Fritidssejleruddannelserne | Speedbådsbevis

Speedbådsbeviset: Teoretisk prøve

For at kunne få et speedbådsbevis kræver det en bestået speedbådsprøve. Læs mere om vejen til et speedbådsbevis, og de krav, der stilles til den teoretiske prøve.

Senest ajourført d. 30. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  OBS: Ny bekendtgørelse for fritidssejlere

  Bekendtgørelse om krav til prøver og erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt udbydere af prøver mv. træder i kraft den 1. juli 2023.

  Nedenfor vil der i en periode være angivet retningslinjer for prøver taget før og efter denne dato.

  Den fulde bekendtgørelse kan læses her: BEK nr 666 af 31/05/2023.

  Krav til prøvetager

  • Prøvetager skal være fyldt 15 år ved prøvens påbegyndelse, men må ikke gøre brug af beviset før det fyldte 16. år.
  • Det er prøvetagers ansvar at overholde denne regel.
  • Før den 01.07.2023 skal prøvetageren skal være fyldt 16 år.
  • Prøvetageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Hvis prøvetageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før prøvetageren igen kan gå til prøve.
  • Det er efter den 01.07.2023 ikke længere muligt at få udstedt et duelighedsbevis på baggrund af en bestået speedbådsprøve.
  • Ønsker prøvetageren at få udstedt et duelighedsbevis før den 01.07.2023, skal der medbringes legitimation for bestået teoretisk duelighedsprøve.

  Prøveforløb

  Prøven består af to dele; en teoretisk onlineprøve og en praktisk prøve, der foregår i båden. Begge prøver aflægges over for den samme censor på den samme dag. For at bestå speedbådsprøven forudsætter det, at begge prøver er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

  Den teoretiske prøve kan kun tages online, og andre teoriprøver taget på stedet, vil ikke gælde til opnåelse af et speedbådsbevis.  

  Den teoretiske onlineprøve

  Den teoretiske onlineprøve afholdes samme dag som den praktiske prøve og finder sted på prøvestedet under overværelse af censor. Prøvetageren skal derfor medbringe en computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet.

  Prøven er opbygget som en multiple-choice test. Testen dækker det vidensområde, der er opstillet i Dansk
  Sejlunions prøvekrav til speedbådsbevis. Prøven er delt op i to delprøver, hvor du har 15 minutter til del 1 og 15 minutter til del 2. Begge sektioner skal bestås, for at den samlede teoriprøve er bestået. Du kan se i prøvekravene, hvilke emner de to delprøver indeholder.

  Prøvens indhold

  Første del af teoriprøven er udarbejdet med spørgsmål til stoffet ’Kendskab til’ og ’Forståelse af’, og man må i alt have to fejl i første del, hvis man skal bestå.

  Den anden del består af spørgsmål til stoffet ’Skal kunne’. I denne del må man maksimalt have tre fejl, hvis man skal bestå.

  Er du ordblind, har du mulighed for at købe en prøve med ekstra tid. Det vil fremgå af dit prøveresultat, om du har købt en ordinærprøve eller en prøve med ekstra tid.

  Teori

  Prøvetager skal have kendskab til:

  • Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til
   sødygtighed.
  • Muligheder for placering af besætning.
  • Forskellige former for motorer og tilhørende brændstof.
  • Fordele og ulemper ved indenbords og udenbords drev.
  • Placeringen af brændstoftank og -ledninger, batterier, hovedafbryder samt ildslukningsudstyr.
  • Rutinetjek af motor og basis fejlfinding.
  • Procedure før båden forlades.
  • Indhentning af lokale sejladsbestemmelser.
  • Brug af søkort, brug og begrænsninger af GPS/søkortplotter.
  • Indhentning af farvandsudsigter og disses betydning for den planlagte sejlads.
  • Den sidste udgave af ”Søvejsregler”, som er udgivet på foranledning af Søfartsstyrelsen.

  Prøvetager skal have forståelse af:

  •  Vedkommendes rolle som skipper på fartøjet.
  • Vigtigheden af udkig og opmærksomhed på andre sejlende.
  • Kommunikation med andre både.
  • Nødprocedure og forholdsregler for at undgå at båden synker.
  • Forskellige metoder til bugsering.
  • Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse.
  • Nødsignaler, forudsætningen for at anvende nødsignaler, DSC og kald af mayday på VHF.
  • Krav til båden ved sejlads i nedsat sigtbarhed.

  Prøvetager skal kunne:

  • Søvejsreglernes regel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 18.

  De almindelige flydende afmærkninger (side-, skillepunkt-, kardinal-, midtfarvands- og
  specialafmærkning) til vejledning af de sejlende.

   

  Download prøvekrav

  Rul til toppen

  Læs mere...