Appel- og regelsager

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg behandler appeller af protestafgørelser fra danske kapsejladser. Se vejledning til appeller og afgjorte sager.

Kapsejlads: Appel- og regelsager
Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 26. september 2019

Vejledning til appeller

Her er en oversigt fra Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg med vejledning til appeller.

Hvorfor appellere?

Heldigvis har man sjældent behov for at have kendskab til systemet omkring appeller - normalt løses alle problemer på stedet. Nogle gange kan det alligevel ske, at en part i en protest føler sig virkelig uretfærdigt behandlet og ønsker at få protestkomitéens kendelse revurderet - dette kaldes en appel. Heldigvis har man sjældent behov for at have kendskab til systemet omkring appeller - normalt løses alle problemer på stedet. Nogle gange kan det alligevel ske, at en part i en protest føler sig virkelig uretfærdigt behandlet og ønsker at få protestkomitéens kendelse revurderet - dette kaldes en appel.

Leder du efter afsluttede appelsager?

Se alle afsluttede sager med et kort resumé og link til den fulde afgørelse her:

Afsluttede appelsager

Hvem kan appellere?

Ved de fleste stævner er der en mulighed for at appellere. Det er dog kun parter i en protesthøring eller anmodning om godtgørelse, der har mulighed for at appellere - og der er klare procedurer for hvordan dette skal foregå. En protestkomité, der føler sig usikker på om deres afgørelse er rigtig eller forkert, har også mulighed for at sende sagen ind til Appel- og Regeludvalget, som vil komme med en endelig afgørelse.

Hvad er en appel? Hvad kan man appellere?

En appel er enkelt sagt en påstand om at der er begået fejl, enten i procedurerne ved en høring, eller ved anvendelsen af reglene. En sejler kan være nok så uenig i de kendsgerninger protestkomitéen er kommet frem til - men disse er endelige og kan ikke appelleres. Hvis kendsgerningerne fastslår at du var overlappet med en anden båd - men du mener du var klar foran, så er det ikke noget at gøre ved det. Kendsgerninger kan ikke appelleres.

Hvordan appellerer man?

Du skal sende en skriftlig "klage" (appel) til Dansk Sejlunion.

Send din klage til:

mikael@sejlsport.dk

Du har 15 dage til det fra du har modtaget en skriftlig afgørelse fra protestkomitéen. Bemærk, at du selv skal bede om en skriftlig afgørelse - der er ingen automatik i at man får den på tryk. I appellen skal du forklare, hvad du er utilfreds med. Det er vigtigt at få alle klagepunkter med, da det kun er de ting som du selv anfører, der vil blive behandlet. Du skal også vedlægge det du har af informationer om stævnet. I Kapsejladsreglernes tillæg R finder du detaljerede oplysninger om hvad der skal med og hvordan fremgangsmetoden er. Det er ikke tilstrækkeligt at sende en 'anke' til arrangøren af stævnet.

Du har 15 dage til det fra du har modtaget en skriftlig afgørelse fra protestkomitéen. Bemærk, at du selv skal bede om en skriftlig afgørelse - der er ingen automatik i at man får den på tryk. I appellen skal du forklare, hvad du er utilfreds med. Det er vigtigt at få alle klagepunkter med, da det kun er de ting som du selv anfører, der vil blive behandlet. Du skal også vedlægge det du har af informationer om stævnet. I Kapsejladsreglernes tillæg R finder du detaljerede oplysninger om hvad der skal med og hvordan fremgangsmetoden er. Det er ikke tilstrækkeligt at sende en 'anke' til arrangøren af stævnet.

Hvad sker videre med appellen?

Kopi af appellen vil bliver sendt til de andre parter og til protestkomitéens formand. Alle får mulighed for at udtale sig om appellen (indenfor en frist på 15 dage). Når kommentarerne er indkommet (eller fristen udløbet), vil udvalget  afgøre sagen. Appellen kan blive afvist, fordi den ikke er i overensstemmelse med procedurerne for en appel (den kan for eksempel være sendt ind for sent). Afgørelsen kan være, at udvalget giver dig medhold i appellen og ændrer protestkomitéens afgørelse, eller at udvalget bekræfter protestkomitéens afgørelse. Appel- og Regeludvalget kan også sende sagen tilbage til ny behandling.

Hvor lang tid tager det?

Det kan nogen gange tage lang tid at færdigbehandle en appel. Det kan være vanskeligt at få fat i parterne og at få samlet informationer ind. Selve behandlingen tager normalt ikke så lang tid. Ideelt set bør det tage i nærheden af en måned fra modtagelsen af appellen  - men desværre er virkeligheden, at det ofte kan tage flere måneder.

Hvad sker hvis man 'vinder' sin appel?

Hvis appellanten får medhold og en protestkomités afgørelse ændres, skal stævnets resultatlister også ændres. Dette indebærer at endelige placeringer faktisk ikke er endelige før appelfristen er udløbet og der ikke foreligger nogen appeller - eller, dersom der er appeller, før alle appeller er færdigbehandlede. Det er en af årsagerne til at man ved internationale stævner ofte benytter en International Jury - så kan der ikke appelleres og resultaterne vil være endelige ved stævnets afslutning.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om appeller i Kapsejladsreglene - Del 5, Afsnit D og Tillæg R - Fremgangmåde ved appeller og anmodninger.

Rul til toppen