Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester

Overtræder man en regel under en kapsejlads, har det oftest konsekvenser. Bliv klogere på, hvordan du skal udføre din straf og hvordan du protesterer mod andre både.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Hvis du har overtrådt en regel

Har du overtrådt en regel, kan du grundlæggende blive straffet på to måder:

  • Erkende dit regelbrud og 'ophæve' det ved at udføre en en- eller to-runders straf.
  • Der bliver indgivet en protest mod dig, og protesten høres af en 'protestkomité'.
Har en båd ved sit regelbrud forårsaget personskade, alvorlig skade på anden båd eller har den opnået en betydelig fordel ved sit regelbrud, skal den udgå.

En-rundes eller to-runders straffe

En båd må ikke berøre mærkerne på banen. Hvis du kommer til at berøre et mærke (se bort fra start/mål), kan du i visse tilfælde 'ophæve' dette regelbrud ved 'straks efter' at tage en en-rundes straf.

Hvis bruddet er vigepligt mellem to både, fx en styrbord/bagbord, er straffen en to-runders straf.

En-rundes straf

En båd kan udføre en en-rundes straf, når den har overtrådt fx en mærkeberøring.

Straffen skal tages umiddelbart efter hændelsen.

To-runders straf

En båd kan udføre en to-runders straf, når den har overtrådt fx en styrbord/bagbord-situation og derved ophæve forseelsen.

Straffen skal tages umiddelbart efter hændelsen.

Protest

Hvis en anden båd begår et regelbrud, kan du protestere. Dette gøres ved, at du så hurtigt som muligt gør den anden båd opmærksom på, at du vil protestere, ved straks at praje (råbe) "Protest” og samtidig sætte et synligt rødt flag. Hvis båden er under 6 meter, er der ikke krav om dette flag.

Flaget skal føres fra hændelsen, indtil man er gået i mål, eller til den anden båd evt. har 'taget en straf'. Det er derfor, at du skal praje og vise flag, så den anden båd har mulighed for at tage en straf og dermed undgå senere at blive straffet ved en senere protesthøring.

Hvis du sejler kapsejlads i en båd over 6 meter, skal du have et rødt flag, som du kan sætte hurtigt (gerne på få sekunder). Flaget skal altså ikke ligge i en skuffe nede i båden.

Er regelbruddet et, der kan ophæves ved en en-rundes eller to-runders straf – og den anden båd erkender regelbruddet – kan den ophæve dette ved straks, det er muligt, at tage sin straf.

Hvis regelbruddet ikke kan ophæves, eller hvis den anden båd ikke vil acceptere regelbruddet, kan man 'lægge en protest' efter sejladsen, inden for en nærmere bestemt tidsfrist. Denne protest vil da blive hørt af en protestkomité, som lytter til begge parter og evt. stiller uddybende spørgsmål. Herefter afsiges kendelsen. Dette fører ofte til, at den ene part bliver straffet.

Ved alvorlige skader m.m.

Hvis der sker alvorlige skader, der evt. involverer forsikringsselskaber, anbefales det altid at der indgives en protest, således at der gennemføres en protesthøring hvor hændelse og evt. skyld fastlægges.

Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger