Regler og love

Bødetakster, restriktioner og fartbegrænsninger for lystsejlere

Som skipper på en båd, har du ansvaret for at sætte dig ind i gældende lovgivning om fartbegrænsninger og regler. I denne artikel hjælper vi dig på vej.

Af: Cille Rosentoft - senest ajourført d. 21. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Hvilke regler overtrædes oftest af lystsejlere?

  Som lystsejler er der mange regler og love, som man skal kende til. En undersøgelse hos udvalgte politikredse peger på, at det oftest er fartovertrædelser, manglende redningsveste ombord, manglende speedbådscertifikat for føreren af båden og manglende ansvarsforsikring af speedbåde der udløser bøder til de sejlere, der bliver kontrolleret på havet.

  Der er ifølge Henrik Strauss fra Fyns Politi behov for dialog, da reglerne kan svære og kringlede at finde rundt i. Han oplyser også, at der kun gives bøder i 10% af de tilfælde, der kontrolleres. Resten får dialogen og oplyses om reglerne.

  Da hver politikreds har deres eget reglement kan det være en udfordring at finde den rette information. Men det er altid skippers ansvar at holde sig orienteret om regler og restriktioner. Denne artikel hjælper dig til at få et overblik over, hvor du kan finde den relevante information.

  Video om politiets arbejde

  Københavns Vestegns Politi har lavet videoen herunder i 2019 om politiets arbejde på vandet. Videoen giver et godt billede af, hvordan politiet arbejder, når de udfører kontroller. Vær opmærksom på, at videoen ikke dækker alle gældende regler. Dem kan du læse om i artiklen.

  Hvilke generelle love og regler er der for lystsejlere?

  Selvom der findes lokale restriktioner og regler, er der en række love og krav, som gælder for alle. Det drejer sig blandt andet om bådens udstyr og om hvilke beviser og certifikater du skal have, når du er fører af båden.

  Hvilket lovpligtigt udstyr skal du have på båden?

  • Redningsvest
   Der skal være redningsveste til alle ombord. Redningsvestene skal være være størrelsessvarende i forhold til besætningen. Manglende vest udløser en bøde på 1.500 kroner per vest.
  • Lovpligtig bådforsikring
   Alle der ejer en speedbåd, en vandscooter eller lignende skal have tegnet en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal medbringes på havet og kunne vises frem når som helst. Manglende ansvarsforsikring medfører en bøde på 1.000 kroner.
  • Lanterner og lygter
   Det er dit ansvar som skipper at sørge for at alle lanterner er monteret korrekt og at det er en godkendt model.

  Hvilke certifikater skal du have som fører?

  • Vandscooter
   Du skal have et vandscooterbevis, når du er fører af en vandscooter. Det gælder uanset om du er ejer eller lejer af vandscooteren. Manglende bevis medfører en bøde på 5.000 kroner første gang du overtræder og 10.000 kroner anden gang.
  • Speedbåd
   Om du skal have et speedbådsbevis, afhænger af bådens størrelse, om den er planende og af bådens motoreffekt. Du kan indtaste bådens længde og motoreffekt på Søfartstyrelsens hjemmeside og blive klogere på, om din båd kræver speedbådsbevis. Manglende bevis medfører en bøde på 5.000 kroner første gang du overtræder og 10.000 kroner anden gang.
  • Sejlbåd
   Hvis du sejler i sejlbåd under 15 meter, er der i Danmark ingen særlige krav til bevis eller certifikater. Er sejlbåden over 15 meter, skal du gennemføre en yachtskipperuddannelse. Du kan læse mere om beviser og certifikater på Søfartstyrelsens hjemmeside
  • VHF certifikat
   Der er fra Søfartstyrelsens side et krav om at du skal have et bevis for bestået SRC-prøve for at du må betjene VHF-radioen ombord. Læs mere om VHF/DSC radio i denne artikel.
  • Må du overlade roret til en gast?
   Du må ikke overlade roret i en båd der kræver certifikat til en gast, med mindre denne gast selv har det rette certifikat. Det udløser bøde, hvis ikke fører af båden har det rette certifikat - uanset om en anden ombord på båden har certifikatet.

