Dansk Sejlunion

Ordensudvalget

Bliv klogere på Dansk Sejlunions Ordensudvalg og de funktioner som udvalget har

Senest ajourført d.16. november 2022

Ordensudvalget

Dansk Sejlunions Ordensudvalg behandler sager om tvister og uenighed indenfor sejlsporten.

Ethvert medlem af en klub under Dansk Sejlunion, en medlemsklub eller klasseorganisation under Dansk Sejlunion kan indbringe sager, der er omfattet af Dansk Sejlunions vedtægter § 15, for Ordensudvalget.

Overvejer du at indbringe en sag for Ordensudvalget, så læs følgende vejledning

Dansk Sejlunions Ordensudvalg behandler i hovedtræk sager vedrørende forståelse, efterlevelse og administration af DS vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser, klubvedtægter eller andre reglementer i klubberne, usømmelig eller usportslig adfærd, med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres af Dansk Sejlunion Appel- og Regeludvalg (jf. ISAF Kapsejladsreglerne).

Endvidere kan Ordensudvalget behandle tvister mellem klub og Dansk Sejlunion, klubber, klub og medlem, medlem og bestyrelse, medlemmer, etc.

Typisk vil Ordensudvalget indlede sin behandling af en sag med at søge at mægle mellem parterne (mediation). Udvalget kan endvidere tilbyde at virke som voldgift, hvis når de stridende parter er enige om det.

Når Dansk Sejlunions Ordensudvalg har afsagt kendelse i en konkret sag - bortsat fra mediation eller voldgift - kan en kendelse indenfor 4 uger fra bekendtgørelsen indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.

Normalt er behandlingen af sager hos i Ordensudvalget eller eventuelt DIF's Appeludvalg omkostningsfrit for parterne, bortsat fra parternes egne omkostninger ved sagen, herunder rejseomkosninger o.lign.

Dansk Sejlunions Ordensudvalg består af følgende personer:

  • Torben Bondrop, formand
  • Christian Mondrup
  • Peer S. Jørgensen
  • Holger Fabian-Jessing
  • Carl Gerstrøm
  • Niels Lindeborg Johansen

Offentliggjorte kendelser

 Sag 1-2013 - Gråsten eksklusion af medlem

Ordensudvalgets kendelse (anonymiseret) af 11. november 2013 i sag 1-2013 om en sejlklubs eksklusion af medlem. Ordensudvalgets kendelse blev senere behandlet af DIF Højeste Appelinstans, som stadfæstede Ordensudvalgets kendelse. Kendelse og uddrag af præmisser er vedlagt. DIF har desuden udarbejdet en ny vejledning om eksklusion.

› Sag 1-2021 – Karantæne og corona

Ordensudvalgets kendelse (anonymiseret) af 12. oktober 2022 i sag 1-2021 om en sejlklubs karantæne til medlem som udløber af uenighed om afvikling af generalforsamling under corona-restriktioner.

Rul til toppen