I forbindelse med sort flag (regel 30.4) findes der en case 65, som angiver, at såfremt en båd forsætter med at sejle, selvom den er vidende om at den har brudt regel 30.4, så har den brudt regel 2. Vil det samme være gældende, hvis kapsejladskomiteen brugte signalflag U (regel 30.3)?

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2021 (pdf)

  Q&A-sager 2019

  Q&A 01 - 2019

  Hvordan hænger kapsejladsreglerne 2 (fair sejlads) og 10 (styrbord/bagbord) sammen?

  Appel- og Regeludvalget har givet vigtige svar på, hvilken straf der kan gives for brud på princippet om sportsmanship, og hvordan det hænger sammen med andre kapsejladsregler.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2019 (pdf)

  Q&A 02 - 2019

  En båd skal sejle med de sejlnumre, der fremgår af dens klassebevis / målebrev. Kapsejladskomiteen kan kun tillade afvigelser herfra hvis indbydelsen og sejladsbestemmelserne har ændret regel 77 eller en regel i tillæg G.

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2019 (pdf)

  Q&A 03 - 2019

  Når en båd ønsker at protestere mod en anden båd skal den informere den anden båd ved første rimelige lejlighed. Dette gælder også, når en båd ønsker at protestere mod en række både for forkert omsejling af banen.

  Hent hele svaret: Q&A 03 - 2019 (pdf)

  Q&A-sager 2018

  Q&A 01 - 2018

  Hvis en båd får en pointstraf, og sejladsbestemmelserne ikke nævner andet, skal andre bådes pointtal ikke justeres.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2018 (pdf)

  Q&A 02 - 2018

  Spørgsmålet omhandler den anbefalede procedure for høringer af støttepersoner. Det anbefales, at såvel støttepersonen som de tilknyttede deltagere indkaldes til en høring under regel 60.3(d).

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2018 (pdf)

  Q&A-sager 2015

  Q&A 01 - 2015

  Kapsejladsreglerne gælder som udgangspunkt døgnet rundt. Sejladsbestemmelserne til et stævne kan dog foreskrive at kapsejladsreglernes Del 2 erstattes af vigereglerne i De Internationale Søvejsregler, eksempelvis til kapsejladser hvor det er sandsynligt at bådene kommer til at kapsejle i mørke.
  Hvis denne mulighed anvendes i sejladsbestemmelserne anbefales det at supplere med en formulering om hvorvidt øvrige kapsejladsregler, der henviser til Del 2, også er ændret.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2015 (pdf)

  Q&A 02 - 2015

  ndbydelsen til et stævne bør indeholde en formulering om hvilke forhold, der skal være opfyldt, for at en båd anses for tilmeldt til stævnet. Hvis en båd opfylder disse krav skal båden fremgå af resultatlisten, uanset om den møder op til stævnet. Hvis mindst et af de opstillede krav ikke er opfyldt skal båden ikke fremgå af resultatlisten.

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2015 (pdf)

  Q&A-sager 2014

  Q&A 01 - 2014

  En en-rundes straf som beskrevet i regel 44.2 skal indeholde en stagvending og en bomning. En stagvending er først fuldført, når båden efter at have passeret vindøjet er på bidevindkurs.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2014 (pdf)

  Q&A 02 - 2014

  I en situation ved topmærket hvor læ båd har ret til plads ved mærket og hvor regel 17 gælder falder den læ båd ikke af efter mærkerundingen, selvom det er rigtig kurs. Læ båd bryder dermed regel 17.

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2014 (pdf)

  Q&A 03 - 2014

  I en sejlads, der sejles efter DH-reglen, kan kapsejladskomiteen ikke ændre det valgte vindstyrkeområde efter sejladsens afslutning. En protestkomite kan ligeledes ikke efterfølgende ændre kapsejladskomiteens beslutning.

  Hent hele svaret: Q&A 03 - 2014 (pdf)

  Q&A-sager 2013

  Q&A 01 - 2013

  Kapsejladskomiteen opgiver en sejlads nogle minutter efter startsignalet med den begrundelse at kun én båd startede i sejladsen. På baggrund heraf anmoder den deltagende båd om godtgørelse. Opgivelsen af sejladsen vurderes ikke at være et direkte brud på etablerede principper for kapsejladsledelse, om end kapsejladskomiteen i stedet burde have signaleret udsættelse før startsignalet såfremt den ikke ønskede at gennemføre sejladsen.

  Hent hele svaret: Q&A 01 - 2013 (pdf)

  Q&A 02 - 2013

  To både runder topmærket umiddelbart efter hinanden på styrbord halse. Efter mærket bommer den forreste båd til bagbord halse og den anden må skære kraftigt op for at undgå kollision. Den agterste båd har overholdt sine forpligtelser i henhold til regel 18.2 (b) og forpligtelsen til at give mærke-plads gælder ikke efter rundingen af mærket.

  Hent hele svaret: Q&A 02 - 2013 (pdf)

  Q&A 03 - 2013

  Det anbefales at arrangører nøje vurderer behovet for at stille krav omkring forsikringer for de deltagende både. Arrangøren kan ikke på forhånd vide hvordan forskellige selskaber vil stille sig til en hændelse, som opstår under stævnet. En fuldstændig kontrol af bådforsikringers gyldighed i forbindelse med et stævne er ikke praktisk muligt, hvorfor det anbefales at et eventuelt krav om forsikring håndhæves ved at hver deltagende båd afleverer en tro-og-love erklæring om at båden er forsikret.

  Hent hele svaret: Q&A 03 - 2013 (pdf)

  .
  Rul til toppen