  Promillegrænse til søs

  Promillegrænsen for førere af skibe på over 15 meter, planende speedbåde samt vandscootere er på 0,5 promille. Som fører af et sejlskib på under 15 meter, er reglen at du godt må indtage alkohol, men du må ikke være påvirket i en grad, hvor du ikke kan føre fartøjet på betryggende vis.

  Bødetaksten er den samme som ved spirituskørsel. Det betyder, at du ved en promille på 1,00 vil få en bøde på en måneds nettoløn.

  Reglerne gælder ikke, når skibet ligger i havn eller på en ankerplads.

  Du kan læse mere om promillegrænser her: Promillegrænse til søs 

  Bødetakster for de mest almindelige overtrædelser

  Overtrædelse Bødetakst
  Manglende
  redningsveste
  1.500 kroner per manglende vest.
  Hastigheds-
  overtrædelser
  5.000 kroner første gang og 10.000 kroner anden gang.
  Sejlads i
  forbudszoner
  5.000 kroner første gang du overtræder forbuddet og 10.000 kroner anden gang.
  Manglende
  bevis
  5.000 kroner første gang og 10.000 kroner anden gang.
  Manglende
  ansvarsforsikring
  Det er lovkrav at have en ansvarsforsikring, når du sejler speedbåd. Manglende ansvarsforsikring udløser en bøde på 1.000 kroner.

  Fartbegrænsning - hvor hurtigt må du sejle?

  Inden du sejler, er der en række grundlæggende regler, som du skal sætte dig ind i. En af dem er er fartbegrænsninger - for hvor hurtigt må du egentlig sejle?

  Også her er reglerne omfattet af lokale restriktioner og det vil være nødvendigt at søge information enten på www.danskehavnelods.dk, på kommunernes hjemmesider eller i den konkrete politikreds.

  I Bekendtgørelsen om sejlads m.m. i visse danske farvande kan du finde frem til følgende særregler vedrørende fart:

  § 15. For nedennævnte områder fastsættes følgende fartregler:

  1) Frederiksværk: I det uddybede løb til Frederiksværk Havn, samt ved passage af skibe på reden, må sejlads med maskindrevne skibe ikke foregå med større fart end nødvendigt for deres sikre manøvrering og aldrig med større fart end 4 knob.

  2) Gudenåen: På strækningen fra Tange til Randers Havns vestlige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 5 knob.

  3) Haderslev Fjord: For sejlløbet fra anduvningsbøjen ved indsejlingen til Haderslev Fjord til Haderslev Havn må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob.

  4) Horsens Fjord: I sejlløbet til Horsens Havn fra havnens Ø-lige begrænsning til 3500 meter fra havnen må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 6 knob.

  5) Karrebæk Fjord: I det afmærkede løb gennem fjorden må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob. I løbet fra dækmolerne gennem Karrebæksmindebroen til Karrebæk Fjord samt fra Ydernæs gennem kanalen til Næstved må skibe kun sejle med den for bevarelse af manøvreringsevnen nødvendige fart.

  6) Mariager Fjord: I de gravede render på strækningen fra Als Odde til vest for Dania Havn må skibe ikke sejle med større fart end 7 knob.

  7) Nakskov: I løbet mellem Nakskov Havns V-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm) og 54°49 43"N. 11°04 52"Ø. må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 5 knob.

  8) Odense: I Kanalen må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 6 knob.

  9) Randers Fjord: På strækningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob.

  10) Sakskøbing Havn: På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havns NV-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.

  11) Vejle Fjord: På strækningen fra Skyttehusodden til Vejle Havn må skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte fartregler skal endvidere de tilsvarende bestemmelser for besejling af havnen, som er fastsat i de respektive havnereglementer, følges. Læs mere i bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2000/779

  Lokale fartbegrænsninger

  Hvis du ønsker at finde oplysninger om lokale restriktioner, kan du via den lokale politikreds hjemmeside komme frem til opdaterede fartbegrænsninger. Herunder gives et par eksempler på hvilke lokale restriktioner der gør sig gældende:

  Fyns Politikreds:

  § 2. Sejlads med motordrevne fartøjer, herunder vandscootere, jetski og lignende, samt brætsejlads, i det omfang det er tilladt inden for 300 meter fra kysten, må alene ske med en hastighed på max 5 knob, og skal i øvrigt ske på følgende betingelser;

  • sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads,
  • sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende,
  • sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.

  Stk. 2. Hvis strømforholdene medfører, at et motordrevet fartøj, herunder vandscooter, jetski og lignende, inden for 300 meter fra kysten, ikke kan manøvreres sikkert ved 5 knob, må hastigheden øges til laveste fart der er nødvendig for sikker manøvrering.

  § 3. Sejlads med motordrevne fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende, kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløbere og lignende ind mod kysten, skal det trækkende fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt 5 knob, før det drejer. 

  Se hele reglementet her

  Sydøstjyllands Politi:

  Stk. 4. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere. jetski og lignende fartøjer samt brætsejlads må under ingen omstændigheder finde sted inden for en afstand af 300 meter fra kystlinjen ved Østerstrand i Fredericia. Fredericia Kommune kan efter en konkret vurdering dispensere herfra med henblik på afvikling af arrangementer af interesse for almenheden. 

  Se hele reglementet her

  Københavns Politi:

  Her sendes du videre til By og Havn, hvor du også bliver præsenteret for et detaljeret kort over havnen.

  Se kortet fra By og Havn her

  • Lystbåde må højst sejle 6 knob i hovedløbet og 4 knob i kanalerne.
  • Al indsejling fra Øresund skal ske via Lynetteløbet.
  • Sejlads med vandscootere, jetski, vindsurfing o.l. er ikke tilladt.
  • Mellem nordenden af Nordre Toldbod og Sjællandsbroen er det ikke tilladt at sejle med sejl.
  • Lystfartøjer skal bruge motor eller bugseres. 

  Vejle Fjord:

  Du kan også søge endnu mere specifikt på områder og via kommunens hjemmeside få informationer om lokale restriktioner. I Vejle Fjord gælder følgende:

  Hvis du vil sejle med lystbåd på Vejle Fjord, skal du overholde følgende regler:

  • Du må højest sejle 3 knob i havnens bassiner.
  • Du må højest sejle 4 knob mellem Vejle Havn og Skyttehusodden.

  Læs mere om hvilke restriktioner der er ved sejlads i Vejle Fjord.

  Lokale restriktioner

  Det kan være en udfordring som lystsejler at finde frem til de gældende regler og restriktioner, da hver politikreds har deres eget reglement. Det er altid skippers ansvar at sætte sig ind i hvilke regler der gælder i et givent område. Udfordringen kan være, at finde ud af hvor denne information kan findes.

  Som lystsejler kan du, som eksemplerne ovenover viser, lokalt møde restriktioner, der omhandler særlige fartbegrænsninger og særlige forbudszoner, som enten er midlertidige eller konstante. Det kan fx omfatte særlige områder, der i sommerhalvåret er forbeholdt badende gæster.

  Når du skal finde frem til disse lokale restriktioner, kan du enten søge dine informationer frem på hjemmesiden www.danskehavnelods.dk og indtaste det område, som du ønsker særlig information om. Data fra havnemyndighederne opdateres ugentligt.

  Du kan også gå via kommunens eller politikredsens hjemmeside, hvor relevante restriktioner oplyses. På denne hjemmeside har du et overblik over alle politikredse i Danmark: https://politi.dk/politikredse

  .
  Rul til toppen