Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kapsejladsregler er relativt komplekse. Få en kort introduktion til regelsættet, og lær de vigtige definitioner at kende, inden du dykker videre ned i emnet.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Ligesom i trafikken, er der lavet regler, så man på kapsejladsbanen undgår kollisioner, når både skal starte, møde hinanden på banen, skal rundt om mærker osv.

Den store forskel er dog, at i kapsejlads gælder det også om at komme først. Derfor er kapsejladsregler relativt komplekse og bliver udfordret og brugt i det taktiske spil.

Disse regler udarbejdes af World Sailing og oversættes til dansk af Dansk Sejlunion. Reglerne bliver revideret hver 4. år i takt med at sejlsporten udvikler sig.

Ud over 'Retten til vejen'-reglerne (del 2 i kapsejladsreglerne), som er nødvendig viden for overhovedet at bevæge sig ud på en kapsejladsbane, indeholder regelbogen også regulativer og procedurer for pointberegning, protester bådene imellem, opførsel, stævneledelse m.m.

Kapsejladsreglerne er i sin trykte form på ca. 150 sider. De fleste fleetkapsejlere vil dog aldrig få brug for mere end de første 30-40 sider.

Kapsejladsreglerne kan du finde her i en digital, mobilvenlig udgave, men du kan også bestille et fysisk eksemplar via vores Sejlershop.

Inddeling af regler

I de andre regelartikler på hovedsiden, har vi beskrevet de absolut vigtigste regler (uddrag), således at du kan komme godt i gang med kapsejlads og nå langt. De beskrevne situationer er dem, som du oftest vil støde på.

For at give et praktisk overblik over, hvor og hvordan reglerne kommer i brug, er afsnittene inddelt i:

  • Starten
  • Mødet mellem to både
  • Mærkerundinger
  • Straffe
  • Protester

Men inden du går videre til selve reglerne, er der en række vigtige definitioner, du skal have styr på. Definitioner er ord og begreber, som er kernen, når kapsejladsreglerne skal forstås og gøres til de spilleregler, man sejler efter.

Definitioner (uddrag)

Kapsejle
En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinjen og dens mærker eller udgår, eller indtil kapsejladskomiteen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse.

Halse, styrbord eller bagbord
En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side.

Læ og luv
En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor den fører sit storsejl. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd.

Holde klar
En båd holder klar af en anden, hvis den anden båd kan sejle sin kurs uden at be- høve foretage sig noget for at undvige, samt når bådene er på samme halse og overlapper, hvis den læ båd kan ændre kurs i begge retninger uden omgående at komme til at berøre den luv båd.

Klar agter og klar foran; overlap
En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linje trukket tværs fra det agter­ste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position.

Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge.

Disse udtryk gælder altid for både på samme halse. De gælder kun for både på modsatte halser, når regel 18 gælder mellem dem, eller når begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning.

Plads
Den plads, en båd behøver under de givne forhold, herunder plads til at overholde sine forpligtelser i henhold til reglerne i Del 2 og regel 31, mens den manøvrerer omgående på en sømandsmæssig måde.

Starte
En båd starter, når dens skrog har været helt på startsiden af startlinjen ved eller efter dens startsignal, og den har overholdt regel 30.1, hvis den gælder, ved at den krydser startlinjen fra startsiden til banesiden.

Rigtig kurs
En kurs, som en båd ville vælge for at sejle banen og fuldføre så hurtigt som muligt i fravær af de andre både, som omtales i den regel, hvor udtrykket bruges. En båd har ingen rigtig kurs før sit startsignal.

Mærke
En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinjen eller mållinjen udgår, og en genstand, der forsætligt er fastgjort til genstanden eller fartøjet.

En ankerline er dog ikke en del af mærket.

Zone
Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som er nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i zonen.

Holde op
En båd kan holde et mærke op, når den er i en position, hvorfra den kan passere til luv af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse.

Mærkeplads
Plads for en båd til at passere et mærke på den forlangte side. Endvidere er det:

  • plads til at sejle til mærket, når dens rigtige kurs er at sejle tæt på det, og
  • plads til at runde eller passere mærket som nødvendigt for at sejle banen uden at berøre mærket.

Mærkeplads for en båd omfatter dog ikke plads til at stag­vende, medmindre den er indvendigt overlappet og til luv af den båd, der skal give mærkeplads, og den ville holde mærket op efter sin stagvending.

Hindring
En genstand, som en båd ikke kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte mod gen­standen og var en af sine skroglængder fra den.

En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og en genstand, et område eller en linje angivet som sådan i sejladsbestem­melserne, er også hindringer.

Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af den eller, hvis regel 22 gælder, undgå den. Et fartøj, som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring.

Fuldføre
En båd fuldfører, når en del af dens skrog, efter den er startet, krydser mållinjen fra banesiden. Den har imidlertid ikke fuldført, hvis den efter at have krydset mållinjen:

  • tager en straf i henhold til regel 44.2
  • retter en fejl relateret til at sejle banen, som er begået ved mållinjen, eller
  • fortsætter med at sejle banen

Protest
En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejlads­komité, en teknisk komité eller en protestkomité om at en båd har brudt en regel.

Find alle definitioner i kapsejladsreglerne.

Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger

Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester